Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Daniel Skye-We Got Us-Pronunciación Letra y Video

Daniel Skye-We Got Us-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

DANIEL SKYE LYRICS
“We Got Us”

If the sky falls
If the world ends
If the sun sets and the rivers turn red
If we get lost in the twilight
Somehow I know we’ll be alright

‘Cause I got you
And you got me
And we got us, yeah, we got us, yeah, we got us
Yeah, we got trust

Hard thing to come by these days
Everybody playing someone
Yeah, we got love
It don’t gotta cost a thing even when the money dries up

We still got it all, we got it made
And that’s why everybody else is throwing shade
So let the weatherman call for more rain
You don’t gotta be afraid

If the sky falls
If the world ends
If the sun sets and the rivers turn red
If we get lost in the twilight
Somehow I know we’ll be alright

‘Cause I got you
And you got me
And we got us, yeah, we got us, yeah, we got us
Yeah, we got luck

Go ahead and roll the dice,
I’ll be standing by your side
And we’ll always have enough
Even when it feels like everyday we’re running out of time

We still got it all, we got it made
And that’s why everybody else is throwing shade
So let the weatherman call for more rain
You don’t gotta be afraid

If the sky falls
If the world ends
If the sun sets and the rivers turn red
If we get lost in the twilight
Somehow I know we’ll be alright

‘Cause I got you
And you got me
And we got us, yeah, we got us, yeah, we got us

When everybody else is running away
I know you’ll be standing next to me
It’s a mad world and girl, I know
People gon’ come and people gon’ go

But I got you
And you got me
And we got us, yeah, we got us, yeah, we got us

If the sky falls
If the world ends
If the sun sets and the rivers turn red
If we get lost in the twilight
Somehow I know we’ll be alright

‘Cause I got you
And you got me
And we got us, yeah, we got us, yeah, we got us

#Pronunciación de Nivel Intermedio

dænjəl <skay> liriks
wi ɡɑt əz

if ðə skai fɒlz
if ðə wərld endz
if ðə sən sets ənd ðə rivərz tərn red
if wi ɡet lɒst in ðə twailait
sʌmhɑw ai nou wil bi ɒlrait

kəz ai ɡɑt ju
ənd ju ɡɑt mi
ənd wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz
jæ, wi ɡɑt trəst

hɑrd θiŋ tə kəm bai ðiz deiz
evribɑdi pleiiŋ sʌmwən
jæ, wi ɡɑt lʌv
it dount ɡɑtə kɑst ə θiŋ ivən hwen ðə mʌni draiz ʌp

wi stil ɡɑt it ɔl, wi ɡɑt it meid
ənd ðæts wai evribɑdi els iz θrouiŋ šeid
sou let ðə weðərmæn kɒl fər mɔr rein
ju dount ɡɑtə bi əfreid

if ðə skai fɒlz
if ðə wərld endz
if ðə sən sets ənd ðə rivərz tərn red
if wi ɡet lɒst in ðə twailait
sʌmhɑw ai nou wil bi ɒlrait

kəz ai ɡɑt ju
ənd ju ɡɑt mi
ənd wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz
jæ, wi ɡɑt lək

ɡou əhed ənd roul ðə dais,
ail bi stændiŋ bai jər said
ənd wil ɔlweiz həv ənəf
ivən hwen it filz laik evridei wir rʌniŋ aut əv taim

wi stil ɡɑt it ɔl, wi ɡɑt it meid
ənd ðæts wai evribɑdi els iz θrouiŋ šeid
sou let ðə weðərmæn kɒl fər mɔr rein
ju dount ɡɑtə bi əfreid

if ðə skai fɒlz
if ðə wərld endz
if ðə sən sets ənd ðə rivərz tərn red
if wi ɡet lɒst in ðə twailait
sʌmhɑw ai nou wil bi ɒlrait

kəz ai ɡɑt ju
ənd ju ɡɑt mi
ənd wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz

hwen evribɑdi els iz rʌniŋ əwei
ai nou jul bi stændiŋ nekst tə mi
its ə mæd wərld ənd ɡərl, ai nou
pipəl <gon> kəm ənd pipəl <gon> ɡou

bət ai ɡɑt ju
ənd ju ɡɑt mi
ənd wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz

if ðə skai fɒlz
if ðə wərld endz
if ðə sən sets ənd ðə rivərz tərn red
if wi ɡet lɒst in ðə twailait
sʌmhɑw ai nou wil bi ɒlrait

kəz ai ɡɑt ju
ənd ju ɡɑt mi
ənd wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz, jæ, wi ɡɑt əz

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Britt Nicole-Hanging On-Pronunciación Letra y Video

Britt Nicole-Hanging On-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

BRITT NICOLE LYRICS
“Hanging On”

You see my anxious heart
You see what I am feeling
And when I fall apart
You are there to hold me
How great Your love for me
Now I see what You’re thinking
You say I’m beautiful
Your voice is my healing

Without You I just can’t get by
So I’m

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

And when the darkness falls
I can’t see what’s before me
Your voice is like the dawn
Always there to guide me

Without You I just can’t get by
So I’m

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

You know me better than I know myself
Better than anybody else
Your love is sounding like a ringing bell
Oh, oh, I won’t let go

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

Hanging on to every word You speak
‘Cause it’s all that I need
Hanging on to every word You say
To light up my way
Even every little whisper I’m
Hanging on as if it were my life
I’m hanging on

#Pronunciación de Nivel Intermedio

brit nikol liriks
hæŋiŋ ɑn

ju si mai æŋkšəs hɑrt
ju si hwʌt ai əm filiŋ
ənd hwen ai fɑl əpɑrt
ju ər ðər tə hould mi
hau ɡreit jər lʌv fər mi
nau ai si hwʌt jər θiŋkiŋ
ju sei aim bjutəfəl
jər vɔis iz mai hiliŋ

wiðaut ju ai ǰəst kænt ɡet bai
sou aim

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

ənd hwen ðə dɑrknəs fɒlz
ai kænt si hwʌts bifɔr mi
jər vɔis iz laik ðə dɒn
ɔlweiz ðər tə ɡaid mi

wiðaut ju ai ǰəst kænt ɡet bai
sou aim

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

ju nou mi betər ðən ai nou maiself
betər ðən enibədi els
jər lʌv z saundiŋ laik ə riŋiŋ bel
ou, ou, ai wount let ɡou

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju spik
kəz its ɔl ðət ai nid
hæŋiŋ ɑn tə evri wərd ju sei
tə lait ʌp mai wei
ivən evri litəl wispər aim
hæŋiŋ ɑn əz if it wər mai laif
aim hæŋiŋ ɑn

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Creedence Clearwater Revival-Cottonfields-Pronunciación Letra y Video

Creedence Clearwater Revival-Cottonfields-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

Lyrics

When I was a little bitty baby
My mama would rock me in the cradle,
In them old cotton fields back home;

It was down in Louisiana,
Just about a mile from Texarkana,
In them old cotton fields back home.

Oh, when them cotton bolls get rotten
You can’t pick very much cotton,
In them old cotton fields back home.

It was down in Louisiana,
Just about a mile from Texarkana,
In them old cotton fields back home.

When I was a little bitty baby
My mama would rock me in the cradle,
In them old cotton fields back home;

It was down in Louisiana,
Just about a mile from Texarkana,
In them old cotton fields back home.

Oh, when them cotton bolls get rotten
You can’t pick very much cotton,
In them old cotton fields back home.

It was down in Louisiana,
Just about a mile from Texarkana,
In them old cotton fields back home.

When I was a little bitty baby
My mama would rock me in the cradle,
In them old cotton fields back home;
Written by Huddie Ledbetter • Copyright © T.R.O. Inc.

#Pronunciación de Nivel Intermedio

liriks

hwen ai wəz ə litəl biti beibi
mai mɑmə wud rɑk mi in ðə kreidəl,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm;

it wəz daun in luiziænə,
ǰəst əbaut ə mail frəm teksarkænə,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

ou, hwen ðəm kɑtən boulz ɡet rɑtən
ju kænt pik veri mʌč kɑtən,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

it wəz daun in luiziænə,
ǰəst əbaut ə mail frəm teksarkænə,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

hwen ai wəz ə litəl biti beibi
mai mɑmə wud rɑk mi in ðə kreidəl,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm;

it wəz daun in luiziænə,
ǰəst əbaut ə mail frəm teksarkænə,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

ou, hwen ðəm kɑtən boulz ɡet rɑtən
ju kænt pik veri mʌč kɑtən,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

it wəz daun in luiziænə,
ǰəst əbaut ə mail frəm teksarkænə,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm.

hwen ai wəz ə litəl biti beibi
mai mɑmə wud rɑk mi in ðə kreidəl,
in ðəm ould kɑtən fildz bæk houm;