You Only Live Once-The Strokes-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
ðə strouks liriks
ju ounli laiv wəns

<ooooooo-ooooo-ooooooh>
səm pipəl θiŋk ðer ɔlweiz rait

ʌðᵊrz ər kwaiət ənd əptait
ʌðᵊrz ðei sim sou veri nais nais nais nais, ou
insaid ðei mait fil sæd ənd rɒŋ, ou nou

<twenty-nine> difərənt ætrəbjuts
ounli sevən ðət ju laik, ou
twenti weiz tə si ðə wərld, ou
twenti weiz tə stɑrt ə fait, ou

ou dount, dount, dount ɡet ʌp, ai kænt si ðə sʌnšain
ail bi weitiŋ fər ju, beibi kəz aim θru
sit mi daun, šət mi ʌp
ail kɑm daun ənd ail ɡet əlɔŋ wiθ ju

<ooooooo-ooooo-ooooooh>
ou, men dount noutis hwʌt ðei ɡɑt
wimən θiŋk əv ðət ə lɑt
wʌn θauzənd weiz tə pliz jər mæn, ou
nɑt ivən wʌn rikwaiərz ə plæn, ai nou

kauntləs ɑd riliǰənz tu
it dʌzənt mætər hwič ju čuz, ou nou
wʌn stʌbərn wei tə tərn jər bæk, ou
ðis aiv traid ənd nau rəfjuz, ou

ou dount, dount, dount ɡet ʌp, ai kænt si ðə sʌnšain
ou, ail bi weitiŋ fər ju, beibi kəz aim θru
sit mi daun, šət mi ʌp
ail kɑm daun ənd ail ɡet əlɔŋ wiθ ju, ɒlrait

šət mi ʌp, šət mi ʌp ʌp ʌp ʌp ʌp
ənd ail ɡet əlɔŋ wiθ ju

THE STROKES LYRICS
“You Only Live Once”

Ooooooo-ooooo-ooooooh
Some people think they’re always right
Others are quiet and uptight
Others they seem so very nice nice nice nice, oh
Inside they might feel sad and wrong, oh no

Twenty-nine different attributes
Only seven that you like, oh
Twenty ways to see the world, oh
Twenty ways to start a fight, oh

Oh don’t, don’t, don’t get up, I can’t see the sunshine
I’ll be waiting for you, baby ‘cause I’m through
Sit me down, shut me up
I’ll calm down and I’ll get along with you

Ooooooo-ooooo-ooooooh
Oh, men don’t notice what they got
Women think of that a lot
One thousand ways to please your man, oh
Not even one requires a plan, I know

Countless odd religions too
It doesn’t matter which you choose, oh no
One stubborn way to turn your back, oh
This I’ve tried and now refuse, oh

Oh don’t, don’t, don’t get up, I can’t see the sunshine
Oh, I’ll be waiting for you, baby ‘cause I’m through
Sit me down, shut me up
I’ll calm down and I’ll get along with you, alright

Shut me up, shut me up up up up up
And I’ll get along with you