aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Killers-When You Were Young-Pronunciación Letra y Video

The Killers-When You Were Young-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

THE KILLERS LYRICS
“When You Were Young”

You sit there in your heartache
Waiting on some beautiful boy to
To save you from your old ways
You play forgiveness
Watch it now
Here he comes

He doesnt look a thing like Jesus
But he talks like a gentleman
Like you imagined
When you were young

Can we climb this mountain
I dont know
Higher now than ever before
I know we can make it if we take it slow
Let’s take it easy
Easy now
Watch it go

We’re burning down the highway skyline
On the back of a hurricane
That started turning
When you were young
When you were young

And sometimes you close your eyes
And see the place where you used to live
When you were young

They say the devil’s water
It ain’t so sweet
You dont have to drink right now
But you can dip your feet
Every once in a little while

You sit there in your heartache
Waiting on some beautiful boy to
To save you from your old ways
You play forgiveness
Watch it now
Here he comes

He doesnt look a thing like Jesus
But he talks like a gentleman
Like you imagined
When you were young
(talks like a gentleman)
(like you imagined)
When you were young

I said he doesnt look a thing like Jesus
He doesnt look a thing like Jesus
But more than you’ll ever know


ðə kilərz liriks
hwen ju wər jəŋ

ju sit ðər in jər hɑrtek
weitiŋ ɑn səm bjutəfəl bɔi tu
tə seiv ju frəm jər ould weiz
ju plei fərɡivnəs
wɑč it nau
hiər hi kəmz

hi dəzənt luk ə θiŋ laik ǰizəs
bət hi tɑks laik ə ǰentəlmən
laik ju imæǰənd
hwen ju wər jəŋ

kən wi klaim ðis mauntən
ai dount nou
haiər nau ðən evᵊr bifɔr
ai nou wi kən meik it if wi teik it slou
lets teik it izi
izi nau
wɑč it ɡou

wir bərniŋ daun ðə haiwe skailain
ɑn ðə bæk əv ə hərəken
ðət stɑrtəd tərniŋ
hwen ju wər jəŋ
hwen ju wər jəŋ

ənd səmtaimz ju klouz jər aiz
ənd si ðə pleis hweᵊr ju just tə laiv
hwen ju wər jəŋ

ðei sei ðə devəlz wɒtər
it eint sou swit
ju dount həv tə driŋk rait nau
bət ju kən dip jər fit
evri wəns in ə litəl wail

ju sit ðər in jər hɑrtek
weitiŋ ɑn səm bjutəfəl bɔi tu
tə seiv ju frəm jər ould weiz
ju plei fərɡivnəs
wɑč it nau
hiər hi kəmz

hi dəzənt luk ə θiŋ laik ǰizəs
bət hi tɑks laik ə ǰentəlmən
laik ju imæǰənd
hwen ju wər jəŋ
tɑks laik ə ǰentəlmən
laik ju imæǰənd
hwen ju wər jəŋ

ai sed hi dəzənt luk ə θiŋ laik ǰizəs
hi dəzənt luk ə θiŋ laik ǰizəs
bət mɔr ðən jul evᵊr nou

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Rihanna-Goodnight Gotham-Pronunciación Letra y Video

Rihanna-Goodnight Gotham-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

Only if for a night

Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Only if for a night

Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh

Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Night, night, for a night, for a
Only if for a night

Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, for a night, oh
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh
Night, night, night
For a night, oh, for a night, oh

ounli if fər ə nait

nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
ounli if fər ə nait

nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou

nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
nait, nait, fər ə nait, fər ei
ounli if fər ə nait

nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, fər ə nait, ou
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou
nait, nait, nait
fər ə nait, ou, fər ə nait, ou

Hello-Lionel Richie-Pronunciación Letra y Video

Hello-Lionel Richie-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

LIONEL RICHIE LYRICS
“Hello”

I’ve been alone with you
Inside my mind
And in my dreams I’ve kissed your lips
A thousand times
I sometimes see you
Pass outside my door
Hello!
Is it me you’re looking for?
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You’re all I’ve ever wanted
And my arms are open wide
’cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again
How much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello!
I’ve just got to let you know
’cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you

Hello!
Is it me you’re looking for?
’cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you


laiənəl riči liriks
həlou

aiv bin əloun wiθ ju
insaid mai maind
ənd in mai drimz aiv kist jər lips
ə θauzənd taimz
ai səmtaimz si ju
pæs autsaid mai dɔr
həlou!
iz it mi jər lukiŋ fɔr?
ai kən si it in jər aiz
ai kən si it in jər smail
jər ɔl aiv evᵊr wɒntəd
ənd mai ɑrmz ər oupən waid
kəz ju nou ǰəst hwʌt tə sei
ənd ju nou ǰəst hwʌt tə du
ənd ai wɑnt tə tel ju sou mʌč
ai lʌv ju

ai lɔŋ tə si ðə sʌnlait in jər her
ənd tel ju taim ənd taim əɡen
hau mʌč ai ker
səmtaimz ai fil mai hɑrt wəl ovərflou
həlou!
aiv ǰəst ɡɑt tə let ju nou
kəz ai wʌndər hweᵊr ju ɑr
ənd ai wʌndər hwʌt ju du
ər ju sʌmwer filiŋ lounli?
ɔr z sʌmwən lʌviŋ ju?
tel mi hau tə win jər hɑrt
fər ai hævənt ɡɑt ə klu
bət let mi stɑrt bai seiiŋ ai lʌv ju

həlou!
iz it mi jər lukiŋ fɔr?
kəz ai wʌndər hweᵊr ju ɑr
ənd ai wʌndər hwʌt ju du
ər ju sʌmwer filiŋ lounli?
ɔr z sʌmwən lʌviŋ ju?
tel mi hau tə win jər hɑrt
fər ai hævənt ɡɑt ə klu
bət let mi stɑrt bai seiiŋ ai lʌv ju