pronunciaciones

YG-My Nigga-Pronunciación Letra Traducción y Video

YG-My Nigga-Como Aprender a Cantarla

YG LYRICS
“My Nigga”
(feat. Young Jeezy & Rich Homie Quan)

I said that I’m a ride for my motherfucking niggas,
Most likely I’m a die with my finger on the trigger
I’ve been grinding outside, all day with my niggas
And I ain’t going in, unless I’m with my nigga
My nigga, my nigga
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas!)
My nigga, my nigga (My nigga, my nigga)
My nigga, my nigga

First thing first, I love all of my niggas
This rap shit crack, then I involve my niggas
You looking for some lean, let me call my nigga
He sell it for the high, I need all my niggas
Some nigga smoke, smoke, some nigga drink, drink
Got niggas on the block with the glock they don’t think
That’s a nigga back up, they in the bucket lapped up
I got that act right if you niggas wanna act up
He talking like a snitch, no that ain’t my nigga
He tripping off a bitch, no, that ain’t my nigga
Take a nigga case, shit, that’s my nigga
Know him since I was 8, yeah, that’s my nigga
Fucked my first bitch passed her to my nigga
Hit my first lick pass with my nigga
Fuck them other niggas ‘cause I’m down for my niggas
I ride for my niggas, fuck them other niggas

I said that I’m a ride for my motherfucking niggas,
Most likely I’m a die with my finger on the trigger
I’ve been grinding outside, all day with my niggas
And I ain’t going in, unless I’m with my nigga
My nigga, my nigga (dope boys, my niggas)
My nigga, my nigga (YG, my nigga)
My nigga, my nigga (Rich Homie, my nigga)
My nigga, my nigga (It’s the motherfucking world)

You know I’m down with the niggas down for me
I got two words for you, love and loyalty
It’s me and my nigga tripping on a half of bean
We used to hit up wall and buy everything we see
Me and my down ass nigga getting twisted
Nigga get to tripping knock the gravy, out your biscuit
Jay know I fuck with you the long way, my nigga
So when I see you out I’m like hey, my nigga
Tried to act right, buy the case my niggas
Drink the act right and get straight with my niggas
Me and my nigga riding dirty, tryna chase them figures
Who got the yola? who got the yola? Don’t matter, go figure

I said that I’m a ride for my motherfucking niggas,
Most likely I’m a die with my finger on the trigger
I’ve been grinding outside, all day with my niggas
And I ain’t going in, unless I’m with my nigga
My nigga, my nigga
My nigga, my nigga (YG, my nigga)
My nigga, my nigga (Rich Homie, my nigga)
My nigga, my nigga (My nigga, my nigga)

My nigga sell cake, my nigga got weight
My nigga fronted me, he the reason I’m straight
My nigga got a hoe, my nigga got a lady
My nigga we eating, my nigga get a plate
And I’m still hittin’ licks, my nigga, my nigga
Knock a nigga shit, my nigga, my nigga
I fuck a nigga bitch with my nigga, my nigga
If a nigga talking shit then he ain’t my nigga
My nigga, my nigga
YG my nigga and I ain’t going in they
Tryna leave my nigga, shawty see me and wanna leave with a nigga
But it wasn’t enough room ‘cause I came with my niggas
My niggas, my niggas, I need a set of wings ‘cause I’m too fly, nigga
And I’m all about my business like a suit and tie, nigga
I’ll ride for my niggas believe that

I said that I’m a ride for my motherfucking niggas,
Most likely I’m a die with my finger on the trigger
I been grinding outside, all day with my niggas
And I ain’t going in, unless I’m with my nigga
My nigga, my nigga
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas)
My nigga, my nigga (My nigga, my nigga)
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas)
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas)
My nigga, my nigga
My nigga, my nigga
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas)
My nigga, my nigga (My motherfucking niggas)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<yg> liriks
mai <nigga>
fit. jəŋ <jeezy> ənd rič homi kwɒn

ai sed ðət aim ə raid fər mai <motherfucking> <niggas>,
moust laikli aim ə dai wiθ mai fiŋɡər ɑn ðə triɡər
aiv bin ɡraindiŋ autsaid, ɔl dei wiθ mai <niggas>
ənd ai eint ɡouiŋ in, ənles aim wiθ mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>!
mai <nigga>, mai <nigga> mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>

fərst θiŋ fərst, ai lʌv ɔl əv mai <niggas>
ðis ræp šit kræk, ðen ai invɑlv mai <niggas>
ju lukiŋ fər səm lin, let mi kɒl mai <nigga>
hi sel it fər ðə hai, ai nid ɔl mai <niggas>
səm <nigga> smouk, smouk, səm <nigga> driŋk, driŋk
ɡɑt <niggas> ɑn ðə blɑk wiθ ðə ɡlɑk ðei dount θiŋk
ðæts ə <nigga> bæk ʌp, ðei in ðə bʌkət læpt ʌp
ai ɡɑt ðət ækt rait if ju <niggas> wɑnə ækt ʌp
hi tɔkiŋ laik ə snič, nou ðət eint mai <nigga>
hi tripiŋ ɒf ə bič, nou, ðət eint mai <nigga>
teik ə <nigga> keis, šit, ðæts mai <nigga>
nou im sins ai wəz eit, jæ, ðæts mai <nigga>
fəkt mai fərst bič pæst hər tə mai <nigga>
hit mai fərst lik pæs wiθ mai <nigga>
fək ðəm ʌðᵊr <niggas> kəz aim daun fər mai <niggas>
ai raid fər mai <niggas>, fək ðəm ʌðᵊr <niggas>

ai sed ðət aim ə raid fər mai <motherfucking> <niggas>,
moust laikli aim ə dai wiθ mai fiŋɡər ɑn ðə triɡər
aiv bin ɡraindiŋ autsaid, ɔl dei wiθ mai <niggas>
ənd ai eint ɡouiŋ in, ənles aim wiθ mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> doup bɔiz, mai <niggas>
mai <nigga>, mai <nigga> <yg>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> rič homi, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> its ðə <motherfucking> wərld

ju nou aim daun wiθ ðə <niggas> daun fər mi
ai ɡɑt tu wərdz fər ju, lʌv ənd lɔiəlti
its mi ənd mai <nigga> tripiŋ ɑn ə hæf əv bin
wi just tə hit ʌp wɒl ənd bai evriθiŋ wi si
mi ənd mai daun æs <nigga> ɡetiŋ twistəd
<nigga> ɡet tə tripiŋ nɑk ðə ɡreivi, aut jər biskət
ǰei nou ai fək wiθ ju ðə lɔŋ wei, mai <nigga>
sou hwen ai si ju aut aim laik hei, mai <nigga>
traid tə ækt rait, bai ðə keis mai <niggas>
driŋk ði ækt rait ənd ɡet streit wiθ mai <niggas>
mi ənd mai <nigga> raidiŋ dərti, <tryna> čeis ðəm fiɡjərz
hu ɡɑt ðə jolə? hu ɡɑt ðə jolə? dount mætər, ɡou fiɡjər

ai sed ðət aim ə raid fər mai <motherfucking> <niggas>,
moust laikli aim ə dai wiθ mai fiŋɡər ɑn ðə triɡər
aiv bin ɡraindiŋ autsaid, ɔl dei wiθ mai <niggas>
ənd ai eint ɡouiŋ in, ənles aim wiθ mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> <yg>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> rič homi, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <nigga>, mai <nigga>

mai <nigga> sel keik, mai <nigga> ɡɑt weit
mai <nigga> frʌntəd mi, hi ðə rizən aim streit
mai <nigga> ɡɑt ə hou, mai <nigga> ɡɑt ə leidi
mai <nigga> wi itiŋ, mai <nigga> ɡet ə pleit
ənd aim stil <hittin> liks, mai <nigga>, mai <nigga>
nɑk ə <nigga> šit, mai <nigga>, mai <nigga>
ai fək ə <nigga> bič wiθ mai <nigga>, mai <nigga>
if ə <nigga> tɔkiŋ šit ðen hi eint mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>
<yg> mai <nigga> ənd ai eint ɡouiŋ in ðei
<tryna> liv mai <nigga>, <shawty> si mi ənd wɑnə liv wiθ ə <nigga>
bət it wɑzənt ənəf rum kəz ai keim wiθ mai <niggas>
mai <niggas>, mai <niggas>, ai nid ə set əv wiŋz kəz aim tu flai, <nigga>
ənd aim ɔl əbaut mai biznəs laik ə sut ənd tai, <nigga>
ail raid fər mai <niggas> bəliv ðæt

ai sed ðət aim ə raid fər mai <motherfucking> <niggas>,
moust laikli aim ə dai wiθ mai fiŋɡər ɑn ðə triɡər
ai bin ɡraindiŋ autsaid, ɔl dei wiθ mai <niggas>
ənd ai eint ɡouiŋ in, ənles aim wiθ mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>
mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>
mai <nigga>, mai <nigga> mai <motherfucking> <niggas>