With Them Young Thug-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

With Them Young Thug-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“With Them”

Thugger Thugger baby
Fuck all that let’s get to it
What lil’ shawty say?

[Hook:]
She suck on that dick on the plane and I just called her airhead (Woo!)
I just went hunting, I found me a rabbit, I picked out the carrots
I’m just tired of smoking kush, I need some Moonrock out in Cali
I got a white bitch and she give me that Becky but her name is Sari
I pimp, I don’t play with them
She bad, I might stay with her
Stack it up like a Lego, yeah
Homicide, you can lay with them
Got some hoes, you can slay with them
You know that we players, we playing them
She can’t be my wife, I can’t lay in there
Diamonds all black like I’m racist now

Riding through the city, windows tinted, AC blast
I got bitches wanna fuck me, so so wrong, do me bad
I got cash in my pants, I got cash on her ass
AP dance, bitches glance, cause my diamonds look like glass

I wanna fuck her but she play more games than the NBA
Monday morning, got a dentist appointment, lil’ bitch you can check out the dentistry
I got so much jewelry, baby I got so much water this shit like a mini-lake
Fuck nigga play I’ma send him to meet his maker then ask God for forgiveness bae
Cop a chopper, end up flipping nigga
Yeah, you better stop tripping nigga
I don’t use words when I kill a nigga
We don’t use phones, we no silly niggas
I think I need help with my kidney nigga
No cat but you know I’m just kidding with you
I make this shit fly out the ceiling nigga
I’m hot like an eye on a skillet nigga (ya dig)

[Hook:]
She suck on that dick on the plane and I just called her airhead (Woo!)
I just went hunting, I found me a rabbit, I picked out the carrots
I’m just tired of smoking kush, I need some Moonrock out in Cali
I got a white bitch and she give me that Becky but her name is Sari
I pimp, I don’t play with them
She bad, I might stay with her
Stack it up like a Lego, yeah
Homicide, you can lay with them
Got some hoes, you can slay with them
You know that we players, we playing them
She can’t be my wife, I can’t lay in there
Diamonds all black like I’m racist now

You can’t take jack, fall into this mouse trap
Riding through the bity, got a AK on my lap
I’m not talking shit, but I’m ready to shoot some craps
If he think he wanna see me, I’ma send a hundred straps
(Yo, Blood)
I got some birds like I’m Julio
My outfit outdated, is Coogi tho
I want pussy or head, you a groupie ho
Balmain with a motherfuckin’ Gucci coat
I won’t talk to that bitch, let that coochie know
Yeah, let that coochie know
Diamonds from Tiffany Co
Paid a whole 100 racks for those
You should get down with this slime shit
Tonight I’m bout geeked out my mind shit
My credit good, I don’t need a dime shit
Pour Act’ inside that lemon lime shit
That petty thief, need to stop tryin’ shit
If you need help I got some dime bitches
I cannot stand none these lyin’ bitches
I need a website for some fine bitches

[Hook:]
She suck on that dick on the plane and I just called her airhead (Woo!)
I just went hunting, I found me a rabbit, I picked out the carrots
I’m just tired of smoking kush, I need some Moonrock out in Cali
I got a white bitch and she give me that Becky but her name is Sari
I pimp, I don’t play with them
She bad, I might stay with her
Stack it up like a Lego, yeah
Homicide, you can lay with them
Got some hoes, you can slay with them
You know that we players, we playing them
She can’t be my wife, I can’t lay in there
Diamonds all black like I’m racist now


wiθ ðəm

<thugger> <thugger> beibi
fək ɔl ðət lets ɡet tə it
hwʌt lil <shawty> sei?

<[hook>: <]>
ši sək ɑn ðət dik ɑn ðə plein ənd ai ǰəst kɒld hər erhed wu!
ai ǰəst went hʌntiŋ, ai faund mi ə ræbit, ai pikt aut ðə kærəts
aim ǰəst taiərd əv smoukiŋ kuš, ai nid səm <moonrock> aut in kɑli
ai ɡɑt ə wait bič ənd ši ɡiv mi ðət beki bət hər neim z sɑri
ai pimp, ai dount plei wiθ ðəm
ši bæd, ai mait stei wiθ hər
stæk it ʌp laik ə leɡou, jæ
hɑməsaid, ju kən lei wiθ ðəm
ɡɑt səm houz, ju kən slei wiθ ðəm
ju nou ðət wi pleiᵊrz, wi pleiiŋ ðəm
ši kænt bi mai waif, ai kænt lei in ðer
daiməndz ɔl blæk laik aim reisəst nau

raidiŋ θru ðə siti, windouz tintəd, eisi blæst
ai ɡɑt bičəz wɑnə fək mi, sou sou rɒŋ, də mi bæd
ai ɡɑt kæš in mai pænts, ai ɡɑt kæš ɑn hər æs
<ap> dæns, bičəz ɡlæns, kəz mai daiməndz luk laik ɡlæs

ai wɑnə fək hər bət ši plei mɔr ɡeimz ðən ðə <nba>
mʌndi mɔrniŋ, ɡɑt ə dentəst əpɔintmənt, lil bič ju kən ček aut ðə dentəstri
ai ɡɑt sou mʌč ǰuəlri, beibi ai ɡɑt sou mʌč wɒtər ðis šit laik ə <mini-lake>
fək <nigga> plei <ima> send im tə mit iz meikər ðen æsk ɡɑd fər fərɡivnəs bai
kɑp ə čɑpər, end ʌp flipiŋ <nigga>
jæ, ju betər stɑp tripiŋ <nigga>
ai dount jus wərdz hwen ai kil ə <nigga>
wi dount jus founz, wi nou sili <niggas>
ai θiŋk ai nid help wiθ mai kidni <nigga>
nou kæt bət ju nou aim ǰəst kidiŋ wiθ ju
ai meik ðis šit flai aut ðə siliŋ <nigga>
aim hɑt laik ən ai ɑn ə skilət <nigga> jɑ diɡ

<[hook>: <]>
ši sək ɑn ðət dik ɑn ðə plein ənd ai ǰəst kɒld hər erhed wu!
ai ǰəst went hʌntiŋ, ai faund mi ə ræbit, ai pikt aut ðə kærəts
aim ǰəst taiərd əv smoukiŋ kuš, ai nid səm <moonrock> aut in kɑli
ai ɡɑt ə wait bič ənd ši ɡiv mi ðət beki bət hər neim z sɑri
ai pimp, ai dount plei wiθ ðəm
ši bæd, ai mait stei wiθ hər
stæk it ʌp laik ə leɡou, jæ
hɑməsaid, ju kən lei wiθ ðəm
ɡɑt səm houz, ju kən slei wiθ ðəm
ju nou ðət wi pleiᵊrz, wi pleiiŋ ðəm
ši kænt bi mai waif, ai kænt lei in ðer
daiməndz ɔl blæk laik aim reisəst nau

ju kænt teik ǰæk, fɑl intu ðis maus træp
raidiŋ θru ðə <bity>, ɡɑt ə <ak> ɑn mai læp
aim nɑt tɔkiŋ šit, bət aim redi tə šut səm kræps
if hi θiŋk hi wɑnə si mi, <ima> send ə hʌndrəd stræps
jou, bləd
ai ɡɑt səm bərdz laik aim ǰuliou
mai autfit autdetəd, iz <coogi> ðou
ai wɑnt pusi ɔr hed, ju ə ɡrupi hou
<balmain> wiθ ə <motherfuckin> ɡuči kout
ai wount tɔk tə ðət bič, let ðət kuči nou
jæ, let ðət kuči nou
daiməndz frəm tifəni kou
peid ə houl wʌn hʌndrəd ræks fər ðouz
ju šəd ɡet daun wiθ ðis slaim šit
tənait aim baut <geeked> aut mai maind šit
mai kredət ɡud, ai dount nid ə daim šit
pɔr ækt insaid ðət lemən laim šit
ðət peti θif, nid tə stɑp <tryin> šit
if ju nid help ai ɡɑt səm daim bičəz
ai kænɑt stænd nən ðiz <lyin> bičəz
ai nid ə websait fər səm fain bičəz

<[hook>: <]>
ši sək ɑn ðət dik ɑn ðə plein ənd ai ǰəst kɒld hər erhed wu!
ai ǰəst went hʌntiŋ, ai faund mi ə ræbit, ai pikt aut ðə kærəts
aim ǰəst taiərd əv smoukiŋ kuš, ai nid səm <moonrock> aut in kɑli
ai ɡɑt ə wait bič ənd ši ɡiv mi ðət beki bət hər neim z sɑri
ai pimp, ai dount plei wiθ ðəm
ši bæd, ai mait stei wiθ hər
stæk it ʌp laik ə leɡou, jæ
hɑməsaid, ju kən lei wiθ ðəm
ɡɑt səm houz, ju kən slei wiθ ðəm
ju nou ðət wi pleiᵊrz, wi pleiiŋ ðəm
ši kænt bi mai waif, ai kænt lei in ðer
daiməndz ɔl blæk laik aim reisəst nau

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!