Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Young Thug-Wyclef Jean-Pronunciación Letra Traducción y Video

Young Thug-Wyclef Jean-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

YOUNG THUG LYRICS
“Wyclef Jean”

Thugger
TM
This Actavis by the way I promise, on God

Okay, my money way longer than a Nascar race
I told her keep going on the gas fuck the brakes

Only here for one night lemme put it on your face
Let a nigga nut, only way I’ll go to sleep
Boolin’ rockin’ nuder Frank Muller
I know some hoes with good head, fuck a tutor
So many hundreds I done added, I’m gonna lose ‘em
Put me in the Jaguar or the Wraith and now I’m coolin’
Play with my money I’mma let these niggas do you
Play with my money I’mma let ‘em niggas do you
Play with my money I’mma let these niggas do you
Play with my money
Play with my, play with my money

I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do

Ride around with my cash
Hit him, beat him by the bat
In the store and then dash
Pull up, I’m not a cab
She know she got a nigga bad
She know she gotta keep it bad
She know I gotta keep me some cash
She know she gotta hop on top this dick
She know she gotta ride the motherfucker
Her mama done walked in, but it’s too big
She can’t hide that motherfucker
Even if she divided the motherfucker
Man even if she the minus the motherfucker
Join in get the mileage motherfucker
I ain’t gon’ disguise it motherfucker
Shop at Saks Fifth, flow on datpiff
Yeah I’m that swift, ask her and him
Yeah add somethin’, put a bone in them
Put a choker on, let ‘em choke on em
All my children smart, yeah, they got it all
Daughter sexy and my son got the bra
Spit racks on my son and his squad
That a boy, never play with tards
Man I play with ‘em boys
New AK with ‘em boys
New foreign suede with the boys
Drippin’ all day for ‘em boys
Bitch you ain’t ready for ‘em boys
How you not ready for ‘em boys?
Have you ever played with ‘em boys?
I’mma turn the blade on ‘em boys

I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do

Okay, my money way longer than a Nascar race
I told her keep going on the gas fuck the brakes
Only here for one night lemme put it on your face
Let a nigga nut, only way I’ll go to sleep
Boolin’ rockin’ nuder Frank Muller
I know some hoes with good head, fuck a tutor
So many hundreds I done added, I’mma lose ‘em
Put me in the Jaguar or the Wraith and now I’m coolin’

Nigga watch that dog
Nigga plottin’ on the boy, spot ‘em
Target on your head, dot ‘em dot ‘em dot ‘em
And I’m good got a rabbits foot in my wallet
Baby bleed it up, been drivin’ in traffic
Twos is seated up, damn shawty
Got her bent up, I just mixed the grams with molly
Her car dented up like she rent to everybody

I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do
I do it my way, I do

Okay, my money way longer than a Nascar race
I told her keep going on the gas fuck the brakes
Only here for one night lemme put it on your face
Let a nigga nut, only way I’ll go to sleep
Boolin’ rockin’ nuder Frank Muller
I know some hoes with good head, fuck a tutor
So many hundreds I done added, I’mma lose ‘em
Put me in the Jaguar or the Wraith and now I’m coolin’

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

jəŋ θəɡ liriks
<wyclef> ǰin

<thugger>
<tm>
ðis <actavis> bai ðə wei ai prɑməs, ɑn ɡɑd

oukei, mai mʌni wei lɔŋɡər ðən ə næskɑr reis
ai tould hər kip ɡouiŋ ɑn ðə ɡæs fək ðə breiks
ounli hiər fər wʌn nait lemə put it ɑn jər feis
let ə <nigga> nət, ounli wei ail ɡou tə slip
<boolin> <rockin> <nuder> fræŋk mələr
ai nou səm houz wiθ ɡud hed, fək ə tutər
sou meni hʌndrədz ai dən ædəd, aim ɡɑnə luz <em>
put mi in ðə ǰæɡwɑr ɔr ðə reiθ ənd nau aim <coolin>
plei wiθ mai mʌni <imma> let ðiz <niggas> də ju
plei wiθ mai mʌni <imma> let <em> <niggas> də ju
plei wiθ mai mʌni <imma> let ðiz <niggas> də ju
plei wiθ mai mʌni
plei wiθ mai, plei wiθ mai mʌni

ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du

raid əraund wiθ mai kæš
hit im, bit im bai ðə bæt
in ðə stɔr ənd ðen dæš
pul ʌp, aim nɑt ə kæb
ši nou ši ɡɑt ə <nigga> bæd
ši nou ši ɡɑtə kip it bæd
ši nou ai ɡɑtə kip mi səm kæš
ši nou ši ɡɑtə hɑp ɑn tɑp ðis dik
ši nou ši ɡɑtə raid ðə <motherfucker>
hər mɑmə dən wɔkt in, bət its tu biɡ
ši kænt haid ðət <motherfucker>
ivən if ši divaidəd ðə <motherfucker>
mæn ivən if ši ðə mainəs ðə <motherfucker>
ǰɔin in ɡet ðə mailəǰ <motherfucker>
ai eint <gon> disɡaiz it <motherfucker>
šɑp ət sæks fifθ, flou ɑn <datpiff>
jæ aim ðət swift, æsk hər ənd im
jæ æd sʌmθiŋ, put ə boun in ðəm
put ə čoukər ɑn, let <em> čouk ɑn em
ɔl mai čildrən smɑrt, jæ, ðei ɡɑt it ɔl
dɒtər seksi ənd mai sən ɡɑt ðə brɑ
spit ræks ɑn mai sən ənd iz skwɑd
ðət ə bɔi, nevər plei wiθ <tards>
mæn ai plei wiθ <em> bɔiz
nu <ak> wiθ <em> bɔiz
nu fɔrən sweid wiθ ðə bɔiz
<drippin> ɔl dei fər <em> bɔiz
bič ju eint redi fər <em> bɔiz
hau ju nɑt redi fər <em> bɔiz?
həv ju evᵊr pleid wiθ <em> bɔiz?
<imma> tərn ðə bleid ɑn <em> bɔiz

ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du

oukei, mai mʌni wei lɔŋɡər ðən ə næskɑr reis
ai tould hər kip ɡouiŋ ɑn ðə ɡæs fək ðə breiks
ounli hiər fər wʌn nait lemə put it ɑn jər feis
let ə <nigga> nət, ounli wei ail ɡou tə slip
<boolin> <rockin> <nuder> fræŋk mələr
ai nou səm houz wiθ ɡud hed, fək ə tutər
sou meni hʌndrədz ai dən ædəd, <imma> luz <em>
put mi in ðə ǰæɡwɑr ɔr ðə reiθ ənd nau aim <coolin>

<nigga> wɑč ðət dɔɡ
<nigga> <plottin> ɑn ðə bɔi, spɑt <em>
tɑrɡət ɑn jər hed, dɑt <em> dɑt <em> dɑt <em>
ənd aim ɡud ɡɑt ə ræbits fut in mai wɒlət
beibi blid it ʌp, bin <drivin> in træfik
tuz iz sitəd ʌp, dæm <shawty>
ɡɑt hər bent ʌp, ai ǰəst mikst ðə ɡræmz wiθ mɑli
hər kɑr dentəd ʌp laik ši rent tə evribɑdi

ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du
ai də it mai wei, ai du

oukei, mai mʌni wei lɔŋɡər ðən ə næskɑr reis
ai tould hər kip ɡouiŋ ɑn ðə ɡæs fək ðə breiks
ounli hiər fər wʌn nait lemə put it ɑn jər feis
let ə <nigga> nət, ounli wei ail ɡou tə slip
<boolin> <rockin> <nuder> fræŋk mələr
ai nou səm houz wiθ ɡud hed, fək ə tutər
sou meni hʌndrədz ai dən ædəd, <imma> luz <em>
put mi in ðə ǰæɡwɑr ɔr ðə reiθ ənd nau aim <coolin>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!