Zedd – Elley Duhé – Happy Now-Pronunciación Letra Traducción

Zedd – Elley Duhé – Happy Now-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Lyrics
You’re a world away
Somewhere in the crowd
In a foreign place
Are you happy now?
There’s nothing left to say
So I shut my mouth
So won’t you tell me, babe
Are you happy now?

You’re the only one who can up and run
Leave me just as empty as the day you came
And you hold all the cards, all the broken hearts
Strung over your shoulder till it’s all in vain
And only you know the strength of your teeth
The wash in the weight of your pockets, so deep

And lonely
You’re a world away
Somewhere in the crowd
In a foreign place
Are you happy now?
There’s nothing left to say
So I shut my mouth
So won’t you tell me, babe
Are you happy now?
Are you happy now?

You’re the only one who can
In the palm of your hands
You can make me dance
Spin me around in circles till I’m wrapped in string
You keep on talking sweet till your fingers bleed
But don’t you dare ask me how I’ve been
Now only you know the strength of your teeth
The wash in the weight of your pockets, so deep
And lonely
You’re a world away
Somewhere in the crowd
In a foreign place
Are you happy now?
There’s nothing left to say
So I shut my mouth
So won’t you tell me, babe
Are you happy now?
Are you happy now?
You’re the only one who can
You’re the only, you’re the only
You’re the only one who can
You’re the only, you’re the only
World away
Somewhere in the crowd
In a foreign place
Are you happy now?
There’s nothing left to say
So I shut my mouth
So won’t you tell me, babe
Are you happy now?

#Pronunciación de la Canción

liriks
jər ə wərld əwei
sʌmwer in ðə kraud
in ə fɔrən pleis
ər ju hæpi nau?
ðerz nʌθiŋ left tə sei
sou ai šət mai mauθ
sou wount ju tel mi, beib
ər ju hæpi nau?
jər ði ounli wʌn hu kən ʌp ənd rən
liv mi ǰəst əz empti əz ðə dei ju keim
ənd ju hould ɔl ðə kɑrdz, ɔl ðə broukən hɑrts
strəŋ ouvᵊr jər šouldə til its ɔl in vein
ənd ounli ju nou ðə streŋkθ əv jər tiθ
ðə wɑš in ðə weit əv jər pɑkəts, sou dip
ənd lounli
jər ə wərld əwei
sʌmwer in ðə kraud
in ə fɔrən pleis
ər ju hæpi nau?
ðerz nʌθiŋ left tə sei
sou ai šət mai mauθ
sou wount ju tel mi, beib
ər ju hæpi nau?
ər ju hæpi nau?
jər ði ounli wʌn hu kæn
in ðə pɑm əv jər hændz
ju kən meik mi dæns
spin mi əraund in sərkəlz til aim ræpt in striŋ
ju kip ɑn tɔkiŋ swit til jər fiŋɡərz blid
bət dount ju der æsk mi hau aiv bin
nau ounli ju nou ðə streŋkθ əv jər tiθ
ðə wɑš in ðə weit əv jər pɑkəts, sou dip
ənd lounli
jər ə wərld əwei
sʌmwer in ðə kraud
in ə fɔrən pleis
ər ju hæpi nau?
ðerz nʌθiŋ left tə sei
sou ai šət mai mauθ
sou wount ju tel mi, beib
ər ju hæpi nau?
ər ju hæpi nau?
jər ði ounli wʌn hu kæn
jər ði ounli, jər ði ounli
jər ði ounli wʌn hu kæn
jər ði ounli, jər ði ounli
wərld əwei
sʌmwer in ðə kraud
in ə fɔrən pleis
ər ju hæpi nau?
ðerz nʌθiŋ left tə sei
sou ai šət mai mauθ
sou wount ju tel mi, beib
ər ju hæpi nau?