como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

You Don’t Own Me-Grace G Eazy-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

You Don’t Own Me-Grace G Eazy-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“You Don’t Own Me”
(feat. G-Eazy)

You don’t own me
You don’t own me

[G-Eazy:]
Well, let’s go
But I’m Gerald and I can always have just what I want
She’s that baddest I would love to flaunt
Take her shopping, you know Yves Saint Laurent
But nope, she ain’t with it though
All because she got her own dough
Boss bossed if you don’t know
She could never ever be a broke hoe

You don’t own me
I’m not just one of your many toys
You don’t own me
Don’t say I can’t go with other boys

Don’t tell me what to do
And don’t tell me what to say
Please, when I go out with you
Don’t put me on display

You don’t own me
Don’t try to change me in any way
You don’t own me
Don’t tie me down cause I’d never stay

Don’t tell me what to do
And don’t tell me what to say
Please, when I go out with you
Don’t put me on display

[G-Eazy:]
Re-really though, honestly
I get bored of basic (No)
She’s the baddest, straight up vicious, texting her asking her
If she’s alone and if she’d sent some pictures, she said no (what)
Well goddamn, she said come over and see it for yourself
Never asking for your help, independent woman
She ain’t for the shelf
Nah, she’s the one
Smoke with her till the (Ahh)
Stayin’ up until we see the sun
Baddest ever, I swear she do it better than I’ve ever seen it done
Never borrow, she ain’t ever loan
That’s when she told me she ain’t never ever ever ever gonna be owned

I don’t tell you what to say
I don’t tell you what to do
So just let me be myself
That’s all I ask of you
I’m young and I love to be young
And I’m free and I love to be free
To live my life the way I want
To say and do whatever I please

Huh! Hey!
Ohh-oh noo
Ohh Noo no-oh
Ohhh No no no-ooh
Don’t, do don’t
Hey!
(You don’t own me)
But just know, you never met somebody like me before tho
(Nah nah nah nah nah nah)
(You don’t own me)
Easy.

You don’t own me


ju dount oun mi
fit. <g-eazy>

ju dount oun mi
ju dount oun mi

<[g-eazy>: <]>
wel, lets ɡou
bət aim ǰerəld ənd ai kən ɔlweiz həv ǰəst hwʌt ai wɑnt
šiz ðət <baddest> ai wud lʌv tə flɒnt
teik hər šɑpiŋ, ju nou iv seint lɔrənt
bət noup, ši eint wiθ it ðou
ɔl bikɒz ši ɡɑt hər oun dou
bɒs bɑst if ju dount nou
ši kəd nevər evᵊr bi ə brouk hou

ju dount oun mi
aim nɑt ǰəst wʌn əv jər meni tɔiz
ju dount oun mi
dount sei ai kænt ɡou wiθ ʌðᵊr bɔiz

dount tel mi hwʌt tə du
ənd dount tel mi hwʌt tə sei
pliz, hwen ai ɡou aut wiθ ju
dount put mi ɑn displei

ju dount oun mi
dount trai tə čeinǰ mi in eni wei
ju dount oun mi
dount tai mi daun kəz aid nevər stei

dount tel mi hwʌt tə du
ənd dount tel mi hwʌt tə sei
pliz, hwen ai ɡou aut wiθ ju
dount put mi ɑn displei

<[g-eazy>: <]>
<re-really> ðou, ɑnəstli
ai ɡet bɔrd əv beisik nou
šiz ðə <baddest>, streit ʌp višəs, <texting> hər æskiŋ hər
if šiz əloun ənd if šid sent səm pikčərz, ši sed nou hwʌt
wel ɡɑddæm, ši sed kəm ouvᵊr ənd si it fər jərself
nevər æskiŋ fər jər help, indəpendənt wumən
ši eint fər ðə šelf
nɑ, šiz ðə wʌn
smouk wiθ hər til ði ɑ
<stayin> ʌp ʌntil wi si ðə sən
<baddest> evᵊr, ai swer ši də it betər ðən aiv evᵊr sin it dən
nevər bɑrou, ši eint evᵊr loun
ðæts hwen ši tould mi ši eint nevər evᵊr evᵊr evᵊr ɡɑnə bi ound

ai dount tel ju hwʌt tə sei
ai dount tel ju hwʌt tə du
sou ǰəst let mi bi maiself
ðæts ɔl ai æsk əv ju
aim jəŋ ənd ai lʌv tə bi jəŋ
ənd aim fri ənd ai lʌv tə bi fri
tə laiv mai laif ðə wei ai wɑnt
tə sei ənd də hwʌtevᵊr ai pliz

hə! hei!
<ohh-oh> <noo>
<ohh> <noo> <no-oh>
ooou nou nou <no-ooh>
dount, də dount
hei!
ju dount oun mi
bət ǰəst nou, ju nevər met sʌmbɑdi laik mi bifɔr ðou
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ju dount oun mi
izi.

ju dount oun mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!