Wiz Khalifa – Snoop Dogg – Talent Show-Pronunciación Letra Traducción

Wiz Khalifa – Snoop Dogg – Talent Show-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Snoop Dogg Lyrics
“Talent Show”
(with Wiz Khalifa)
(feat. Archbishop Don “Magic” Juan)
(from “Mac & Devin Go To High School” soundtrack)

[Intro skit]
[Wiz] I been trying to develop an alternative fuel
from a mix of all natural substances.
But the mix was highly volatile until we find a catalyst
to help stabilize the compound and supercharge the fuel.
(I’m sorry, what was this magical catalyst?)
[Snoop] Marijuana motherfucker!

[Intro: Snoop Dogg]
Uh, ladies and gentlemen, players and playettes
Teachers, staff and students
I am very honored to welcome you to the high school annual talent show
Brought to you by the makers of Wiz Khalifa Premium Rolling Papers
And the qualified rollers of Snoop Dogg Master Kush
So without further adieux, let’s get this show on the road
First contestant, bring your talent to the foreground
and let your smoke be yo’ background

[Chorus: Wiz Khalifa]
Every time I go out, I’m blowin the smoke out
I buy it don’t even know the price
I smoke cause I live it, don’t pay me to visit
And I’ll be somewhere up in the sky
My nigga it’s ‘bout to go dowwwwwn
Ohh we fly, it’s no lie, that we high, ‘til we die
I’ma get up in this hoe’s houuuuuse
Roll one up, clean the ride case them hoes wan’ jump inside

[Wiz Khalifa]
Uhh, got a joint filled with quality shit
My bottom bitch smokin with me, niggaz talk shit
All of ‘em shrimp (hehe) I’m a big fish
Roll a joint, lick it once, tell you hit this, groupies on my dick
Several kush is on my hitlist, in and out these niggaz bitches
Smokin tree and not to mention hustlin, tryin to mind my business
You probably went to class while I was in the hallway skippin
Yeah I hear what they sayin, just be too high to listen
‘Bout my money trippin, if I even fold it wrong
Ya ain’t smokin this good, if it’s foul tell you I sold it all
Or wait ‘til one of my hoes come ‘round and roll it all
Or say fuck it and cuff it ‘til I go smoke with Dogg
I show off, I show off, I show off
Car push to start, hit the button once it go off
Keep the money comin in and the papers rolled up
And ain’t worried ‘bout a hatin nigga, they get no love (ohh)

[Chorus]

[Snoop Dogg]
I go green like I was Archbishop Don Juan
And blow circles ‘round you suckas like a marathon
My gym teacher told me, but I didn’t listen
My bitch did my homework and now I’m in detention
It sho’ beats suspension, this is my audition
So play yo’ position, get the picture I envision
Did she mention, Snoop Dogg was made for kissin
A barricuda fishin, she on a mission for me
Pleasure, pain and glory, and my inventory
My SAT’s, my lil’ bitch she did ‘em for me
And now we prancin on stage at the talent show
We floss in my clothes, my chain and my knapsack
Full of that, hand me that, can you see my telescope
Principle, said she wanna see me cause she smell my smoke
‘Bout my money trippin even if I fold it wrong
Blowin zones with Wiz cause this is the protocol

[Chorus]

[Outro: Archbishop Don “Magic” Juan]
Yeah, it’s the Archbishop Don “Magic” Juan
It’s a talent show, and everybody got to know
You got to be ready so you don’t have to get ready
So when I stepped in, for the talent show
I had stole the show, because I was already ready
Everybody shoulda know they part
because the whole world is the stage, and everybody play a part
So when you at the talent show, you got to know yo’ part
And you got to know when to move, and when not to move
And by me being a famous player, and know my game
I took the talent show, because I had style
I had flash, I had originality!
I had me, and that’s what it’s all about!
When you doin a talent show, you got to be you!
Green for the money, gold for the honey
I’m the original… [fades out]

#Pronunciación de la Canción

snup <dogg> liriks
tælənt šou
wiθ wiz kəlifə
fit. ɑrčbišəp dɑn mæǰik wɑn
frəm mæk <&amp>; devin ɡou tə hai skul saundtræk
<[intro> <skit]>
<[wiz]> ai bin traiiŋ tə diveləp ən ɒltərnətiv fjuəl
frəm ə miks əv ɔl næčərəl sʌbstənsəz.
bət ðə miks wəz haili vɑlətəl ʌntil wi faind ə kætələst
tə help steibəlaiz ðə kɑmpaund ənd supərčɑrǰ ðə fjuəl.
aim sɑri, hwʌt wəz ðis mæǰikəl kætələst?
<[snoop]> merəwɑnə <motherfucker>!
<[intro>: snup <dogg]>
ə, leidiz ənd ǰentəlmen, pleiᵊrz ənd <playettes>
tičərz, stæf ənd studənts
ai əm veri ɑnərd tə welkəm ju tə ðə hai skul ænjuəl tælənt šou
brɔt tə ju bai ðə meikərz əv wiz kəlifə primiəm rouliŋ peipərz
ənd ðə kwɑləfaid rouləz əv snup <dogg> mæstᵊr kuš
sou wiðaut fərðər ədjuz, lets ɡet ðis šou ɑn ðə roud
fərst kəntestənt, briŋ jər tælənt tə ðə fɔrɡrɑwnd
ənd let jər smouk bi <yo> bækɡrɑwnd
<[chorus>: wiz <khalifa]>
evri taim ai ɡou aut, aim blowən ðə smouk aut
ai bai it dount ivən nou ðə prais
ai smouk kəz ai laiv it, dount pei mi tə vizət
ənd ail bi sʌmwer ʌp in ðə skai
mai <nigga> its baut tə ɡou <dowwwwwn>
<ohh> wi flai, its nou lai, ðət wi hai, til wi dai
<ima> ɡet ʌp in ðis houiz <houuuuuse>
roul wʌn ʌp, klin ðə raid keis ðəm houz wɑn ǰəmp insaid
<[wiz> <khalifa]>
ə, ɡɑt ə ǰɔint fild wiθ kwɑləti šit
mai bɑtəm bič <smokin> wiθ mi, <niggaz> tɔk šit
ɔl əv <em> šrimp <hehe> aim ə biɡ fiš
roul ə ǰɔint, lik it wəns, tel ju hit ðis, ɡrupiz ɑn mai dik
sevrəl kuš iz ɑn mai <hitlist>, in ənd aut ðiz <niggaz> bičəz
<smokin> tri ənd nɑt tə menšən <hustlin>, <tryin> tə maind mai biznəs
ju prɑbəbli went tə klæs wail ai wəz in ðə hɒlwe <skippin>
jæ ai hir hwʌt ðei <sayin>, ǰəst bi tu hai tə lisən
baut mai mʌni <trippin>, if ai ivən fould it rɒŋ
jɑ eint <smokin> ðis ɡud, if its faul tel ju ai sould it ɔl
ɔr weit til wʌn əv mai houz kəm raund ənd roul it ɔl
ɔr sei fək it ənd kəf it til ai ɡou smouk wiθ <dogg>
ai šou ɒf, ai šou ɒf, ai šou ɒf
kɑr puš tə stɑrt, hit ðə bʌtən wəns it ɡou ɒf
kip ðə mʌni <comin> in ənd ðə peipərz rould ʌp
ənd eint wərid baut ə <hatin> <nigga>, ðei ɡet nou lʌv <ohh>
<[chorus]>
<[snoop> <dogg]>
ai ɡou ɡrin laik ai wəz ɑrčbišəp dɑn wɑn
ənd blou sərkəlz raund ju <suckas> laik ə merəθɑn
mai ǰim tičər tould mi, bət ai didənt lisən
mai bič did mai houmwək ənd nau aim in dətenšən
it <sho> bits səspenšən, ðis iz mai adišən
sou plei <yo> pəzišən, ɡet ðə pikčər ai envižən
did ši menšən, snup <dogg> wəz meid fər <kissin>
ə <barricuda> <fishin>, ši ɑn ə mišən fər mi
pležər, pein ənd ɡlɔri, ənd mai invəntɔri
mai sætiz, mai lil bič ši did <em> fər mi
ənd nau wi <prancin> ɑn steiǰ ət ðə tælənt šou
wi flɑs in mai klouðz, mai čein ənd mai næpsæk
ful əv ðæt, hænd mi ðæt, kən ju si mai teliskoup
prinsəpəl, sed ši wɑnə si mi kəz ši smel mai smouk
baut mai mʌni <trippin> ivən if ai fould it rɒŋ
blowən zounz wiθ wiz kəz ðis iz ðə proutəkɒl
<[chorus]>
<[outro>: ɑrčbišəp dɑn mæǰik <juan]>
jæ, its ði ɑrčbišəp dɑn mæǰik wɑn
its ə tælənt šou, ənd evribɑdi ɡɑt tə nou
ju ɡɑt tə bi redi sou ju dount həv tə ɡet redi
sou hwen ai stept in, fər ðə tælənt šou
ai həd stoul ðə šou, bikɒz ai wəz ɒlredi redi
evribɑdi <shoulda> nou ðei pɑrt
bikɒz ðə houl wərld z ðə steiǰ, ənd evribɑdi plei ə pɑrt
sou hwen ju ət ðə tælənt šou, ju ɡɑt tə nou <yo> pɑrt
ənd ju ɡɑt tə nou hwen tə muv, ənd hwen nɑt tə muv
ənd bai mi biiŋ ə feiməs pleiᵊr, ənd nou mai ɡeim
ai tuk ðə tælənt šou, bikɒz ai həd stail
ai həd flæš, ai həd əriǰənæləti!
ai həd mi, ənd ðæts hwʌt its ɔl əbaut!
hwen ju <doin> ə tælənt šou, ju ɡɑt tə bi ju!
ɡrin fər ðə mʌni, ɡould fər ðə hʌni
aim ði əriǰənəl… <[fades> <out]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!