aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

You Don’t know Me-Soja-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

You Don’t know Me-Soja-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“You Don’t Know Me”

Well, I had one by my side,
but she only tried to get near me.
And never ever knowing about my inside..
But one that I hold is worth so
much more to me if it’s both body and mind.

You think I’m alone when everyone’s around,
You think I’m home but I’m really out.
You think I’m out but I’m really at home and it seems
that you don’t know me no more.

Girl you don’t know me no more, this love is real to me.
To make you happy and secure that’s what’s important to me.
And any tie you’re not around, i want you here with me,
Cuz girl, you really appeal to me…
But I see a serious lack of communication,
Ask you for a meal, say you want to bring me chicken –
Like you don’t know that I’m a vegetarian.
Is this a love or an infatuation cuz

You think I’m alone but everyone’s around
You think I’m home when I’m really out
You think I’m out but I’m really at home and it seems
that you don’t know me no more.

All that I’ve learned is all I’m taking now with me,
Never will I wait for too long again.
You can take all old roses with you cuz
I’ve got new gardens I must grow.

Think I’m alone everyone is around

And girl you can’t hold me no more, cuz I got places to go
and anywhere that I go I got people I know.
I wanna see you everyday knocking at my door, but
first, I really wanna let you know that…
This is a troubled world that we live on,
And the almighty creator put me on a mission,
So you can walk with me on this path trough creation,
And we can help each other reveal our visions.

You think I’m alone but everyone’s around
You think I’m home when I’m really out
You think I’m out but I’m really at home and it seems
that you don’t know me no more.

Think I’m alone, everyone is around

ju dount nou mi

wel, ai həd wʌn bai mai said,
bət ši ounli traid tə ɡet nir mi.
ənd nevər evᵊr nouiŋ əbaut mai insaid..
bət wʌn ðət ai hould z wərθ sou
mʌč mɔr tə mi if its bouθ bɑdi ənd maind.

ju θiŋk aim əloun hwen evriwʌnz əraund,
ju θiŋk aim houm bət aim rili aut.
ju θiŋk aim aut bət aim rili ət houm ənd it simz
ðət ju dount nou mi nou mɔr.

ɡərl ju dount nou mi nou mɔr, ðis lʌv z riəl tə mi.
tə meik ju hæpi ənd sikjur ðæts hwʌts impɔrtənt tə mi.
ənd eni tai jər nɑt əraund, ai wɑnt ju hiər wiθ mi,
kəz ɡərl, ju rili əpil tə mi…
bət ai si ə siriəs læk əv kəmjunəkeišən,
æsk ju fər ə mil, sei ju wɑnt tə briŋ mi čikən
laik ju dount nou ðət aim ə veǰəteriən.
iz ðis ə lʌv ɔr ən infæčueišən kəz

ju θiŋk aim əloun bət evriwʌnz əraund
ju θiŋk aim houm hwen aim rili aut
ju θiŋk aim aut bət aim rili ət houm ənd it simz
ðət ju dount nou mi nou mɔr.

ɔl ðət aiv lərnd z ɔl aim teikiŋ nau wiθ mi,
nevər wəl ai weit fər tu lɔŋ əɡen.
ju kən teik ɔl ould rouziz wiθ ju kəz
aiv ɡɑt nu ɡɑrdənz ai məst ɡrou.

θiŋk aim əloun evriwʌn z əraund

ənd ɡərl ju kænt hould mi nou mɔr, kəz ai ɡɑt pleisiz tə ɡou
ənd eniwer ðət ai ɡou ai ɡɑt pipəl ai nou.
ai wɑnə si ju evridei nɑkiŋ ət mai dɔr, bʌt
fərst, ai rili wɑnə let ju nou ðæt…
ðis iz ə trʌbəld wərld ðət wi laiv ɑn,
ənd ði ɒlmaiti krieitᵊr put mi ɑn ə mišən,
sou ju kən wɑk wiθ mi ɑn ðis pæθ trɒf krieišən,
ənd wi kən help ič ʌðᵊr rivil auər vižənz.

ju θiŋk aim əloun bət evriwʌnz əraund
ju θiŋk aim houm hwen aim rili aut
ju θiŋk aim aut bət aim rili ət houm ənd it simz
ðət ju dount nou mi nou mɔr.

θiŋk aim əloun, evriwʌn z əraund

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!