Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Wiz Khalifa – El Chapo-Pronunciación Letra Traducción

Wiz Khalifa – El Chapo-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

[Hook: Wiz Khalifa]
Keep that weed smoke everywhere we go
(Keep that weed smoke everywhere we go)
Keep that champagne and Bombay to po
(Keep that champagne and Bombay to po)
Pull up, you know it’s fast cars we drive
(Pull up, you know it’s fast cars we drive)
Say what they want, we just live our life
(Say what they want, we just live our life)

[Verse 1: Wiz Khalifa]
Fast money, fast cars, and fast hoes
I get it all on the go
Bout to take out a couple grand and throw it on the flo’
As soon as I hit the stage the people screamin’ mo
I’m livin’ life, jets, private planes
All kinds of things
Some people think I’m insane
But that’s okay, I remain synonymous to success in this game
And can’t nothing stand in my way
Ain’t nothing stopping the money from piling
My niggas stylin’, they getting rich as the bitches from getting it poppin’
Sipping champagne on an island
And now my bank account overflowing with motherfuckin’ commas
Making these niggas sick, call a doctor
Man take a look in they pocket
Givin bitches reason to call em’ imposters
Damn, all of my whips proper
All of my time Rolex clocks
Fill my pants with knots
Be 100 years til this shit stops

[Hook]
Keep that weed smoke everywhere we go
(Keep that weed smoke everywhere we go)
Keep that champagne and Bombay to po
(Keep that champagne and Bombay to po)
Pull up, you know it’s fast cars we drive
(Pull up, you know it’s fast cars we drive)
Say what they want, we just live our life
(Say what they want, we just live our life)

[Verse 2: Berner]
Record in the AM, I’m sweatin’ out gin
My clothes smell like kush smoke, cookies and chem
Girls pussy poppin’ just to give me a chain
Old schools, Europeans, and cold champagne
This the L.I.F.E these bums don’t impress me, they’re broke
Let em choke, damn all this gold’s heavy
New prezzy, blue Chevy
Baby girl choosin’, goddamn she’s too petty
More guapo, yeah they love me like Chapo
Pull up with the top down
Cudi call me Pablo
I can put your man on, girl let the clock go
Take his own face off, hit him with the hollow
Is she ready? When she bring me back fetty?
Walk up and down any turn tricks into telly
Got that top floor smelly, Y taste like grape jelly
Imma hold it down for all my loved ones really

[Hook]
Keep that weed smoke everywhere we go
(Keep that weed smoke everywhere we go)
Keep that champagne and Bombay to po
(Keep that champagne and Bombay to po)
Pull up, you know it’s fast cars we drive
(Pull up, you know it’s fast cars we drive)
Say what they want, we just live our life
(Say what they want, we just live our life)

#Pronunciación de la Canción

<[hook>: wiz <khalifa]>
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
<[verse> wʌn: wiz <khalifa]>
fæst mʌni, fæst kɑrz, ənd fæst houz
ai ɡet it ɔl ɑn ðə ɡou
baut tə teik aut ə kʌpəl ɡrænd ənd θrou it ɑn ðə flou
əz sun əz ai hit ðə steiǰ ðə pipəl <screamin> mou
aim <livin> laif, ǰets, praivət pleinz
ɔl kaindz əv θiŋz
səm pipəl θiŋk aim insein
bət ðæts oukei, ai rəmein sənɑnəməs tə səkses in ðis ɡeim
ənd kænt nʌθiŋ stænd in mai wei
eint nʌθiŋ stɑpiŋ ðə mʌni frəm pailiŋ
mai <niggas> <stylin>, ðei ɡetiŋ rič əz ðə bičəz frəm ɡetiŋ it <poppin>
sipiŋ šæmpein ɑn ən ailənd
ənd nau mai bæŋk əkaunt ouvəflouiŋ wiθ <motherfuckin> kɑməz
meikiŋ ðiz <niggas> sik, kɒl ə dɑktər
mæn teik ə luk in ðei pɑkət
<givin> bičəz rizən tə kɒl <em> impɒstərz
dæm, ɔl əv mai wips prɑpər
ɔl əv mai taim roleks klɑks
fil mai pænts wiθ nɑts
bi wʌn hʌndrəd jiᵊrz til ðis šit stɑps
<[hook]>
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
<[verse> tu: <berner]>
rəkɔrd in ði æm, aim <sweatin> aut ǰin
mai klouðz smel laik kuš smouk, kukiz ənd kem
ɡərlz pusi <poppin> ǰəst tə ɡiv mi ə čein
ould skulz, jurəpiənz, ənd kould šæmpein
ðis ði el. ai. ef. i ðiz bəmz dount impres mi, ðer brouk
let em čouk, dæm ɔl ðis ɡoldz hevi
nu <prezzy>, blu čevi
beibi gɜ:l <choosin>, ɡɑddæm šiz tu peti
mɔr <guapo>, jæ ðei lʌv mi laik <chapo>
pul ʌp wiθ ðə tɑp daun
<cudi> kɒl mi pɑblou
ai kən put jər mæn ɑn, ɡərl let ðə klɑk ɡou
teik iz oun feis ɒf, hit im wiθ ðə hɑlou
iz ši redi? hwen ši briŋ mi bæk feti?
wɑk ʌp ənd daun eni tərn triks intu teli
ɡɑt ðət tɑp flɔr smeli, wai teist laik ɡreip ǰeli
<imma> hould it daun fər ɔl mai lʌvd wʌnz rili
<[hook]>
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət wid smouk evriwer wi ɡou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
kip ðət šæmpein ənd bambei tə pou
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
pul ʌp, ju nou its fæst kɑrz wi draiv
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
sei hwʌt ðei wɑnt, wi ǰəst laiv auər laif
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.