Los Polinesios – RedOne-Festival-Pronunciación Letra Traducción

Los Polinesios – RedOne-Festival-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Festival – Los Polinesios & RedOne
Lyrics, Letra:
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival
¿cuál es tu objetivo?

Me sigues te persigo
Me gusta como bailas pero no juegues conmigo
Éstas lleno de potencial
Traes algo especial
Espero que después que me conozcas sea tu oficial
Dímelo como puedo ser yo
El que va a borrar tu inseguridad
Dímelo como puedo ser yo
El que va a acabar con nuestra soledad
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival

Estoy enloquecida
Hablamos todo el día
Contigo no hay secretos
Ya deje de ser espía
Ya tengo todas tus claves y tú
Tienes la llave de mi corazón y late así
Bum bum ya sabe sabe
Dímelo como puedo ser yo
El que va a borrar tu inseguridad
Dímelo como puedo ser yo
El que va a acabar con nuestra soledad
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival

Woouwoow
Dame dame más
Yeeeeiyea
Vamos dame más
Woouwoow
Dame dame más
Yeeeeiyeea
Vamos dame más
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival
Baby here we go
Está noche no va a terminar
Flying high and low
Que la vida es un festival

#Pronunciación de la Canción

festəvəl <–> louz <polinesios> ənd ridən
liriks, <letra>:
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
<¿cuál> es tu <objetivo>?
mi <sigues> ti <persigo>
mi <gusta> komou <bailas> pərou nou <juegues> <conmigo>
<éstas> <lleno> di <potencial>
<traes> <algo> ispešəl
<espero> kju <después> kju mi <conozcas> si tu <oficial>
<dímelo> komou <puedo> <ser> jou
el ninjou kju vəǰiniə ə <borrar> tu <inseguridad>
<dímelo> komou <puedo> <ser> jou
el ninjou kju vəǰiniə ə <acabar> kɑn <nuestra> soldæd
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
<estoy> <enloquecida>
<hablamos> <todo> el ninjou <día>
<contigo> nou hei <secretos>
jɑ <deje> di <ser> <espía>
jɑ <tengo> <todas> <tus> <claves> wai <tú>
<tienes> lɑ <llave> di mi <corazón> wai leit <así>
bəm bəm jɑ <sabe> <sabe>
<dímelo> komou <puedo> <ser> jou
el ninjou kju vəǰiniə ə <borrar> tu <inseguridad>
<dímelo> komou <puedo> <ser> jou
el ninjou kju vəǰiniə ə <acabar> kɑn <nuestra> soldæd
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
<woouwoow>
deim deim <más>
<yeeeeiyea>
vɑmoz deim <más>
<woouwoow>
deim deim <más>
<yeeeeiyeea>
vɑmoz deim <más>
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl
beibi hiər wi ɡou
<está> <noche> nou vəǰiniə ə <terminar>
flaiiŋ hai ənd lou
kju lɑ vaidə es ən festəvəl

The Beatles – I’ll Be Back-Pronunciación Letra Traducción

The Beatles – I’ll Be Back-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Beatles Lyrics
“I’ll Be Back”


You know if you break my heart I’ll go
But I’ll be back again
Cos I told you once before goodbye
But I came back again

I love you so
I’m the one who wants you
Yes, I’m the one
Who wants you, oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do
Than to break my heart again
This time I will try to show that I’m
Not trying to pretend

I thought that you would realize
That if I ran away from you
That you would want me too
But I got a big surprise
Oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do
Than to break my heart again
This time I will try to show that I’m
Not trying to pretend

I wanna go but I hate to leave you,
You know I hate to leave you , oh ho, oh ho, oh
You, if you break my heart I’ll go
But I’ll be back again

#Pronunciación de la Canción

 

ðə bitəlz liriks
ail bi bæk
ju nou if ju breik mai hɑrt ail ɡou
bət ail bi bæk əɡen
kɒs ai tould ju wəns bifɔr ɡudbai
bət ai keim bæk əɡen
ai lʌv ju sou
aim ðə wʌn hu wɑnts ju
jes, aim ðə wʌn
hu wɑnts ju, ou hou, ou hou, ou
ju kəd faind betər θiŋz tə du
ðən tə breik mai hɑrt əɡen
ðis taim ai wəl trai tə šou ðət aim
nɑt traiiŋ tə pritend
ai θɔt ðət ju wud rilaiz
ðət if ai ræn əwei frəm ju
ðət ju wud wɑnt mi tu
bət ai ɡɑt ə biɡ sərpraiz
ou hou, ou hou, ou
ju kəd faind betər θiŋz tə du
ðən tə breik mai hɑrt əɡen
ðis taim ai wəl trai tə šou ðət aim
nɑt traiiŋ tə pritend
ai wɑnə ɡou bət ai heit tə liv ju,
ju nou ai heit tə liv ju, ou hou, ou hou, ou
ju, if ju breik mai hɑrt ail ɡou
bət ail bi bæk əɡen
aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

You Can’t Do That – The Beatles-Pronunciación Letra Traducción

You Can’t Do That – The Beatles-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Beatles Lyrics
“You Can’t Do That”


I got something to say that might cause you pain
If I catch you talking to that boy again
I’m gonna let you down
And leave you flat
Because I told you before, oh
You can’t do that

Well, it’s the second time I’ve caught you talking to him
Do I have to tell you one more time, I think it’s a sin
I think I’ll let you down (Let you down)
Leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that

Everybody’s green
Cos I’m the one who won your love
But if they’d seen
You’re talking that way they’d laugh in my face

So please listen to me, if you wanna stay mine
I can’t help my feelings, I’ll go out of my mind
I’m gonna let you down (Let you down)
And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that, oh

(You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that)

Everybody’s green
Cos I’m the one who won your love
But if they’d seen
You’re talking that way they’d laugh in my face

So please listen to me, if you wanna stay mine
I can’t help my feelings, I’ll go out of my mind
I’m gonna let you down (Let you down)
And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that

#Pronunciación de la Canción

ðə bitəlz liriks
ju kænt də ðæt
ai ɡɑt sʌmθiŋ tə sei ðət mait kəz ju pein
if ai kæč ju tɔkiŋ tə ðæt bɔi əɡen
aim ɡɑnə let ju daun
ənd liv ju flæt
bikɒz ai tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt
wel, its ðə sekənd taim aiv kɔt ju tɔkiŋ tə im
də ai həv tə tel ju wʌn mɔr taim, ai θiŋk its ə sin
ai θiŋk ail let ju daun let ju daun
liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt
evribɒdiz ɡrin
kɒs aim ðə wʌn hu wən jər lʌv
bət if ðeid sin
jər tɔkiŋ ðət wei ðeid læf in mai feis
sou pliz lisən tə mi, if ju wɑnə stei main
ai kænt help mai filiŋz, ail ɡou aut əv mai maind
aim ɡɑnə let ju daun let ju daun
ənd liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt, ou
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
evribɒdiz ɡrin
kɒs aim ðə wʌn hu wən jər lʌv
bət if ðeid sin
jər tɔkiŋ ðət wei ðeid læf in mai feis
sou pliz lisən tə mi, if ju wɑnə stei main
ai kænt help mai filiŋz, ail ɡou aut əv mai maind
aim ɡɑnə let ju daun let ju daun
ənd liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt