pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

You came along from out of nowhere Frank Ifield- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

You came along from out of nowhere Frank Ifield- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

 

You came along from out of nowhere,
You took my heart and found it free,
Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere,
Made every hour sweet as a flower for me.


But if you should go back to your nowhere
Leaving me with a memory,
I’ll always wait for your return
Out of nowhere,
Hoping you’ll bring your love to me.

You came along from nowhere,
You took my heart it was free,
And you made every hour sweet as a flower for me.

But if you should go back to your nowhere
Leaving me with a memory,
I’ll always wait for your return
Out of nowhere,
Hoping you’ll bring your love
Hoping you’ll bring your love to me.

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

ju keim əlɔŋ frəm aut əv nouweə,
ju tuk mai hɑrt ənd faund it fri,
wʌndərfəl drimz, wʌndərfəl skimz frəm nouweə,
meid evri auər swit əz ə flauər fər mi.

bət if ju šəd ɡou bæk tə jər nouweə
liviŋ mi wiθ ə meməri,
ail ɔlweiz weit fər jər rətərn
aut əv nouweə,
houpiŋ jul briŋ jər lʌv tə mi.

ju keim əlɔŋ frəm nouweə,
ju tuk mai hɑrt it wəz fri,
ənd ju meid evri auər swit əz ə flauər fər mi.

bət if ju šəd ɡou bæk tə jər nouweə
liviŋ mi wiθ ə meməri,
ail ɔlweiz weit fər jər rətərn
aut əv nouweə,
houpiŋ jul briŋ jər lʌv
houpiŋ jul briŋ jər lʌv tə mi.