aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Come Home – One Republic-Pronunciación Letra Traducción

Come Home – One Republic-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

OneRepublic Lyrics
“Come Home”

Well, hello, world
Hope you’re listening
Forgive me if I’m young
Or speaking out of turn


There’s someone
I’ve been missing
I think that they could be
The better half of me

They’re in the wrong place
Trying to make it right
But I’m tired of justifying
So I say to you..

Come home, come home
‘Cause I’ve been waiting for you
For so long, for so long
And right now there’s a war between the vanities
But all I see is you and me
The fight for you is all I’ve ever known
So come home

I get lost in the beauty
Of everything I see
The world ain’t half as bad
As they paint it to be

If all the sons,
All the daughters
Stopped to take it in
Well hopefully the hate subsides
And the love can begin

It might start now
Well maybe I’m just dreaming out loud
Well, until then…

Come home, come home
‘Cause I’ve been waiting for you
For so long, for so long
Right now there’s a war between the vanities
But all I see is you and me
The fight for you is all I’ve ever known
Ever known
So come home

Everything I can’t be
Is everything you should be
And that’s why I need you here
Everything I can’t be
Is everything you should be
And that’s why I need you here
So hear this now…

Come home, come home
‘Cause I’ve been waiting for you
For so long, for so long
Right now there’s a war between the vanities
But all I see is you and me
The fight for you is all I’ve ever known
Ever known
So come home
Come home

#Pronunciación de la Canción

<onerepublic> liriks
kəm houm
wel, həlou, wərld
houp jər lisəniŋ
fərɡiv mi if aim jəŋ
ɔr spikiŋ aut əv tərn
ðerz sʌmwən
aiv bin misiŋ
ai θiŋk ðət ðei kəd bi
ðə betər hæf əv mi
ðer in ðə rɒŋ pleis
traiiŋ tə meik it rait
bət aim taiərd əv ǰʌstəfaiiŋ
sou ai sei tə ju..
kəm houm, kəm houm
kəz aiv bin weitiŋ fər ju
fər sou lɔŋ, fər sou lɔŋ
ənd rait nau ðerz ə wɔr bitwin ðə vænətiz
bət ɔl ai si z ju ənd mi
ðə fait fər ju z ɔl aiv evᵊr noun
sou kəm houm
ai ɡet lɒst in ðə bjuti
əv evriθiŋ ai si
ðə wərld eint hæf əz bæd
əz ðei peint it tə bi
if ɔl ðə sənz,
ɔl ðə dɒtərz
stɑpt tə teik it in
wel houpfəli ðə heit səbsaidz
ənd ðə lʌv kən biɡin
it mait stɑrt nau
wel meibi aim ǰəst drimiŋ aut laud
wel, ʌntil ðen…
kəm houm, kəm houm
kəz aiv bin weitiŋ fər ju
fər sou lɔŋ, fər sou lɔŋ
rait nau ðerz ə wɔr bitwin ðə vænətiz
bət ɔl ai si z ju ənd mi
ðə fait fər ju z ɔl aiv evᵊr noun
evᵊr noun
sou kəm houm
evriθiŋ ai kænt bi
iz evriθiŋ ju šəd bi
ənd ðæts wai ai nid ju hiər
evriθiŋ ai kænt bi
iz evriθiŋ ju šəd bi
ənd ðæts wai ai nid ju hiər
sou hir ðis nau…
kəm houm, kəm houm
kəz aiv bin weitiŋ fər ju
fər sou lɔŋ, fər sou lɔŋ
rait nau ðerz ə wɔr bitwin ðə vænətiz
bət ɔl ai si z ju ənd mi
ðə fait fər ju z ɔl aiv evᵊr noun
evᵊr noun
sou kəm houm
kəm houm
como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Cecilia Krull – My life is going on-Pronunciación Letra Traducción

Cecilia Krull – My life is going on-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cecilia Krull Lyrics
“My Life Is Going On”
(from “La Casa De Papel” soundtrack)

If I stay with you, if I’m choosing wrong
I don’t care at all
If I’m losing now, but I’m winning late
That’s all I want


Now we need some space, ’cause I feel for you
And I wanna change
Growing up alone, it seems so short
I can’t explain

Whatever happens in the future, trust in destiny
Don’t try to make anything else even when you feel

I don’t care at all
I am lost
I don’t care at all
Lost my time, my life is going on

I will be so strong, looking for a new version of myself
Cause now all I want is to be a part of my new world

Whatever happens in the future, trust in destiny
Don’t try to make anything else even when you feel

I don’t care at all
I am lost
I don’t care at all
Why not have it all
I am lost
I don’t care at all
Lost my time, my life is going on

#Pronunciación de la Canción

 

səsiljə krəl liriks
mai laif s ɡouiŋ ɑn
frəm lɑ kɑsə di <papel> saundtræk
if ai stei wiθ ju, if aim čuziŋ rɒŋ
ai dount ker ət ɔl
if aim luziŋ nau, bət aim winiŋ leit
ðæts ɔl ai wɑnt
nau wi nid səm speis, kəz ai fil fər ju
ənd ai wɑnə čeinǰ
ɡrouiŋ ʌp əloun, it simz sou šɔrt
ai kænt iksplein
hwʌtevᵊr hæpənz in ðə fjučər, trəst in destəni
dount trai tə meik eniθiŋ els ivən hwen ju fil
ai dount ker ət ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
lɒst mai taim, mai laif s ɡouiŋ ɑn
ai wəl bi sou strɒŋ, lukiŋ fər ə nu vəržən əv maiself
kəz nau ɔl ai wɑnt s tə bi ə pɑrt əv mai nu wərld
hwʌtevᵊr hæpənz in ðə fjučər, trəst in destəni
dount trai tə meik eniθiŋ els ivən hwen ju fil
ai dount ker ət ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
wai nɑt həv it ɔl
ai əm lɒst
ai dount ker ət ɔl
lɒst mai taim, mai laif s ɡouiŋ ɑn
como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Flashlight-Jessie J-Pronunciación Letra y Video

Flashlight-Jessie J-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

JESSIE J LYRICS
“Flashlight”

When tomorrow comes
I’ll be on my own
Feeling frightened of
The things that I don’t know
When tomorrow comes
Tomorrow comes
Tomorrow comes

And though the road is long
I look up to the sky
And in the dark I found, lost hope that I won’t fly
And I sing along, I sing along, and I sing along

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
‘Cause you’re my flashlight (flashlight)
You’re my flashlight (flashlight), you’re my flashlight

Ooh

I see the shadows long beneath the mountain top
I’m not afraid when the rain won’t stop
‘Cause you light the way
You light the way,
You light the way

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
(Light, light, light, you’re my flashlight)
Light, light, you’re my flashlight
Light, light, light, light, light, oh
(Light light light you’re my flashlight)
You’re my flash, oh

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re getting me, getting me, through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(You’re my flashlight)
You’re getting me, getting me through the night
‘Cause you’re my flashlight
‘Cause you’re my flashlight
You’re my flashlight

Ooh ooh
Ooh ooh
Ooh ooh ooh ooh ooh
Ooh oh oh

You’re my flashlight
Light, light
You’re my flashlight
Light light ye-yeah

(Light light light
You’re my flashlight
Light light)

You’re my flashlight

#Pronunciación de Nivel Básico

Buen tumorrou koms
Ail bi on mai oun
Filen fraigdend of
De zins dad ai dont nou
Buen tumorrou koms
Tumorrou koms
Tumorrou koms
An zou de roud is lon
Ai luk ap tu de eskai
An in de dark ai faund, lost joup dad ai buont flai
An ai sing alon, ai sing alon, an ai sing alon
Ai gat ol ai nid buen ai gat yu an ai
Ai luk araun mi, an di a suit laif
Aim estak in de dark bat yor mai flashlaig
Yor geden mi, geden mi, tru de naig
Kik estart mai jart buen yu shainet in mai ais
Kent lai, its a suit laif
Estak in de dark bat yor mai flashlaig
Yor geden mi, geden mi, tru de naig
Kos yor mai flashlaig (flashlaig)
Yor mai flashlaig (flashlaig), yor mai flashlaig
Ooh
Ai si de shadous lon beniz de mont maunten tap
Aim nat afreid buen de rein buont estap
Kos yu laig de buei
Yu laig de buei
Yu laig de buei
Ai gat ol ai nid buen ai gat yu an ai
Ai luk araun mi, an di a suit laif
Aim estak in de dark bat yor mai flashlaig
Yor geden mi, geden mi, tru de naig
Kik estart mai jart buen yu shainet in mai ais
Kent lai, its a suit laif
Estak in de dark bat yor mai flashlaig
Yor geden mi, geden mi, tru de naig
(Laig, laig, laig, yor mai flashlaig)
Laig, laig, yor mai flashlaig
Laig, laig, laig, laig, laig, oh
(Laig, laig, laig, yor mai flashlaig)
Yor mai flashlaig, oh
Ai gat ol ai nid buen ai gat yu an ai
Ai luk araun mi, an di a suit laif
Aim estak in de dark bat yor mai flashlaig
Yor geden mi, geden mi, tru de naig
Kik estart mai jart buen yu shainet in mai ais
Kent lai, its a suit laif
Estak in de dark bat yor mai flashlaig
(Yor mai flashlaig)
Yor geden mi, geden mi tru de naig
Kos yor mai flashlaig
Kos yor mai flashlaig
Yor mai flashlaig
Uhh uhh
Uhh uhh
Uhh uhh uhh uhh uhh
Uhh oh oh
Yor mai flashlaig
Laig, laig
Yor mai flashlaig
Laig laig ye-yeah
(Laig laig laig
Yor mai flashlaig
Laig laig)
Yor mai flashlaig

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰesi ǰei liriks
flæšlait

hwen təmɑrou kəmz
ail bi ɑn mai oun
filiŋ fraitənd ʌv
ðə θiŋz ðət ai dount nou
hwen təmɑrou kəmz
təmɑrou kəmz
təmɑrou kəmz

ənd ðou ðə roud z lɔŋ
ai luk ʌp tə ðə skai
ənd in ðə dɑrk ai faund, lɒst houp ðət ai wount flai
ənd ai siŋ əlɔŋ, ai siŋ əlɔŋ, ənd ai siŋ əlɔŋ

ai ɡɑt ɔl ai nid hwen ai ɡɑt ju ənd ai
ai luk əraund mi, ənd si ə swit laif
aim stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi, θru ðə nait
kik stɑrt mai hɑrt hwen ju šain it in mai aiz
kænt lai, its ə swit laif
stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi, θru ðə nait
kəz jər mai flæšlait flæšlait
jər mai flæšlait flæšlait, jər mai flæšlait

u

ai si ðə šædouz lɔŋ bəniθ ðə mauntən tɑp
aim nɑt əfreid hwen ðə rein wount stɑp
kəz ju lait ðə wei
ju lait ðə wei,
ju lait ðə wei

ai ɡɑt ɔl ai nid hwen ai ɡɑt ju ənd ai
ai luk əraund mi, ənd si ə swit laif
aim stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi, θru ðə nait
kik stɑrt mai hɑrt hwen ju šain it in mai aiz
kænt lai, its ə swit laif
stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi, θru ðə nait
lait, lait, lait, jər mai flæšlait
lait, lait, jər mai flæšlait
lait, lait, lait, lait, lait, ou
lait lait lait jər mai flæšlait
jər mai flæš, ou

ai ɡɑt ɔl ai nid hwen ai ɡɑt ju ənd ai
ai luk əraund mi, ənd si ə swit laif
aim stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi, θru ðə nait
kik stɑrt mai hɑrt hwen ju šain it in mai aiz
kænt lai, its ə swit laif
stək in ðə dɑrk bət jər mai flæšlait
jər mai flæšlait
jər ɡetiŋ mi, ɡetiŋ mi θru ðə nait
kəz jər mai flæšlait
kəz jər mai flæšlait
jər mai flæšlait

u u
u u
u u u u u
u ou ou

jər mai flæšlait
lait, lait
jər mai flæšlait
lait lait <ye-yeah>

lait lait lait
jər mai flæšlait
lait lait

jər mai flæšlait