pronunciaciones

EARFQUAKE – Tyler The Creator- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

EARFQUAKE – Tyler The Creator- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Tyler, The Creator Lyrics
“EARFQUAKE”
(feat. Playboi Carti)


For real, for real this time
For real, for real, for real this time
Bitch, I cannot fall
For real, for real, for real this time (Yeah yeah)
For real, for real, for real this time

‘Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake
Riding around, y’all be shakin’ me up and it’s making my heart break
‘Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake (Earthquake, ooh)
Riding around, y’all be shakin’ me up and it’s making my heart break

Don’t leave, it’s my fault
Don’t leave, it’s my fault
Don’t leave, it’s my fault (Yeah)
‘Cause when it all comes crashing down I’ll need you

‘Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake
Riding around, y’all be telling me something bad and it’s making my heart break
‘Cause you make my earth quake, oh, you make my earth quake (Earthquake)
Riding around, y’all be shakin’ me up and it’s making my heart break (You already know)

Ain’t got body roll (Hol’ up)
Don’t give a fuck ’bout nun’ (Hol’ up)
Ayo fuck my lungs (Hol’ up)
Now I might call my lawyer (Hol’ up)
Love gon’ set me up (Hol’ up)
Bih, don’t set me up (Okay)
I’m with Tyler, yuh (Slime)
He ride like the car (Hol’ up)
And she wicked (Hol’ up, yuh)
Like Woah Vicky (Hol’ up, yuh)
Oh my god (Hol’ up, um)
Diamonds not Tiffany (Hol’ up, yuh)
So in love
So in love

Don’t leave, it’s my fault (Fault)
Don’t leave, it’s my fault
Don’t leave, it’s my fault
‘Cause when it all comes crashing down I’ll need you

‘Cause you make my earth quake
I don’t want no competition, no
You don’t want my conversation (I don’t want no conversation)
I just need some confirmation on how you feel (For real)
You don’t want no complication, no
I don’t want no side ‘formation (I don’t want no side ‘formation)
I don’t even know about that cause I’m for real (For real)

I said don’t leave, it’s my fault (Come on)
I said don’t leave, it’s my fault (Two, two)
Don’t leave, its, it’s my fa-ault girl (One, two, three)
Don’t, do-do-do-do-do, I need-

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

tailər, ðə krieitᵊr liriks
<erfkueik>
fit. <playboi> <carti>

fər riəl, fər riəl ðis taim
fər riəl, fər riəl, fər riəl ðis taim
bič, ai kænɑt fɑl
fər riəl, fər riəl, fər riəl ðis taim jæ jæ
fər riəl, fər riəl, fər riəl ðis taim

kəz ju meik mai ərθ kweik, ou, ju meik mai ərθ kweik
raidiŋ əraund, jɒl bi <shakin> mi ʌp ənd its meikiŋ mai hɑrt breik
kəz ju meik mai ərθ kweik, ou, ju meik mai ərθ kweik ərθkwek, u
raidiŋ əraund, jɒl bi <shakin> mi ʌp ənd its meikiŋ mai hɑrt breik

dount liv, its mai fɒlt
dount liv, its mai fɒlt
dount liv, its mai fɒlt jæ
kəz hwen it ɔl kəmz kræšiŋ daun ail nid ju

kəz ju meik mai ərθ kweik, ou, ju meik mai ərθ kweik
raidiŋ əraund, jɒl bi teliŋ mi sʌmθiŋ bæd ənd its meikiŋ mai hɑrt breik
kəz ju meik mai ərθ kweik, ou, ju meik mai ərθ kweik ərθkwek
raidiŋ əraund, jɒl bi <shakin> mi ʌp ənd its meikiŋ mai hɑrt breik ju ɒlredi nou

eint ɡɑt bɑdi roul <hol> ʌp
dount ɡiv ə fək baut nən <hol> ʌp
eiou fək mai ləŋz <hol> ʌp
nau ai mait kɒl mai lɔiər <hol> ʌp
lʌv <gon> set mi ʌp <hol> ʌp
<bih>, dount set mi ʌp oukei
aim wiθ tailər, <yuh> slaim
hi raid laik ðə kɑr <hol> ʌp
ənd ši wikəd <hol> ʌp, <yuh>
laik <woah> viki <hol> ʌp, <yuh>
ou mai ɡɑd <hol> ʌp, əm
daiməndz nɑt tifəni <hol> ʌp, <yuh>
sou in lʌv
sou in lʌv

dount liv, its mai fɒlt fɒlt
dount liv, its mai fɒlt
dount liv, its mai fɒlt
kəz hwen it ɔl kəmz kræšiŋ daun ail nid ju

kəz ju meik mai ərθ kweik
ai dount wɑnt nou kɑmpətišən, nou
ju dount wɑnt mai kɑnvərseišən ai dount wɑnt nou kɑnvərseišən
ai ǰəst nid səm kɑnfərmeišən ɑn hau ju fil fər riəl
ju dount wɑnt nou kɑmpləkeišən, nou
ai dount wɑnt nou said fɔrmeišən ai dount wɑnt nou said fɔrmeišən
ai dount ivən nou əbaut ðət kəz aim fər riəl fər riəl

ai sed dount liv, its mai fɒlt kəm ɑn
ai sed dount liv, its mai fɒlt tu, tu
dount liv, its, its mai <fa-ault> ɡərl wʌn, tu, θri
dount, <do-do-do-do-do>, ai nid

pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Ed Sheeran – Justin Bieber – I Don’t Care- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Ed Sheeran – Justin Bieber – I Don’t Care- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Ed Sheeran & Justin Bieber Lyrics
“I Don’t Care”


[Ed Sheeran:]
I’m at a party I don’t wanna be at
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
Wonderin’ if I could sneak out the back
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Can you take my hand?
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
You know I love ya, did I ever tell ya?
You make it better like that

Don’t think I fit in at this party
Everyone’s got so much to say (Yeah)
I always feel like I’m nobody, mmm
Who wants to fit in anyway?

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
All the bad things disappear
And you’re making me feel like maybe I am somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
You can take me anywhere
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh

[Justin Bieber:]
We at a party we don’t wanna be at
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
Press your lips, I’d rather kiss ’em right back
With all these people all around
I’m crippled with anxiety
But I’m told it’s where I’m supposed to be
You know what? It’s kinda crazy ’cause I really don’t mind
When you make it better like that

Don’t think we fit in at this party
Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah
When we walked in, I said I’m sorry, mmm
But now I think that we should stay

[Ed Sheeran (Justin Bieber):]
‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
All the bad things disappear
Yeah, you’re making me feel like maybe I am somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
You can take me anywhere
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh (No)

[Justin Bieber:]
I don’t like nobody but you, it’s like you’re the only one here
I don’t like nobody but you, baby, I don’t care

[Ed Sheeran:]
I don’t like nobody but you, I hate everyone here
I don’t like nobody but you, baby, yeah

[Ed Sheeran (Justin Bieber):]
‘Cause I don’t care (Don’t care)
When I’m with my baby, yeah (Oh yeah)
All the bad things disappear (Disappear)
And you’re making me feel like maybe I am somebody (Maybe I’m somebody)
I can deal with the bad nights (With the bad nights)
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near (Me near)
You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
(I’m loved by somebody, yeah, yeah, yeah)
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ed širən ənd ǰʌstən bibər liriks
ai dount ker

<[ed> širən: <]>
aim ət ə pɑrti ai dount wɑnə bi æt
ənd ai dount evᵊr wer ə sut ənd tai, jæ
<wonderin> if ai kəd snik aut ðə bæk
nobɑdiz ivən <lookin> mi in mai aiz
kən ju teik mai hænd?
finiš mai driŋk, sei, šə wi dæns? hel, jæ
ju nou ai lʌv jɑ, did ai evᵊr tel jɑ?
ju meik it betər laik ðæt

dount θiŋk ai fit in ət ðis pɑrti
evriwʌnz ɡɑt sou mʌč tə sei jæ
ai ɔlweiz fil laik aim noubədi, θri θauzənd
hu wɑnts tə fit in eniwe?

kəz ai dount ker hwen aim wiθ mai beibi, jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir
ənd jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir
ju kən teik mi eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u

<[justin> bibər: <]>
wi ət ə pɑrti wi dount wɑnə bi æt
<tryna> tɔk, bət wi kænt hir auərselvz
pres jər lips, aid ræðər kis <em> rait bæk
wiθ ɔl ðiz pipəl ɔl əraund
aim kripəld wiθ æŋzaiəti
bət aim tould its hweᵊr aim səpouzd tə bi
ju nou hwʌt? its kində kreizi kəz ai rili dount maind
hwen ju meik it betər laik ðæt

dount θiŋk wi fit in ət ðis pɑrti
evriwʌnz ɡɑt sou mʌč tə sei, ou jæ, jæ
hwen wi wɔkt in, ai sed aim sɑri, θri θauzənd
bət nau ai θiŋk ðət wi šəd stei

<[ed> širən ǰʌstən bibər: <]>
kəz ai dount ker hwen aim wiθ mai beibi, jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir
jæ, jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u ou jæ, jæ, jæ
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir
ju kən teik mi eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u nou

<[justin> bibər: <]>
ai dount laik noubədi bət ju, its laik jər ði ounli wʌn hiər
ai dount laik noubədi bət ju, beibi, ai dount ker

<[ed> širən: <]>
ai dount laik noubədi bət ju, ai heit evriwʌn hiər
ai dount laik noubədi bət ju, beibi, jæ

<[ed> širən ǰʌstən bibər: <]>
kəz ai dount ker dount ker
hwen aim wiθ mai beibi, jæ ou jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir disəpir
ənd jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi meibi aim sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u ou jæ, jæ, jæ
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir mi nir
ju kən teik mi eniwer eniwer, eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
aim lʌvd bai sʌmbɑdi, jæ, jæ, jæ
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lauren Daigle – Loyal – Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Lauren Daigle – Loyal – Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Lauren Daigle Lyrics
“Loyal”


I could never earn Your heart
I could never reach that far
But You have pulled me close
You’ve never let me go
I’m safe forever in Your arms
Your promises I can not break
And I know You will never change

Your love is, Your love is
Your love is loyal
Your love is, Your love is
Your love is loyal
More faithful than the rising sun
This grace for me I can’t outrun
Your love is, Your love is
Your love is loyal

You are always there for me
You listen every time I speak
You look into my eyes
You see the things I hide
And say that You will never leave
Your promises I can not break
And I know You will never change

Your love is, Your love is
Your love is loyal
Your love is, Your love is
Your love is loyal
More faithful than the rising sun
This grace for me I can’t outrun
Your love is, Your love is
Your love is loyal

When my world shakes
Your love remains unshaken
So constant, so perfect, unwavering
When my world falls
Your love remains unfailing
So constant, so perfect, unwavering
So constant, so perfect, unwavering

Your love is, Your love is
Your love is loyal
Your love is, Your love is
Your love is loyal
Your love is, Your love is
Your love is loyal
More faithful than the rising sun
This grace for me I can’t outrun
Your love is, Your love is
Your love is loyal

Loyal

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

lɔrən deiɡəl liriks
lɔiəl

ai kəd nevər ərn jər hɑrt
ai kəd nevər rič ðət fɑr
bət ju həv puld mi klouz
juv nevər let mi ɡou
aim seif fərevər in jər ɑrmz
jər prɑməsəz ai kən nɑt breik
ənd ai nou ju wəl nevər čeinǰ

jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
mɔr feiθfəl ðən ðə raiziŋ sən
ðis ɡreis fər mi ai kænt autrən
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl

ju ər ɔlweiz ðər fər mi
ju lisən evri taim ai spik
ju luk intu mai aiz
ju si ðə θiŋz ai haid
ənd sei ðət ju wəl nevər liv
jər prɑməsəz ai kən nɑt breik
ənd ai nou ju wəl nevər čeinǰ

jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
mɔr feiθfəl ðən ðə raiziŋ sən
ðis ɡreis fər mi ai kænt autrən
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl

hwen mai wərld šeiks
jər lʌv rəmeinz ənšeikən
sou kɑnstənt, sou pərfekt, ʌnweivəriŋ
hwen mai wərld fɒlz
jər lʌv rəmeinz ʌnfeiliŋ
sou kɑnstənt, sou pərfekt, ʌnweivəriŋ
sou kɑnstənt, sou pərfekt, ʌnweivəriŋ

jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl
mɔr feiθfəl ðən ðə raiziŋ sən
ðis ɡreis fər mi ai kænt autrən
jər lʌv iz, jər lʌv iz
jər lʌv z lɔiəl

lɔiəl