como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

She’s Kinda Hot-5 Seconds of Summer-Pronunciación Letra y Video

She’s Kinda Hot-5 Seconds of Summer-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“She’s Kinda Hot”

My girlfriend’s bitchin’ ’cause I always sleep in
She’s always screamin’ when she’s calling her friend
She’s kinda hot though
Yeah, she’s kinda hot though
(Just an itty bitty little bit hot)

My shrink is telling me I got crazy dreams
She’s also saying I got low self-esteem
She’s kinda hot though
Yeah, she’s kinda hot though
(Just a little bit a little bit hot)

She put me on meds, she won’t get out of my head
She’s kinda hot though
(One, two, three, go!)

My friend left college ’cause it felt like a job
His mom and dad both think he’s a slob
He’s got a shot though (No, not really)
Yeah, he’s got a shot though (No, no, not really)

When you’ve got bigger plans that no one else understands
You’ve got a shot though
(Oh my, that’s a big plan you’ve got there)

They say we’re losers and we’re alright with that
We are the leaders of the not-coming-back’s
But we’re alright though
Yeah, we’re alright though
We are the kings and the queens of the new broken scene
Yeah, we’re alright though
(Uno, dos, tres, cuatro)

Sometimes I’m feeling like I’m going insane
My neighbour told me that I got bad brains
But I’m alright though (We’re alright though)
Yeah, we’ll be alright though (We’re alright though)
‘Cause we’re the kings and the queens of the new broken scene
And we’re alright though
(One, two, three, four)

They say we’re losers and we’re alright with that
We are the leaders of the not-coming-back’s
But we’re alright though (We’re alright though)
Yeah, we’re alright though (We’re alright though)
We are the kings and the queens of the new broken scene
Yeah, we’re alright though (We’re gonna be OK)

Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na na
But we’re alright though
Na na na na na na na na na na na
Yeah, we’re alright though
Na na na na na na na na na na na
We are the kings and the queens of the new broken scene
Yeah, we’re alright though

#Pronunciación de Nivel Básico

Mai gerlfrens bichen kos ai olbueis eslip in
Shis olbueis escrimen buen shis kolen jer fren
Shis kainda jat zou
Yeah, shis kainda jat zou
(Yost an idi bidi lirol bit jat)
Mai srhrink is telin mi ai gat creisi drims
Shis olso sein ai gat lou self-estim
Shis kainda jat zou
Yeah, shis kainda jat zou
(Yost an idi bidi lirol bit jat)
Shi put mi on meds, shi buont get aut of mai jed
Shis kainda jat zou
(Guan, tu, zri, gou!)
Mai fren lef colesh kos et felt laik a yab
Jis mam an dad boz zink jis a eslab
Jis gat a shat zou (Nou, not rili)
Yeah, jis gat a shat zou (Nou, nou, not rili)
Buen yuv gat biger plens dad nou guan els anderstens
Yuv gat a shat zou
(Oh mai, dads a big plen yuv gat der)
Dei sei buir lusers an buir olraig buit dad
Bui ar de liders of de not-komen-baks
Bat buir olraig zou
Yeah, buir olraig zou
Bui ar de kings an de kuins of de niu brouken sin
Yeah, buir olraig zou
(Uno, dos, tres, cuatro)
Somtaims aim filen laik aim goen insen
Mai neigbor told mi dad ai gat bad breins
Bat aim olraig zou (Buir olraig zou)
Yeah, buil bi olraig zou (Buir olraig zou)
Kos buir de kings an de kuins of de niu brouken sin
Yeah, buir olraig zou
(Guan, tu, zri, for)
Dei sei buir lusers an buir olraig buit dad
Bui ar de liders of de not-komen-baks
Bat buir olraig zou (Buir olraig zou)
Yeah, buir olraig zou (Buir olraig zou)
Bui ar de kings an de kuins of de niu brouken sin
Yeah, buir olraig zou (Buir gana bi okei)
Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na na
Bat buir olraig zou
Na na na na na na na na na na na
Yeah, buir olraig zou
Na na na na na na na na na na na
Bui ar de kings an de kuins of de niu brouken sin
Yeah, buir olraig zou

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
šiz kində hɑt

mai ɡərlfrendz <bitchin> kəz ai ɔlweiz slip in
šiz ɔlweiz <screamin> hwen šiz kɒliŋ hər frend
šiz kində hɑt ðou
jæ, šiz kində hɑt ðou
ǰəst ən iti biti litəl bit hɑt

mai šriŋk s teliŋ mi ai ɡɑt kreizi drimz
šiz ɒlsou seiiŋ ai ɡɑt lou self istim
šiz kində hɑt ðou
jæ, šiz kində hɑt ðou
ǰəst ə litəl bit ə litəl bit hɑt

ši put mi ɑn <meds>, ši wount ɡet aut əv mai hed
šiz kində hɑt ðou
wʌn, tu, θri, ɡou!

mai frend left kɑliǰ kəz it felt laik ə ǰɑb
hiz mɑm ənd dæd bouθ θiŋk hiz ə slɑb
hiz ɡɑt ə šɑt ðou nou, nɑt rili
jæ, hiz ɡɑt ə šɑt ðou nou, nou, nɑt rili

hwen juv ɡɑt biɡər plænz ðət nou wʌn els ʌndərstændz
juv ɡɑt ə šɑt ðou
ou mai, ðæts ə biɡ plæn juv ɡɑt ðer

ðei sei wir luzərz ənd wir ɒlrait wiθ ðæt
wi ər ðə lidərz əv ðə <not-coming-back>iz
bət wir ɒlrait ðou
jæ, wir ɒlrait ðou
wi ər ðə kiŋz ənd ðə kwinz əv ðə nu broukən sin
jæ, wir ɒlrait ðou
ənou, dɒs, tres, <cuatro>

səmtaimz aim filiŋ laik aim ɡouiŋ insein
mai neibər tould mi ðət ai ɡɑt bæd breinz
bət aim ɒlrait ðou wir ɒlrait ðou
jæ, wil bi ɒlrait ðou wir ɒlrait ðou
kəz wir ðə kiŋz ənd ðə kwinz əv ðə nu broukən sin
ənd wir ɒlrait ðou
wʌn, tu, θri, fɔr

ðei sei wir luzərz ənd wir ɒlrait wiθ ðæt
wi ər ðə lidərz əv ðə <not-coming-back>iz
bət wir ɒlrait ðou wir ɒlrait ðou
jæ, wir ɒlrait ðou wir ɒlrait ðou
wi ər ðə kiŋz ənd ðə kwinz əv ðə nu broukən sin
jæ, wir ɒlrait ðou wir ɡɑnə bi oukei

nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
bət wir ɒlrait ðou
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
jæ, wir ɒlrait ðou
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
wi ər ðə kiŋz ənd ðə kwinz əv ðə nu broukən sin
jæ, wir ɒlrait ðou

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Wherever You Are-5 Seconds Of Summer-Pronunciación Letra y Video

Wherever You Are-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Wherever You Are”

For a while we pretended
That we never had to end it
But we knew we’d have to say goodbye
You were crying at the airport
When they finally closed the plane door
I could barely hold it all inside

Torn in two
And I know I shouldn’t tell you
But I just can’t stop thinking of you
Wherever you are
You
Wherever you are
Every night I almost call you
Just to say it always will be you
Wherever you are

I could fly a thousand oceans
But there’s nothing that compares to
What we had, and so I walk alone

I wish I didn’t have to be gone
Maybe you’ve already moved on
But the truth is I don’t want to know

Torn in two
And I know I shouldn’t tell you
But I just can’t stop thinking of you
Wherever you are
You
Wherever you are
Every night I almost call you
Just to say it always will be you
Wherever you are

You can say we’ll be together
Someday
Nothing lasts forever
Nothing stays the same
So why can’t I stop feeling this way

Torn in two
And I know I shouldn’t tell you
But I just can’t stop thinking of you
Wherever you are
You
Wherever you are
Every night I almost call you
Just to say it always will be you
Wherever you are

#Pronunciación de Nivel Básico

For a buail bui pritended
Dad bui never jad tu endet
Bat bui niu buid jav tu sei gudbai
Yu buer crain at di eirport
Buen dei fainali clousd de plein dor
Ai kud berli joldet ol insaid
Torn in tu
An ai nou ai shudent tel yu
Bat ai yost kent estap zinken of yu
Buerever yu ar
Yu
Buerever yu ar
Ebri naig ai olmost kol yu
Yost tu seiet olbueis buil bi yu
Buerever yu ar
Ai kud flai a tauzen ousheans
Bat ders nozen dad kompers tu
Buat bui jad, an so ai buok alon
Ai buish ai dident jav tu bi gon
Meibi yuv olredi muvd on
Bat de truz is ai dont buant tu nou
Torn in tu
An ai nou ai shudent tel yu
Bat ai yost kent estap zinken of yu
Buerever yu ar
Yu
Buerever yu ar
Ebri naig ai olmost kol yu
Yost tu seiet olbueis buil bi yu
Buerever yu ar
Yu ken sei buil bi tugeder
Somdei
Nozen lasts forever
Nozen esteis de seim
So buai kent ai estap filen dis buei
Torn in tu
An ai nou ai shudent tel yu
Bat ai yost kent estap zinken of yu
Buerever yu ar
Yu
Buerever yu ar
Ebri naig ai olmost kol yu
Yost tu seiet olbueis buil bi yu
Buerever yu ar

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
werevər ju ɑr

fər ə wail wi pritendəd
ðət wi nevər həd tə end it
bət wi nu wid həv tə sei ɡudbai
ju wər kraiiŋ ət ði erpɔrt
hwen ðei fainəli klouzd ðə plein dɔr
ai kəd berli hould it ɔl insaid

tɔrn in tu
ənd ai nou ai šudənt tel ju
bət ai ǰəst kænt stɑp θiŋkiŋ əv ju
werevər ju ɑr
ju
werevər ju ɑr
evri nait ai ɔlmoust kɒl ju
ǰəst tə sei it ɔlweiz wəl bi ju
werevər ju ɑr

ai kəd flai ə θauzənd oušənz
bət ðerz nʌθiŋ ðət kəmperz tu
hwʌt wi hæd, ənd sou ai wɑk əloun

ai wiš ai didənt həv tə bi ɡɒn
meibi juv ɒlredi muvd ɑn
bət ðə truθ s ai dount wɑnt tə nou

tɔrn in tu
ənd ai nou ai šudənt tel ju
bət ai ǰəst kænt stɑp θiŋkiŋ əv ju
werevər ju ɑr
ju
werevər ju ɑr
evri nait ai ɔlmoust kɒl ju
ǰəst tə sei it ɔlweiz wəl bi ju
werevər ju ɑr

ju kən sei wil bi təɡeðər
sʌmde
nʌθiŋ læsts fərevər
nʌθiŋ steiz ðə seim
sou wai kænt ai stɑp filiŋ ðis wei

tɔrn in tu
ənd ai nou ai šudənt tel ju
bət ai ǰəst kænt stɑp θiŋkiŋ əv ju
werevər ju ɑr
ju
werevər ju ɑr
evri nait ai ɔlmoust kɒl ju
ǰəst tə sei it ɔlweiz wəl bi ju
werevər ju ɑr

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Heartbreak Girl-5 Seconds Of Summer-Pronunciación Letra y Video

Heartbreak Girl-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Heartbreak Girl”

You call me up,
It’s like a broken record
Saying that your heart hurts
That you never get over him getting over you.
And you end up crying
And I end up lying,
‘Cause I’m just a sucker for anything that you do.

And when the phone call finally ends,
You say, “Thanks for being a friend,”
And we’re going in circles again and again

[Chorus:]
I dedicate this song to you,
The one who never sees the truth,
That I can take away your hurt, heartbreak girl.
Hold you tight straight through the day light,
I’m right here. When you gonna realize
That I’m your cure, heartbreak girl?

I bite my tongue but I wanna scream out
You could be with me now
But I end up telling you what you wanna hear,
But you’re not ready and it’s so frustrating
He treats you so bad and I’m so good to you it’s not fair.

And when the phone call finally ends
You say, “I’ll call you tomorrow at 10,”
And I’m stuck in the friend zone again and again,

[Chorus]

I know someday it’s gonna happen
And you’ll finally forget the day you met him
Sometimes you’re so close to your confession,
I gotta get it through your head
That you belong with me instead,

[Chorus 2x]

#Pronunciación de Nivel Básico

Yu kol mi ap
Its laik a brouken record
Sein dad yor jart jorts
Dad yu never get ouver jim geden ouver yu
An yu end ap crain
An ai end ap lain
Kos aim yost a saker for enizen dad yu du
An buen de foun kol fainali ends
Yu sei, zenks for biin a frend
An buir goin in sirkols agein an agein
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
A bait mai tong bat ai buana escrim aut
Yu kud bi buit mi nau
Bat ai end ap telen yu buat yu buana jir
Bat yor nor redi an its so frustreidin
Hi trits yu so bad an aim so gud tu yu its not feir
An buen de foun kol fainali ends
Yu sei, aim kol yu tumorrouu at ten
An aim estak in de frend zon agein an agein
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
Ai nou somdei its gona japen
An yul fainali forget de dei yu met jem
Somtaims yor so clous tu yor konfeshon
Ai gada gedet tru yor jed
Dad yu bilon buit mi insted
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
hɑrtbrek ɡərl

ju kɒl mi ʌp,
its laik ə broukən rəkɔrd
seiiŋ ðət jər hɑrt hərts
ðət ju nevər ɡet ouvᵊr im ɡetiŋ ouvᵊr ju.
ənd ju end ʌp kraiiŋ
ənd ai end ʌp laiiŋ,
kəz aim ǰəst ə sʌkər fər eniθiŋ ðət ju du.

ənd hwen ðə foun kɒl fainəli endz,
ju sei, θæŋks fər biiŋ ə frend,
ənd wir ɡouiŋ in sərkəlz əɡen ənd əɡen

<[chorus>: <]>
ai dedəket ðis sɒŋ tə ju,
ðə wʌn hu nevər siz ðə truθ,
ðət ai kən teik əwei jər hərt, hɑrtbrek ɡərl.
hould ju tait streit θru ðə dei lait,
aim rait hiər. hwen ju ɡɑnə rilaiz
ðət aim jər kjur, hɑrtbrek ɡərl?

ai bait mai təŋ bət ai wɑnə skrim aut
ju kəd bi wiθ mi nau
bət ai end ʌp teliŋ ju hwʌt ju wɑnə hir,
bət jər nɑt redi ənd its sou frəstretiŋ
hi trits ju sou bæd ənd aim sou ɡud tə ju its nɑt fer.

ənd hwen ðə foun kɒl fainəli endz
ju sei, ail kɒl ju təmɑrou ət ten,
ənd aim stək in ðə frend zoun əɡen ənd əɡen,

<[chorus]>

ai nou sʌmde its ɡɑnə hæpən
ənd jul fainəli fərɡet ðə dei ju met im
səmtaimz jər sou klous tə jər kənfešən,
ai ɡɑtə ɡet it θru jər hed
ðət ju bilɔŋ wiθ mi insted,

<[chorus> <2x]>