aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Weezer-Buddy Holly-Pronunciación Letra Traducción y Video

Weezer-Buddy Holly-Como Aprender a Cantarla

WEEZER LYRICS
“Buddy Holly”

What’s with these homies, dissing my girl?
Why do they gotta front?
What did we ever do to these guys
That made them so violent?
Woo-hoo, but you know I’m yours
Woo-hoo, and I know you’re mine
Woo-hoo, and that’s for all time


Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that

Don’t you ever fear, I’m always near
I know that you need help
Your tongue is twisted, your eyes are slit
You need a guardian
Woo-hoo, and you know I’m yours
Woo-hoo, and I know you’re mine
Woo-hoo, and that’s for all time

Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that
I don’t care bout that

Bang, bang a knock on the door
Another big bang and you’re down on the floor
Oh no! What do we do?
Don’t look now but I lost my shoe
I can’t run and I can’t kick
What’s a matter babe are you feeling sick?
what’s a matter, what’s a matter, what’s a matter you?
What’s a matter babe, are you feeling blue? oh-oh!
And that’s for all time
And that’s for all time

Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that
I don’t care bout that
I don’t care bout that
I don’t care bout that

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<wuizer> liriks
bʌdi jɑli

hwʌts wiθ ðiz <homies>, <dissing> mai ɡərl?
wai də ðei ɡɑtə frənt?
hwʌt did wi evᵊr də tə ðiz ɡaiz
ðət meid ðəm sou vaiələnt?
<woo-hoo>, bət ju nou aim jurz
<woo-hoo>, ənd ai nou jər main
<woo-hoo>, ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt

dount ju evᵊr fir, aim ɔlweiz nir
ai nou ðət ju nid help
jər təŋ z twistəd, jər aiz ər slit
ju nid ə ɡɑrdiən
<woo-hoo>, ənd ju nou aim jurz
<woo-hoo>, ənd ai nou jər main
<woo-hoo>, ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt

bæŋ, bæŋ ə nɑk ɑn ðə dɔr
ənʌðᵊr biɡ bæŋ ənd jər daun ɑn ðə flɔr
ou nou! hwʌt də wi du?
dount luk nau bət ai lɒst mai šu
ai kænt rən ənd ai kænt kik
hwʌts ə mætər beib ər ju filiŋ sik?
hwʌts ə mætər, hwʌts ə mætər, hwʌts ə mætər ju?
hwʌts ə mætər beib, ər ju filiŋ blu? <oh-oh>!
ənd ðæts fər ɔl taim
ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Daya-Sit Still Look Pretty-Pronunciación Letra Traducción y Video

Daya-Sit Still,Look Pretty-Como Aprender a Cantarla

DAYA LYRICS
“Sit Still, Look Pretty”

Could dress up
To get love
But guess what?
I’m never gonna be that girl
Who’s living in a Barbie world


Could wake up
In make up,
And play dumb
Pretending that I need a boy
Who’s gonna treat me like a toy

I know the other girlies wanna wear expensive things
Like diamond rings
But I don’t wanna be the puppet that you’re playing on a string
This queen don’t need a king

Oh, I don’t know what you’ve been told
But this gal right here’s gonna rule the world
Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
No, I don’t wanna sit still, look pretty
You get off on your 9 to 5
Dream of picket fences and trophy wives
But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
No, I don’t wanna sit still look pretty

Mr. Right could be nice for one night
But then he wanna take control
And I would rather fly solo

That Snow White
She did right
In her life
Had 7 men to do the chores
‘Cause that’s not what a lady’s for

The only thing a boy’s gonna give a girl for free’s captivity
And I might love me some vanilla but I’m not that sugar sweet
Call me HBIC

Oh, I don’t know what you’ve been told
But this gal right here’s gonna rule the world
Yeah, that is where I’m gonna be, because I wanna be
No, I don’t wanna sit still, look pretty
You get off on your 9 to 5
Dream of picket fences and trophy wives
But no, I’m never gonna be, ’cause I don’t wanna be
No, I don’t wanna sit still look pretty

[2x]
Sure, I’m a pretty girl
Up in a pretty world
But they say pretty hurts
And I don’t wanna sit still
I’m a pretty girl
Up in a pretty world
But no, I won’t sit still, look pretty

Oh, I don’t know what you’ve been told
But this gal right here’s gonna rule the world
Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
No, I don’t wanna sit still, look pretty
You get off on your 9 to 5
Dream of picket fences and trophy wives
But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
No, I don’t wanna sit still look pretty

Oh, I don’t know what you’ve been told
But this gal right here’s gonna rule the world
Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
No, I don’t wanna sit still, look pretty
You get off on your 9 to 5
Dream of picket fences and trophy wives
But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
No, I don’t wanna sit still, look pretty

Sit still, look pretty [4x]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

daiə liriks
sit stil, luk priti

kəd dres ʌp
tə ɡet lʌv
bət ɡes hwʌt?
aim nevər ɡɑnə bi ðæt ɡərl
huz liviŋ in ə bɑrbi wərld

kəd weik ʌp
in meik ʌp,
ənd plei dəm
pritendiŋ ðət ai nid ə bɔi
huz ɡɑnə trit mi laik ə tɔi

ai nou ði ʌðᵊr <girlies> wɑnə wer ikspensiv θiŋz
laik daimənd riŋz
bət ai dount wɑnə bi ðə pʌpət ðət jər pleiiŋ ɑn ə striŋ
ðis kwin dount nid ə kiŋ

ou, ai dount nou hwʌt juv bin tould
bət ðis ɡæl rait hiərz ɡɑnə rul ðə wərld
jæ, ðət s hweᵊr aim ɡɑnə bi bikɒz ai wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil, luk priti
ju ɡet ɒf ɑn jər nain tə faiv
drim əv pikət fensəz ənd troufi waivz
bət nou, aim nevər ɡɑnə bi kəz ai dount wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil luk priti

mistər. rait kəd bi nais fər wʌn nait
bət ðen hi wɑnə teik kəntroul
ənd ai wud ræðər flai solou

ðət snou wait
ši did rait
in hər laif
həd sevən men tə də ðə čɔrz
kəz ðæts nɑt hwʌt ə leidiz fɔr

ði ounli θiŋ ə bɔiz ɡɑnə ɡiv ə ɡərl fər friiz kæptivəti
ənd ai mait lʌv mi səm vənilə bət aim nɑt ðət šuɡər swit
kɒl mi <hbic>

ou, ai dount nou hwʌt juv bin tould
bət ðis ɡæl rait hiərz ɡɑnə rul ðə wərld
jæ, ðət s hweᵊr aim ɡɑnə bi, bikɒz ai wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil, luk priti
ju ɡet ɒf ɑn jər nain tə faiv
drim əv pikət fensəz ənd troufi waivz
bət nou, aim nevər ɡɑnə bi, kəz ai dount wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil luk priti

<[2x]>
šur, aim ə priti ɡərl
ʌp in ə priti wərld
bət ðei sei priti hərts
ənd ai dount wɑnə sit stil
aim ə priti ɡərl
ʌp in ə priti wərld
bət nou, ai wount sit stil, luk priti

ou, ai dount nou hwʌt juv bin tould
bət ðis ɡæl rait hiərz ɡɑnə rul ðə wərld
jæ, ðət s hweᵊr aim ɡɑnə bi bikɒz ai wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil, luk priti
ju ɡet ɒf ɑn jər nain tə faiv
drim əv pikət fensəz ənd troufi waivz
bət nou, aim nevər ɡɑnə bi kəz ai dount wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil luk priti

ou, ai dount nou hwʌt juv bin tould
bət ðis ɡæl rait hiərz ɡɑnə rul ðə wərld
jæ, ðət s hweᵊr aim ɡɑnə bi bikɒz ai wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil, luk priti
ju ɡet ɒf ɑn jər nain tə faiv
drim əv pikət fensəz ənd troufi waivz
bət nou, aim nevər ɡɑnə bi kəz ai dount wɑnə bi
nou, ai dount wɑnə sit stil, luk priti

sit stil, luk priti <[4x]>

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Carpenters Close To You-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Carpenters Close To You-Como Aprender a Cantarla

THE CARPENTERS LYRICS
“(They Long To Be) Close To You”

Why do birds suddenly appear, ev’ry time you are near?
Just like me, they long to be close to you.
Why do stars fall down from the sky, ev’ry time you walk by?
Just like me, they long to be close to you.


On the day that you were born the angels got together.
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold,
And star-light in your eyes of blue.
That is why all the girls in town follow you all around.
Just like me, they long to be close to you…

On the day that you were born the angels got together.
And decided to create a dream come true.
So, they sprinkled moon dust in your hair of gold,
And star-light in your eyes of blue.
That is why all the girls in town follow you all around.
Just like me, they long to be close to you…
Just like me, they long to be close to you…

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ðə kɑrpəntərz liriks
ðei lɔŋ tə bi klous tə ju

wai də bərdz sʌdənli əpir, evri taim ju ər nir?
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju.
wai də stɑrz fɑl daun frəm ðə skai, evri taim ju wɑk bai?
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju.

ɑn ðə dei ðət ju wər bɔrn ði einǰəlz ɡɑt təɡeðər.
ənd dəsaidəd tə krieit ə drim kəm tru.
sou, ðei spriŋkəld mun dəst in jər her əv ɡould,
ənd stɑrlait in jər aiz əv blu.
ðət s wai ɔl ðə ɡərlz in taun fɑlou ju ɔl əraund.
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…

ɑn ðə dei ðət ju wər bɔrn ði einǰəlz ɡɑt təɡeðər.
ənd dəsaidəd tə krieit ə drim kəm tru.
sou, ðei spriŋkəld mun dəst in jər her əv ɡould,
ənd stɑrlait in jər aiz əv blu.
ðət s wai ɔl ðə ɡərlz in taun fɑlou ju ɔl əraund.
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…
ǰəst laik mi, ðei lɔŋ tə bi klous tə ju…