When I Look At You-Miley Cyrus-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

When I Look At You-Miley Cyrus-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“When I Look At You”

Everybody needs inspiration
Everybody needs a song
A beautiful melody
When the nights are long

‘cause there is no guarantee
That this life is easy

Yeah when my world is falling apart
When there’s no light
To break up the dark
That’s when I, I
I look at you

When the waves are flooding the shore
And I can’t find my way home any more
That’s when I, I
I look at you

When I look at you
I see forgiveness
I see the truth
You love me for who I am
Like the stars hold the moon
Right there where they belong
And I know I’m not alone

Yeah when my world is falling apart
When there’s no light
To break up the dark
That’s when I, I
I look at you

When the waves are flooding the shore
And I can’t find my way home any more
That’s when I, I
I look at you

You appear just like a dream to me
Just like kaleidoscope colors that cover me
All I need
Every breath that I breathe
Don’t you know you’re beautiful
Yeah, yeah, yeah

When the waves are flooding the shore
And I can’t find my way home any more
That’s when I, I
I look at you

I look at you
Yeah,
Whoa-oh,
You appear just like a dream to me


hwen ai luk ət ju

evribɑdi nidz inspəreišən
evribɑdi nidz ə sɒŋ
ə bjutəfəl melədi
hwen ðə naits ər lɔŋ

kəz ðər z nou ɡerənti
ðət ðis laif s izi

jæ hwen mai wərld z fɑliŋ əpɑrt
hwen ðerz nou lait
tə breik ʌp ðə dɑrk
ðæts hwen ai, ai
ai luk ət ju

hwen ðə weivz ər flʌdiŋ ðə šɔr
ənd ai kænt faind mai wei houm eni mɔr
ðæts hwen ai, ai
ai luk ət ju

hwen ai luk ət ju
ai si fərɡivnəs
ai si ðə truθ
ju lʌv mi fər hu ai æm
laik ðə stɑrz hould ðə mun
rait ðər hweᵊr ðei bilɔŋ
ənd ai nou aim nɑt əloun

jæ hwen mai wərld z fɑliŋ əpɑrt
hwen ðerz nou lait
tə breik ʌp ðə dɑrk
ðæts hwen ai, ai
ai luk ət ju

hwen ðə weivz ər flʌdiŋ ðə šɔr
ənd ai kænt faind mai wei houm eni mɔr
ðæts hwen ai, ai
ai luk ət ju

ju əpir ǰəst laik ə drim tə mi
ǰəst laik kəlaidəskoup kʌlərz ðət kʌvər mi
ɔl ai nid
evri breθ ðət ai brið
dount ju nou jər bjutəfəl
jæ, jæ, jæ

hwen ðə weivz ər flʌdiŋ ðə šɔr
ənd ai kænt faind mai wei houm eni mɔr
ðæts hwen ai, ai
ai luk ət ju

ai luk ət ju
jæ,
<whoa-oh>,
ju əpir ǰəst laik ə drim tə mi