Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody-Pronunciación Letra Traducción

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Whitney Houston Lyrics
“I Wanna Dance With Somebody”

Huh, yeah, woo, hey yeah, huh
Ooh yeah, uh huh, yeah

I want to dance

Clock strikes upon the hour
And the sun begins to fade
Still enough time to figure out
How to chase my blues away
I’ve done alright up ‘til now
It’s the light of day that shows me how
And when the night falls
Loneliness calls

[Chorus 2x:]
Oh! I wanna dance with somebody
I wanna feel the heat with somebody
Yeah! I wanna dance with somebody
With somebody who loves me

I’ve been in love and lost my senses
Spinning through the town
Sooner or later the fever ends
And I wind up feeling down
I need a man who’ll take a chance
On a love that burns hot enough to last
So when the night falls
My lonely heart calls

[Chorus 2x]

Somebody who somebody who…. somebody who loves me,
Somebody who somebody who… to hold me in his arms.
I need a man who’ll take a chance,
On a love that burns hot enough to last.
So when the night falls,
My lonely heart calls.

[Chorus 2x]

Uh-Huh
(Dance)
Common, baby
(Dance)
Woo, yeah
(Dance)
Now get with this, hahaha
Whoa, oh, oh

Don’t you wanna dance (dance) With me baby?
Don’t you wanna dance (dance) With me boy?
Don’t you wanna dance (dance) With me baby?

With somebody who loves me

Don’t you wanna dance?
Say you wanna dance?
Don’t you wanna dance?
(Dance)
Don’t you wanna dance?
Say you wanna dance?
Don’t you wanna dance?
(Dance)
Don’t you wanna dance?
Say you wanna dance…(Dance)
Uh-huh
With somebody who loves me

#Pronunciación de la Canción

witni hjustən liriks
ai wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
hə, jæ, wu, hei jæ, hə
u jæ, ə hə, jæ
ai wɑnt tə dæns
klɑk straiks əpɑn ði auər
ənd ðə sən biɡinz tə feid
stil ənəf taim tə fiɡjər aut
hau tə čeis mai bluz əwei
aiv dən ɒlrait ʌp til nau
its ðə lait əv dei ðət šouz mi hau
ənd hwen ðə nait fɒlz
lounlinəs kɒlz
<[chorus> <2x>: <]>
ou! ai wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
ai wɑnə fil ðə hit wiθ sʌmbɑdi
jæ! ai wɑnə dæns wiθ sʌmbɑdi
wiθ sʌmbɑdi hu lʌvz mi
aiv bin in lʌv ənd lɒst mai sensəz
spiniŋ θru ðə taun
sunər ɔr leitər ðə fivər endz
ənd ai wind ʌp filiŋ daun
ai nid ə mæn hul teik ə čæns
ɑn ə lʌv ðət bərnz hɑt ənəf tə læst
sou hwen ðə nait fɒlz
mai lounli hɑrt kɒlz
<[chorus> <2x]>
sʌmbɑdi hu sʌmbɑdi hu…. sʌmbɑdi hu lʌvz mi,
sʌmbɑdi hu sʌmbɑdi hu… tə hould mi in iz ɑrmz.
ai nid ə mæn hul teik ə čæns,
ɑn ə lʌv ðət bərnz hɑt ənəf tə læst.
sou hwen ðə nait fɒlz,
mai lounli hɑrt kɒlz.
<[chorus> <2x]>
əhə
dæns
kɑmən, beibi
dæns
wu, jæ
dæns
nau ɡet wiθ ðis, <hahaha>
wou, ou, ou
dount ju wɑnə dæns dæns wiθ mi beibi?
dount ju wɑnə dæns dæns wiθ mi bɔi?
dount ju wɑnə dæns dæns wiθ mi beibi?
wiθ sʌmbɑdi hu lʌvz mi
dount ju wɑnə dæns?
sei ju wɑnə dæns?
dount ju wɑnə dæns?
dæns
dount ju wɑnə dæns?
sei ju wɑnə dæns?
dount ju wɑnə dæns?
dæns
dount ju wɑnə dæns?
sei ju wɑnə dæns… dæns
əhə
wiθ sʌmbɑdi hu lʌvz mi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *