Modern Talking – Cheri Cheri Lady-Pronunciación Letra Traducción

Modern Talking – Cheri Cheri Lady-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Modern Talking Lyrics
“Cheri Cheri Lady”


Oh I cannot explain
Every time it’s the same
Oh I feel that it’s real
Take my heart
I’ve been lonely too long
Oh I can’t be so strong
Take a chance for romance
Take my heart
I need you so
There’s no time
I’ll ever go

Cheri Cheri Lady
Goin’ through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
Livin’ in devotion
Always like the first time
Let me take a part

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be always yours

I get up and get down
Oh my world turns around
Who is right, who is wrong
I don’t know
I’ve got pain in my heart
Gotta love in my soul
Easy come but I think easy go
I need you so
All those times
I’m not so strong

Cheri Cheri Lady
Goin’ through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
Livin’ in devotion
Always like the first time
Let me take a part

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be always yours

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be yours

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be yours

#Pronunciación de la Canción

mɑdərn tɔkiŋ liriks
šeri šeri leidi
ou ai kænɑt iksplein
evri taim its ðə seim
ou ai fil ðət its riəl
teik mai hɑrt
aiv bin lounli tu lɔŋ
ou ai kænt bi sou strɒŋ
teik ə čæns fər roumæns
teik mai hɑrt
ai nid ju sou
ðerz nou taim
ail evᵊr ɡou
šeri šeri leidi
ɡɔin θru imoušən
lʌv z hweᵊr ju faind it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
<livin> in divoušən
ɔlweiz laik ðə fərst taim
let mi teik ə pɑrt
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi ɔlweiz jurz
ai ɡet ʌp ənd ɡet daun
ou mai wərld tərnz əraund
hu z rait, hu z rɒŋ
ai dount nou
aiv ɡɑt pein in mai hɑrt
ɡɑtə lʌv in mai soul
izi kəm bət ai θiŋk izi ɡou
ai nid ju sou
ɔl ðouz taimz
aim nɑt sou strɒŋ
šeri šeri leidi
ɡɔin θru imoušən
lʌv z hweᵊr ju faind it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
<livin> in divoušən
ɔlweiz laik ðə fərst taim
let mi teik ə pɑrt
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi ɔlweiz jurz
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi jurz
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi jurz

David Guetta – Anne-Marie – Don’t Leave Me Alone-Pronunciación Letra Traducción

David Guetta – Anne-Marie – Don’t Leave Me Alone-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

David Guetta Lyrics
“Don’t Leave Me Alone”
(feat. Anne-Marie)


I don’t wanna lie, can we be honest?
Right now while you’re sitting on my chest
I don’t know what I’d do without your comfort
If you really go first, if you really left

I don’t know if I would be alive today
With or without you like night and day
Read and repeat every conversation
Being with you, every day is a Saturday
But every Sunday you’ve got me praying

Don’t you ever leave me, don’t you ever go
I’ve seen it on TV, I know how it goes
Even when you’re angry, even when I’m cold
Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Don’t leave me a…

Ah, ah, loooone
Ah, ah, ha
Ah, ah, loooone
Ah, ah, ha

I don’t wanna call and you don’t answer
Never see your face light up my phone
Never see you singing tiny dancer
Every time my head hurts, every time I’m low

Cause I don’t know if I would be alive today
With or without you like night and day
Everything about you uncomplicated
Here with you, every day is a Saturday
But every Sunday, you’ve got me praying

Don’t you ever leave me, don’t you ever go
I’ve seen it on TV, I know how it goes
Even when you’re angry, even when I’m cold
Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Don’t leave me a…

Ah, ah, loooone
Ah, ah, ha
Ah, ah, loooone
Ah, ah, ha (make me, alo..)

Don’t you ever leave me
Don’t you ever go
Don’t you ever leave me
No…

Don’t you ever leave me, don’t you ever go
I’ve seen it on TV, I know how it goes
Even when you’re angry, even when I’m cold
Don’t you ever leave me, don’t leave me alone
Don’t you ever leave me, don’t you ever go
I’ve seen it on TV, I know how it goes
Even when you’re angry, even when I’m cold
Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Even when you’re angry, even when I’m cold
Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

#Pronunciación de la Canción

deivəd <guetta> liriks
dount liv mi əloun
fit. <anne-marie>
ai dount wɑnə lai, kən wi bi ɑnəst?
rait nau wail jər sitiŋ ɑn mai čest
ai dount nou hwʌt aid də wiðaut jər kʌmfərt
if ju rili ɡou fərst, if ju rili left
ai dount nou if ai wud bi əlaiv tədei
wiθ ɔr wiðaut ju laik nait ənd dei
rid ənd rəpit evri kɑnvərseišən
biiŋ wiθ ju, evri dei z ə sætᵊrdei
bət evri sʌndei juv ɡɑt mi preiiŋ
dount ju evᵊr liv mi, dount ju evᵊr ɡou
aiv sin it ɑn tivi, ai nou hau it ɡouz
ivən hwen jər æŋɡri, ivən hwen aim kould
dount ju evᵊr liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi ei…
ɑ, ɑ, <loooone>
ɑ, ɑ, hɑ
ɑ, ɑ, <loooone>
ɑ, ɑ, hɑ
ai dount wɑnə kɒl ənd ju dount ænsər
nevər si jər feis lait ʌp mai foun
nevər si ju siŋiŋ taini dænsər
evri taim mai hed hərts, evri taim aim lou
kəz ai dount nou if ai wud bi əlaiv tədei
wiθ ɔr wiðaut ju laik nait ənd dei
evriθiŋ əbaut ju ʌnkɑmpləketəd
hiər wiθ ju, evri dei z ə sætᵊrdei
bət evri sʌndei, juv ɡɑt mi preiiŋ
dount ju evᵊr liv mi, dount ju evᵊr ɡou
aiv sin it ɑn tivi, ai nou hau it ɡouz
ivən hwen jər æŋɡri, ivən hwen aim kould
dount ju evᵊr liv mi, dount liv mi əloun
dount liv mi ei…
ɑ, ɑ, <loooone>
ɑ, ɑ, hɑ
ɑ, ɑ, <loooone>
ɑ, ɑ, hɑ meik mi, <alo>..
dount ju evᵊr liv mi
dount ju evᵊr ɡou
dount ju evᵊr liv mi
nou…
dount ju evᵊr liv mi, dount ju evᵊr ɡou
aiv sin it ɑn tivi, ai nou hau it ɡouz
ivən hwen jər æŋɡri, ivən hwen aim kould
dount ju evᵊr liv mi, dount liv mi əloun
dount ju evᵊr liv mi, dount ju evᵊr ɡou
aiv sin it ɑn tivi, ai nou hau it ɡouz
ivən hwen jər æŋɡri, ivən hwen aim kould
dount ju evᵊr liv mi, dount liv mi əloun
ivən hwen jər æŋɡri, ivən hwen aim kould
dount ju evᵊr liv mi, dount liv mi əloun

Bazzi – Beautiful – Camila-Pronunciación Letra Traducción

Bazzi – Beautiful – Camila-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Bazzi Lyrics
“Beautiful (Remix)”
(feat. Camila Cabello)


[Bazzi:]
Hey
Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel
Love your imperfections, every angle
Tomorrow comes and goes before you know
So I just had to let you know

The way that Gucci look on you, amazing
But nothing can compare to when you’re naked
Now a Backwood and some Henny got you faded
You’re saying you’re the one for me, I need to face it

Started when we were younger
Swear to God that I loved her
Sorry that your mom found out
Guess that we just really had the thunder
Ain’t nobody else that I’d be under
Beautiful, beautiful life right now
Beautiful, beautiful night right now
No, no, no

Hey
Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel
Love your imperfections, every angle
Tomorrow comes and goes before you know
So I just had to let you know

[Camila Cabello:]
Oh my god
Where did the time go?
I wished the hours would go slow
How is it 6 AM?
Your touch is heaven-sent
Beautiful, beautiful sight right now
Beautiful, beautiful life right now
Got the angel saying ooh-ah right now like ooh-ah
And this is why we’ve got to touch (ah)
Sometimes words are not enough (no)
Painted in your golden kiss
Honey dripping from your lips
I thank God and my lucky stars
Darling, don’t you know what you are?
Yeah, baby, you are

[Bazzi & Camila Cabello:]
Hey (hey, baby)
Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel (ooh)
Love your imperfections every angle (baby, baby)
Tomorrow comes and goes before you know (yeah, baby)
So I just had to let you know

The way that Gucci look on you amazing (yeah, yeah)
But nothing can compare to when you’re naked (oh)
Tomorrow comes and goes before you know (yeah)
So I just had to let you know (oh-woah yeah)
I just had to let you know
Swear to God you’re beautiful (yeah)

#Pronunciación de la Canción

<bazzi> liriks
bjutəfəl rimiks
fit. <camila> kəbelou
<[bazzi>: <]>
hei
bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl einǰəl
lʌv jər impərfekšənz, evri æŋɡəl
təmɑrou kəmz ənd ɡouz bifɔr ju nou
sou ai ǰəst həd tə let ju nou
ðə wei ðət ɡuči luk ɑn ju, əmeiziŋ
bət nʌθiŋ kən kəmper tə hwen jər neikəd
nau ə <backwood> ənd səm <henny> ɡɑt ju feidəd
jər seiiŋ jər ðə wʌn fər mi, ai nid tə feis it
stɑrtəd hwen wi wər jʌŋɡər
swer tə ɡɑd ðət ai lʌvd hər
sɑri ðət jər mɑm faund aut
ɡes ðət wi ǰəst rili həd ðə θʌndər
eint noubədi els ðət aid bi ʌndᵊr
bjutəfəl, bjutəfəl laif rait nau
bjutəfəl, bjutəfəl nait rait nau
nou, nou, nou
hei
bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl einǰəl
lʌv jər impərfekšənz, evri æŋɡəl
təmɑrou kəmz ənd ɡouz bifɔr ju nou
sou ai ǰəst həd tə let ju nou
<[camila> kəbelou: <]>
ou mai ɡɑd
hweᵊr did ðə taim ɡou?
ai wišt ði auərz wud ɡou slou
hau z it siks ei em?
jər təč iz hevnsent
bjutəfəl, bjutəfəl sait rait nau
bjutəfəl, bjutəfəl laif rait nau
ɡɑt ði einǰəl seiiŋ <ooh-ah> rait nau laik <ooh-ah>
ənd ðis iz wai wiv ɡɑt tə təč ɑ
səmtaimz wərdz ər nɑt ənəf nou
peintəd in jər ɡouldən kis
hʌni dripiŋ frəm jər lips
ai θæŋk ɡɑd ənd mai lʌki stɑrz
dɑrliŋ, dount ju nou hwʌt ju ɑr?
jæ, beibi, ju ɑr
<[bazzi> ənd <camila> kəbelou: <]>
hei hei, beibi
bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl, bjutəfəl einǰəl u
lʌv jər impərfekšənz evri æŋɡəl beibi, beibi
təmɑrou kəmz ənd ɡouz bifɔr ju nou jæ, beibi
sou ai ǰəst həd tə let ju nou
ðə wei ðət ɡuči luk ɑn ju əmeiziŋ jæ, jæ
bət nʌθiŋ kən kəmper tə hwen jər neikəd ou
təmɑrou kəmz ənd ɡouz bifɔr ju nou jæ
sou ai ǰəst həd tə let ju nou <oh-woah> jæ
ai ǰəst həd tə let ju nou
swer tə ɡɑd jər bjutəfəl jæ