como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Wishing I Was 23-R5-Pronunciación Letra y Video

Wishing I Was 23-R5-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

R5 LYRICS
“Wishing I Was 23”

Maybe she’s just to old for me
Living in a teenage fantasy
Baby there’s so much we could be
She’s got me wishing
Wishing I was 23

Man she’s crazy but I don’t care
She’s sexy and she’s a millionaire
The way she gets me is so unfair
Not you’re typical rich girl

She’s smoking hot, if you know what I mean
Tight jeans and she loves her photography
And everything that’s in between
She’s been around the world

I know
She’s graduated
And I’m not
Quite educated
I’m young, you know
Age is overrated

Maybe she’s just to old for me
Living in a teenage fantasy
Baby there’s so much we could be
Every time I’m with her
Calling me a dreamer

Maybe she’s just out of my reach
Maybe her boyfriend’s a marine
Even though I’m nameless (Hey!)
She’s famous (Hey!)
She’s got me wishing
Wishing I was 23

Woah-oh
Woah-oh-oh
Wishing I was 23
Woah-oh
I’ve got her wishing
Uh-yeah

I think about her everyday
Going insane thinking about what to say
What am I doing anyway?
Am I even on her radar?

And I know
She’s graduated
And I’m not
Quite educated
I’m young, you know
Age is overrated

Maybe she’s just to old for me
Living in a teenage fantasy
Baby there’s so much we could be
Every time I’m with her
Calling me a dreamer

Maybe she’s just out of my reach
Maybe her boyfriend’s a marine
Even though I’m nameless (Hey!)
She’s famous (Hey!)
She’s got me wishing
Wishing I was 23

Woah-oh
Woah-oh-oh
Wishing I was 23
Woah-oh

And if I was older
She would let me take her
To watch the stars at night
We can dance we can kiss
Underneath moonlight

And if it got colder
She would let me hold her
Wrapped up in fairytales
Got to wake up from this dream

Maybe she’s just to old for me
Maybe her boyfriend’s a marine
Even though I’m nameless
She’s famous
She’s got me wishing

Maybe she’s just out of my reach
Maybe her boyfriend’s a marine
Even though I’m nameless (Hey!)
She’s famous (Hey!)
She’s got me wishing
Wishing I was 23

Woah-oh
Woah-oh-oh
Wishing I was 23
Woah-oh
I’ve got her wishing
Wishing she was 17 (She’s 17)

Woah-oh
Woah-oh-oh
Wishing I was 23
Wishing I was 23

#Pronunciación de Nivel Básico

Meibe shis yost tu old for mi
Liven in a tineich fandasi
Beibi ders so mach bui kud bi
Shis gat mi buishen
Buishen ai buas tueni tri
Men shis creizi bat ai dont ker
Shis sexi an shis a milioner
De buei shi gets mi is so anfeir
Dat yor tipical rich gerl
Shis esmouken jat, if yu nou buat ai min
Taig yins an shi lavs jer fotografi
An ebrizen dads in bituin
Shis bin araun de buorld
Ai nou
Shis gradueidet
An aim nat
Kuait ediukeidet
Aim yan, yu nou
Eich is ouvereidet
Meibi shis yost tu old for mi
Liven in a tineich fandasi
Beibi ders so mach bui kud bi
Ebri taim aim buit er
Kolen mi a drimer
Meibi shis yost aut of mai rich
Meibi jer boifrens a marin
Iven zou aim neimles (Jei!)
Shis feimes (Jei!)
Shis gat mi buishen
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Buoa-oh-oh
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Aiv gat jer buishen
Ah-yeah
Ai zink abaut jer ebridei
Goen insein zinken abaut buat tu sei
Buat em ai duen enibuei?
Em ai iven on er reidar?
Ai nou
Shis gradueidet
An aim nat
Kuait ediukeidet
Aim yan, yu nou
Eich is ouvereidet
Meibi shis yost tu old for mi
Liven in a tineich fandasi
Beibi ders so mach bui kud bi
Ebri taim aim buit er
Kolen mi a drimer
Meibi shis yost aut of mai rich
Meibi jer boifrens a marin
Iven zou aim neimles (Jei!)
Shis feimes (Jei!)
Shis gat mi buishen
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Buoa-oh-oh
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Shis gat mi buishen
Buishen ai buas tueni tri
An if ai buas older
Shi bud let mi teik er
Tu buach de estars at naig
Bui ken dens bui ken kis
Anderniz munlaig
An if et gat kolder
Shi bud let mi jold er
Brapd ap in feiriteils
Gat tu bueik ap from dis drim
Meibi shis yost tu old for mi
Liven in a tineich fandasi
Filen ders so mach bui kud bi
Shis gat mi buishen
Meibi shis yost aut of mai rich
Meibi jer boifrens a marin
Iven zou aim neimles (Jei!)
Shis feimes (Jei!)
Shis gat mi buishen
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Buoa-oh-oh
Buishen ai buas tueni tri
Buoa-oh
Aiv gat er buishen
Buishen she buas seventin (Shis seventin)
Buoa-oh
Buoa-oh-oh
Buishen ai buas tueni tri
Buishen ai buas tueni tri

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<ar faif> liriks
wišiŋ ai wəz twenti θri

meibi šiz ǰəst tə ould fər mi
liviŋ in ə tineǰ fæntəsi
beibi ðerz sou mʌč wi kəd bi
šiz ɡɑt mi wišiŋ
wišiŋ ai wəz twenti θri

mæn šiz kreizi bət ai dount ker
šiz seksi ənd šiz ə miljəner
ðə wei ši ɡets mi z sou ənfer
nɑt jər tipəkəl rič ɡərl

šiz smoukiŋ hɑt, if ju nou hwʌt ai min
tait ǰinz ənd ši lʌvz hər fətɑɡrəfi
ənd evriθiŋ ðæts in bitwin
šiz bin əraund ðə wərld

ai nou
šiz ɡræǰuetəd
ənd aim nɑt
kwait eǰəketəd
aim jəŋ, ju nou
eiǰ iz ouvəreitid

meibi šiz ǰəst tə ould fər mi
liviŋ in ə tineǰ fæntəsi
beibi ðerz sou mʌč wi kəd bi
evri taim aim wiθ hər
kɒliŋ mi ə drimər

meibi šiz ǰəst aut əv mai rič
meibi hər bɔifrendiz ə mərin
ivən ðou aim neimləs hei!
šiz feiməs hei!
šiz ɡɑt mi wišiŋ
wišiŋ ai wəz twenti θri

<woah-oh>
<woah-oh-oh>
wišiŋ ai wəz twenti θri
<woah-oh>
aiv ɡɑt hər wišiŋ
<uh-yeah>

ai θiŋk əbaut hər evridei
ɡouiŋ insein θiŋkiŋ əbaut hwʌt tə sei
hwʌt əm ai duiŋ eniwe?
əm ai ivən ɑn hər reidɑr?

ənd ai nou
šiz ɡræǰuetəd
ənd aim nɑt
kwait eǰəketəd
aim jəŋ, ju nou
eiǰ iz ouvəreitid

meibi šiz ǰəst tə ould fər mi
liviŋ in ə tineǰ fæntəsi
beibi ðerz sou mʌč wi kəd bi
evri taim aim wiθ hər
kɒliŋ mi ə drimər

meibi šiz ǰəst aut əv mai rič
meibi hər bɔifrendiz ə mərin
ivən ðou aim neimləs hei!
šiz feiməs hei!
šiz ɡɑt mi wišiŋ
wišiŋ ai wəz twenti θri

<woah-oh>
<woah-oh-oh>
wišiŋ ai wəz twenti θri
<woah-oh>

ənd if ai wəz ouldə
ši wud let mi teik hər
tə wɑč ðə stɑrz ət nait
wi kən dæns wi kən kis
ʌndərniθ munlait

ənd if it ɡɑt kouldə
ši wud let mi hould hər
ræpt ʌp in feritelz
ɡɑt tə weik ʌp frəm ðis drim

meibi šiz ǰəst tə ould fər mi
meibi hər bɔifrendiz ə mərin
ivən ðou aim neimləs
šiz feiməs
šiz ɡɑt mi wišiŋ

meibi šiz ǰəst aut əv mai rič
meibi hər bɔifrendiz ə mərin
ivən ðou aim neimləs hei!
šiz feiməs hei!
šiz ɡɑt mi wišiŋ
wišiŋ ai wəz twenti θri

<woah-oh>
<woah-oh-oh>
wišiŋ ai wəz twenti θri
<woah-oh>
aiv ɡɑt hər wišiŋ
wišiŋ ši wəz sevəntin šiz sevəntin

<woah-oh>
<woah-oh-oh>
wišiŋ ai wəz twenti θri
wišiŋ ai wəz twenti θri