aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Oh Wonder-Ultralife-Pronunciación Letra Traducción y Video

Oh Wonder-Ultralife-Curso de Inglés Gratis

OH WONDER LYRICS
“Ultralife”

Lovesick the beat inside my head
Waves struck a sea of bitterness
Lights out solo in the blue
Before I found you


Days passed slowly, lost and low
You gave me hope and now there’s only

Blood running in my veins
I’ve never been here before
And I got love falling like the rain
I never could’ve asked for more
I got so much soul inside my bones
Take a look at me now
I’m young forever in the sun
Ever since you came I’m living ultralife (ultralife, ultralife)
I’m living ultralife (ultralife, ultralife)
I’m living ultralife

Turn down the voice inside my head
Cause heaven only knows why we feel this emptiness
But I will climb out, find another view
Now I’ve found you

Days passed slowly, lost and low
You gave me hope and now there’s only

Blood running in my veins
I’ve never been here before
And I got love falling like the rain
I never could’ve asked for more
I got so much soul inside my bones
Take a look at me now
I’m young forever in the sun
Ever since you came I’m living ultralife
Ultralife with me, ultralife with me
Ultralife with me, ultralife with me

(Ultralife with me)
Found me on a basement floor
(Ultralife with me)
Back when I had lost it all
(Ultralife with me)
Told me what the fight was for
(Ultralife with me)
And I’m not giving up no more
(Ultralife with me)
You elevate the life in me
(Ultralife with me)
Illuminate the in-between
(Ultralife with me)
Forever gonna feel this free
(Ultralife with me)
And I’m not giving up now

Lovesick the beat inside my head
Waves struck a sea of bitterness
Lights out solo in the blue
But now I’ve found you

Blood running in my veins
I’ve never been here before
And I got love falling like the rain
I never could’ve asked for more
I got so much soul inside my bones
Take a look at me now
I’m young forever in the sun
Ever since you came I’m living ultralife
(Ultralife with me, ultralife with me)
I’m living ultralife
(Ultralife with me, ultralife with me)
Oh, we’re living ultralife
We’re living ultralife
I’m living ultralife
(Ultralife with me)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ou wʌndər liriks
<ultralife>

lʌvsik ðə bit insaid mai hed
weivz strək ə si əv bitərnəs
laits aut solou in ðə blu
bifɔr ai faund ju

deiz pæst slouli, lɒst ənd lou
ju ɡeiv mi houp ənd nau ðerz ounli

bləd rʌniŋ in mai veinz
aiv nevər bin hiər bifɔr
ənd ai ɡɑt lʌv fɑliŋ laik ðə rein
ai nevər kudəv æskt fər mɔr
ai ɡɑt sou mʌč soul insaid mai bounz
teik ə luk ət mi nau
aim jəŋ fərevər in ðə sən
evᵊr sins ju keim aim liviŋ <ultralife> <ultralife>, <ultralife>
aim liviŋ <ultralife> <ultralife>, <ultralife>
aim liviŋ <ultralife>

tərn daun ðə vɔis insaid mai hed
kəz hevən ounli nouz wai wi fil ðis emptinəs
bət ai wəl klaim aut, faind ənʌðᵊr vju
nau aiv faund ju

deiz pæst slouli, lɒst ənd lou
ju ɡeiv mi houp ənd nau ðerz ounli

bləd rʌniŋ in mai veinz
aiv nevər bin hiər bifɔr
ənd ai ɡɑt lʌv fɑliŋ laik ðə rein
ai nevər kudəv æskt fər mɔr
ai ɡɑt sou mʌč soul insaid mai bounz
teik ə luk ət mi nau
aim jəŋ fərevər in ðə sən
evᵊr sins ju keim aim liviŋ <ultralife>
<ultralife> wiθ mi, <ultralife> wiθ mi
<ultralife> wiθ mi, <ultralife> wiθ mi

<ultralife> wiθ mi
faund mi ɑn ə beismənt flɔr
<ultralife> wiθ mi
bæk hwen ai həd lɒst it ɔl
<ultralife> wiθ mi
tould mi hwʌt ðə fait wəz fɔr
<ultralife> wiθ mi
ənd aim nɑt ɡiviŋ ʌp nou mɔr
<ultralife> wiθ mi
ju eləvet ðə laif in mi
<ultralife> wiθ mi
ilumənet ðə bitwin
<ultralife> wiθ mi
fərevər ɡɑnə fil ðis fri
<ultralife> wiθ mi
ənd aim nɑt ɡiviŋ ʌp nau

lʌvsik ðə bit insaid mai hed
weivz strək ə si əv bitərnəs
laits aut solou in ðə blu
bət nau aiv faund ju

bləd rʌniŋ in mai veinz
aiv nevər bin hiər bifɔr
ənd ai ɡɑt lʌv fɑliŋ laik ðə rein
ai nevər kudəv æskt fər mɔr
ai ɡɑt sou mʌč soul insaid mai bounz
teik ə luk ət mi nau
aim jəŋ fərevər in ðə sən
evᵊr sins ju keim aim liviŋ <ultralife>
<ultralife> wiθ mi, <ultralife> wiθ mi
aim liviŋ <ultralife>
<ultralife> wiθ mi, <ultralife> wiθ mi
ou, wir liviŋ <ultralife>
wir liviŋ <ultralife>
aim liviŋ <ultralife>
<ultralife> wiθ mi

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Mike Posner-In The Arms Of A Stranger-Pronunciación Letra Traducción y Video

Mike Posner-In The Arms Of A Stranger-Curso de Inglés Gratis

MIKE POSNER LYRICS
“In The Arms Of A Stranger”

I was 16 with a rocket
And some sunshine in my pocket
It was how you used words I didn’t know
And the way you said my name
And cut up peaches and them brown eyes
Little flame that we pretend doesn’t glow


You know space and time wouldn’t let you be mine
What I’ve come to understand
Is entropy wouldn’t leave you to me
I’m right back where I began

In the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

There were times I think about us
Overcome by the nostalgias
I am on call when you need me, let me know
But we’re drifting in a strange way
I’m aware that it’s mistake if I love you
It’s a mistake if I don’t

You know space and time wouldn’t let you be mine
What I’ve come to understand
Is entropy wouldn’t leave you to me
I’m right back where I began

In the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

And she smelled like Michigan
And it felt like lust
And the nostalgia’s killing me
And it’s all because

I’m in the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, stranger, stranger
I’m in the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

maik poznər liriks
in ði ɑrmz əv ə streinǰər

ai wəz sikstin wiθ ə rɑkət
ənd səm sʌnšain in mai pɑkət
it wəz hau ju juzd wərdz ai didənt nou
ənd ðə wei ju sed mai neim
ənd kət ʌp pičəz ənd ðəm braun aiz
litəl fleim ðət wi pritend dʌzənt ɡlou

ju nou speis ənd taim wudənt let ju bi main
hwʌt aiv kəm tə ʌndərstænd
iz entrəpi wudənt liv ju tə mi
aim rait bæk hweᵊr ai biɡæn

in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

ðər wər taimz ai θiŋk əbaut əz
ouvəkʌm bai ðə <nostalgias>
ai əm ɑn kɒl hwen ju nid mi, let mi nou
bət wir driftiŋ in ə streinǰ wei
aim əwer ðət its misteik if ai lʌv ju
its ə misteik if ai dount

ju nou speis ənd taim wudənt let ju bi main
hwʌt aiv kəm tə ʌndərstænd
iz entrəpi wudənt liv ju tə mi
aim rait bæk hweᵊr ai biɡæn

in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

ənd ši smeld laik mišiɡən
ənd it felt laik ləst
ənd ðə nɒstælǰəiz kiliŋ mi
ənd its ɔl bikɒz

aim in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, streinǰər, streinǰər
aim in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Post Malone-Congratulations-Quavo-Pronunciación Letra Traducción y Video

Post Malone-Congratulations-Quavo-Curso de Inglés Gratis

POST MALONE LYRICS
“Congratulations”
(feat. Quavo)

[Post Malone:]
My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it


They was never friendly, yeah
Now I’m jumping out the Bentley, yeah
And I know I sound dramatic, yeah
But I know I had to have it, yeah
For the money, I’m a savage, yeah
I be itching like a addict, yeah
I’m surrounded 20 bad bitches, yeah
But they didn’t know me last year, yeah
Everyone wanna act like they important
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
But all that mean nothing when I saw my dough
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
Everyone counting on me, drop the ball
(Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah)
Everything custom like I’m at the border, yeah, yeah
If you fuck with winning, put your lighters to the sky
How could I make sense when I got millions on my mind?
Coming with that bullshit, I just put it to the side
Balling since a baby, they could see it in my eyes

My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it

[Quavo:]
I was patient, yeah-oh
I was patient, ay-oh
Now I can scream that we made it
Now everyone, everywhere I go, they say ‘gratulations
Young nigga, young nigga, graduation
I pick up the rock and I ball, baby
I’m looking for someone to call, baby
But right now I got a situation
Nothing but old Ben-Ben Franklins
Big rings, champagne
My life is like a ball game
But instead I’m in the trap, though
Pot so big, call it Super Bowl
Super Bowl, call the hoes, get in the Rolls
Top floor lifestyle, Huncho and Post
Malone, I got a play on my phone, ay
You know what I’m on, ay
Huncho Houdini is gone, ay

[Post Malone:]
My mama called, seen you on TV, son
Said shit done changed ever since we was on
I dreamed it all ever since I was young
They said I wouldn’t be nothing
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain’t never had the dedication
People hatin’, say we changed and look we made it
Yeah, we made it

#Pronunciación de Nivel Avanzado

poust məloun liriks
kənɡræčəleišənz
fit. <quavo>

<[post> məloun: <]>
mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it

ðei wəz nevər frendli, jæ
nau aim ǰʌmpiŋ aut ðə bentli, jæ
ənd ai nou ai saund drəmætik, jæ
bət ai nou ai həd tə həv it, jæ
fər ðə mʌni, aim ə sæviǰ, jæ
ai bi ičiŋ laik ə ədikt, jæ
aim səraundəd twenti bæd bičəz, jæ
bət ðei didənt nou mi læst jiᵊr, jæ
evriwʌn wɑnə ækt laik ðei impɔrtənt
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
bət ɔl ðət min nʌθiŋ hwen ai sɔ mai dou
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
evriwʌn kauntiŋ ɑn mi, drɑp ðə bɒl
<yeah-yeah-yeah>, <yeah-yeah-yeah>
evriθiŋ kʌstəm laik aim ət ðə bɔrdər, jæ, jæ
if ju fək wiθ winiŋ, put jər laitərz tə ðə skai
hau kəd ai meik sens hwen ai ɡɑt miljənz ɑn mai maind?
kʌmiŋ wiθ ðət bulšit, ai ǰəst put it tə ðə said
bɒliŋ sins ə beibi, ðei kəd si it in mai aiz

mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it

<[quavo>: <]>
ai wəz peišənt, <yeah-oh>
ai wəz peišənt, <ay-oh>
nau ai kən skrim ðət wi meid it
nau evriwʌn, evriwer ai ɡou, ðei sei <gratulations>
jəŋ <nigga>, jəŋ <nigga>, ɡræǰueišən
ai pik ʌp ðə rɑk ənd ai bɒl, beibi
aim lukiŋ fər sʌmwən tə kɒl, beibi
bət rait nau ai ɡɑt ə sičueišən
nʌθiŋ bət ould <ben-ben> fræŋklinz
biɡ riŋz, šæmpein
mai laif s laik ə bɒl ɡeim
bət insted aim in ðə træp, ðou
pɑt sou biɡ, kɒl it supər boul
supər boul, kɒl ðə houz, ɡet in ðə roulz
tɑp flɔr laifstail, <huncho> ənd poust
məloun, ai ɡɑt ə plei ɑn mai foun, ei
ju nou hwʌt aim ɑn, ei
<huncho> hudini z ɡɒn, ei

<[post> məloun: <]>
mai mɑmə kɒld, sin ju ɑn tivi, sən
sed šit dən čeinǰd evᵊr sins wi wəz ɑn
ai drimd it ɔl evᵊr sins ai wəz jəŋ
ðei sed ai wudənt bi nʌθiŋ
nau ðei ɔlweiz sei kənɡræčəleišənz
wərkt sou hɑrd, fərɡɑt hau tə vekeišən
ðei eint nevər həd ðə dedəkeišən
pipəl <hatin>, sei wi čeinǰd ənd luk wi meid it
jæ, wi meid it