You And I-Ingrid Michaelson-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

You And I-Ingrid Michaelson-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“You And I”

Don’t you worry there, my honey
We might not have any money
But we’ve got our love to pay the bills

Maybe I think you’re cute and funny
Maybe I wanna do what bunnies do with you, if you know what I mean

Oh, let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I

Well, you might be a bit confused
And you might be a little bit bruised
But baby how we spoon like no one else
So I will help you read those books
If you will soothe my worried looks
And we will put the lonesome on the shelf

Oh, let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I

Oh let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I


ju ənd ai

dount ju wʌri ðeə, mai hʌni
wi mait nɒt həv eni mʌni
bət wiv ɡɒt auə lʌv tə pei ðə bilz

meibi ai θiŋk jə kjut ənd fʌni
meibi ai wɒnə də wɒt bʌniz də wið ju, if ju nou wɒt ai min

ou, lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

wel, ju mait bi ə bit kənfjuzd
ənd ju mait bi ə litəl bit bruzd
bət beibi hau wi spun laik nou wʌn els
sou ai wəl help ju rid ðouz buks
if ju wəl suð mai wʌrid luks
ənd wi wəl put ðə lounsəm ɒn ðə šelf

ou, lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

ou lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!