pronunciaciones

Flo Rida – Hola-Maluma-Pronunciación Letra Traducción

Flo Rida – Hola-Maluma-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Flo Rida Lyrics
“Hola”
(feat. Maluma)

[Maluma:]
Alright alright
Maluma baby


[Flo Rida:]
I just had to say
Hola, hola-la
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say
Yeah yeah

Hola-la-la-la
Don’t know what to say
Like a lollipop
Get inside you taste
Sweeter than an ice cream truck
You’re a charm, yeah you give me good luck (Oh)
We really don’t need to speak too much
Oh oh, but you make me say

Don’t know your name right now (Yeah)
Got nothin’ to change right now
Saw your costume
And I just had to say

Hola, hola-la
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say

[Maluma:]
(Maluma baby)
Eres sabrosura pura
Mira que linda figura
Modela en la orilla de la playa
Con su gafita Gucci nunca, nunca falla, yeah
Te quiero conocer
Tell me what’s your name
Vengo de Colombia, baby if you wanna play
Te quiero conocer
Tell me what’s your name
Vengo de Colombia, baby if you wanna play

[Flo Rida:]
Don’t know your name right now (yeah)
Got nothin’ to change right now
Saw your costume
And I just had to say

[Maluma:]
Hola, hola-la
Quiero conocerte ya
Oh my, oh my God
Aunque no me entiendas voy
Hey ma’, hey mama
Don’t need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola (Dirty Boy baby)
Make your body say (Dirty Boy)

[Flo Rida:]
I don’t speak your language, but
Girl I love that fragrance
You and all that ass yes
So drop it in rotation
You’re here for vacation
And I’m here for temptation
I’mma put it on you
Let’s see if you can take it

[Flo Rida & Maluma:]
Hola, hola-la (Hola, hola)
We should get acquainted like
Oh my, oh my God (Hola, hola)
I don’t speak your language, but
Hey ma’, hey mama (Alright alright baby)
Don’t need no translation just
Come right here (Maluma baby)
And make your body say, yeah yeah
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say
Hola, hola
Make your body say

#Pronunciación de la Canción

flou <rida> liriks
<hola>
fit. <maluma>

<[maluma>: <]>
ɒlrait ɒlrait
<maluma> beibi

<[flo> <rida>: <]>
ai ǰəst həd tə sei
<hola>, <hola-la>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei
jæ jæ

<hola-la-la-la>
dount nou hwʌt tə sei
laik ə lɑlipɑp
ɡet insaid ju teist
switər ðən ən ais krim trək
jər ə čɑrm, jæ ju ɡiv mi ɡud lək ou
wi rili dount nid tə spik tu mʌč
ou ou, bət ju meik mi sei

dount nou jər neim rait nau jæ
ɡɑt nəθən tə čeinǰ rait nau
sɔ jər kastum
ənd ai ǰəst həd tə sei

<hola>, <hola-la>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei

<[maluma>: <]>
<maluma> beibi
<eres> <sabrosura> purə
mirə kju lində fiɡurə
<modela> en lɑ ɒrilə di lɑ plaiə
kɑn su <gafita> ɡuči <nunca>, <nunca> fælə, jæ
ti <quiero> <conocer>
tel mi hwʌts jər neim
<vengo> di kələmbiə, beibi if ju wɑnə plei
ti <quiero> <conocer>
tel mi hwʌts jər neim
<vengo> di kələmbiə, beibi if ju wɑnə plei

<[flo> <rida>: <]>
dount nou jər neim rait nau jæ
ɡɑt nəθən tə čeinǰ rait nau
sɔ jər kastum
ənd ai ǰəst həd tə sei

<[maluma>: <]>
<hola>, <hola-la>
<quiero> <conocerte> jɑ
ou mai, ou mai ɡɑd
<aunque> nou mi <entiendas> <voy>
hei <ma>, hei mɑmə
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola> dərti bɔi beibi
meik jər bɑdi sei dərti bɔi

<[flo> <rida>: <]>
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
ɡərl ai lʌv ðət freiɡrəns
ju ənd ɔl ðət æs jes
sou drɑp it in routeišən
jər hiər fər vekeišən
ənd aim hiər fər temteišən
<imma> put it ɑn ju
lets si if ju kən teik it

<[flo> <rida> ənd <maluma>: <]>
<hola>, <hola-la> <hola>, <hola>
wi šəd ɡet əkweintəd laik
ou mai, ou mai ɡɑd <hola>, <hola>
ai dount spik jər læŋɡwiǰ, bʌt
hei <ma>, hei mɑmə ɒlrait ɒlrait beibi
dount nid nou trænzleišən ǰəst
kəm rait hiər <maluma> beibi
ənd meik jər bɑdi sei, jæ jæ
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei
<hola>, <hola>
meik jər bɑdi sei

Traduccion de la canción del espanglish al inglés

Flo Rida Lyrics
“Hello”
(feat. Maluma)

[Maluma:]
Alright alright
Maluma baby

[Flo Rida:]
I just had to say
Hi, hello-the
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say
Yeah yeah

Hi-la-la-la
Do not know what to say
Like a lollipop
Get inside you taste
Sweeter than an ice cream truck
You’re a charm, yeah you give me good luck (Oh)
We really do not need to speak too much
Oh oh, but you make me say

Do not know your name right now (Yeah)
Got nothin ‘to change right now
Saw your costume
And I just had to say

Hi, hello-the
We should get acquainted like
Oh my, oh my God
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say

[Maluma:]
(Maluma baby)
You are pure tasty
Look what a beautiful figure
Model on the shore of the beach
With his Gucci slacks never, never fails, yeah
I want to meet you
Tell me what’s your name
I come from Colombia, baby if you wanna play
I want to meet you
Tell me what’s your name
I come from Colombia, baby if you wanna play

[Flo Rida:]
Do not know your name right now (yeah)
Got nothin ‘to change right now
Saw your costume
And I just had to say

[Maluma:]
Hi, hello-the
I want to know you already
Oh my, oh my God
Even if you do not understand me, I’m going
Hey ma ‘, hey mama
Do not need no translation just
Come right here
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello, hello (Dirty Boy baby)
Make your body say (Dirty Boy)

[Flo Rida:]
I do not speak your language, but
Girl I love that fragrance
You and all that ass yes
So drop it in rotation
You’re here to vacation
And I’m here for temptation
I’mma put it on you
Let’s see if you can take it

[Flo Rida & Maluma:]
Hello, hello-la (Hello, hello)
We should get acquainted like
Oh my, oh my God (Hello, hello)
I do not speak your language, but
Hey ma ‘, hey mama (Alright alright baby)
Do not need no translation just
Come right here (Maluma baby)
And make your body say, yeah yeah
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say
Hello Hello
Make your body say

pronunciaciones

Passenger-Simple Song-Pronunciación Letra Traducción

Passenger | Simple Song-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Passenger Lyrics
“Simple Song”

Here’s a simple song
Won’t stop the rain from coming down
Or your heart from breaking
Here’s a simple song
It’s never gonna turn this day around
Stop the earth from shaking
It’s just a simple song
Nothing right or wrong
You can sing along if you want to


Well, I know it’s not bein’ easy
But easy ain’t worth singin’ about
Yeah, I know, I know
The time goes slow
But it always running out

Here’s a simple song
Won’t stop the rain from coming down
Or your heart from breaking
Here’s a simple song
It’s never gonna turn this day around
Stop the earth from shaking
It is just a simple song
Nothing right or wrong
You can sing along if you want to

Well, I know it’s far from simple
But simple ain’t worth worryin’ about
Yeah, I know, I know
It’s time to go
I think I keep on finding
Everything seems to be about timing

Here’s a simple song
Won’t stop the rain from coming down
Or your heart from breaking
Just a simple song
Never gonna turn this day around
Stop the earth from shaking
It’s just a simple song
Nothing right or wrong
You can sing along if you want to

Whoa-oh-oh, it’s just a simple song
Nothing right or wrong
You can sing along if you want to

#Pronunciación de la Canción

pæsənǰər liriks
simpəl sɒŋ

hiərz ə simpəl sɒŋ
wount stɑp ðə rein frəm kʌmiŋ daun
ɔr jər hɑrt frəm breikiŋ
hiərz ə simpəl sɒŋ
its nevər ɡɑnə tərn ðis dei əraund
stɑp ðə ərθ frəm šeikiŋ
its ǰəst ə simpəl sɒŋ
nʌθiŋ rait ɔr rɒŋ
ju kən siŋ əlɔŋ if ju wɑnt tu

wel, ai nou its nɑt bin izi
bət izi eint wərθ <singin> əbaut
jæ, ai nou, ai nou
ðə taim ɡouz slou
bət it ɔlweiz rʌniŋ aut

hiərz ə simpəl sɒŋ
wount stɑp ðə rein frəm kʌmiŋ daun
ɔr jər hɑrt frəm breikiŋ
hiərz ə simpəl sɒŋ
its nevər ɡɑnə tərn ðis dei əraund
stɑp ðə ərθ frəm šeikiŋ
it s ǰəst ə simpəl sɒŋ
nʌθiŋ rait ɔr rɒŋ
ju kən siŋ əlɔŋ if ju wɑnt tu

wel, ai nou its fɑr frəm simpəl
bət simpəl eint wərθ <worryin> əbaut
jæ, ai nou, ai nou
its taim tə ɡou
ai θiŋk ai kip ɑn faindiŋ
evriθiŋ simz tə bi əbaut taimiŋ

hiərz ə simpəl sɒŋ
wount stɑp ðə rein frəm kʌmiŋ daun
ɔr jər hɑrt frəm breikiŋ
ǰəst ə simpəl sɒŋ
nevər ɡɑnə tərn ðis dei əraund
stɑp ðə ərθ frəm šeikiŋ
its ǰəst ə simpəl sɒŋ
nʌθiŋ rait ɔr rɒŋ
ju kən siŋ əlɔŋ if ju wɑnt tu

<whoa-oh-oh>, its ǰəst ə simpəl sɒŋ
nʌθiŋ rait ɔr rɒŋ
ju kən siŋ əlɔŋ if ju wɑnt tu

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Nick Jonas-Say All You Want For Christmas-Shania Twain-Pronunciación Letra Traducción

Nick Jonas-Say All You Want For Christmas-Shania Twain-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Nick Jonas & Shania Twain Lyrics
“Say All You Want For Christmas”

Spill all your emotions on the table
And let me see your heart upon your sleeve
Open up your soul, I want to know exactly what you need
Say all you want for Christmas is me


I know I got this thing upon me
I don’t need no more expensive nonessential things
Cause when I kiss your lips it feels like it is everything I need
So tell me all you want for Christmas is me

So I’m gonna love you like, like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas is me

This time of year we always get distracted
Trying to fill up all the space under the tree
So let’s take [?]
Say all you want for Christmas is me

So I’m gonna love you like, like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas is me

You don’t need to worry baby
Cause I’m right here by you
And everyday would drive me crazy if I lost you

So I’m gonna love you like it’s always Christmas Eve
I’m gonna sacrifice a selfish part of me
Cause when we’re all alone and I hold you close
Everything I’ll need
Say all you want for Christmas
Say all you want for Christmas
Say all you want for Christmas is me

#Pronunciación de la Canción

nik ǰounəs ənd <shania> twein liriks
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs

spil ɔl jər imoušənz ɑn ðə teibəl
ənd let mi si jər hɑrt əpɑn jər sliv
oupən ʌp jər soul, ai wɑnt tə nou igzæktli hwʌt ju nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ai nou ai ɡɑt ðis θiŋ əpɑn mi
ai dount nid nou mɔr ikspensiv nɑnəsenčəl θiŋz
kəz hwen ai kis jər lips it filz laik it s evriθiŋ ai nid
sou tel mi ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik, laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ðis taim əv jiᵊr wi ɔlweiz ɡet distræktəd
traiiŋ tə fil ʌp ɔl ðə speis ʌndᵊr ðə tri
sou lets teik <[>? <]>
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik, laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi

ju dount nid tə wəri beibi
kəz aim rait hiər bai ju
ənd evridei wud draiv mi kreizi if ai lɒst ju

sou aim ɡɑnə lʌv ju laik its ɔlweiz krisməs iv
aim ɡɑnə sækrəfais ə selfiš pɑrt əv mi
kəz hwen wir ɔl əloun ənd ai hould ju klouz
evriθiŋ ail nid
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs
sei ɔl ju wɑnt fər krisməs iz mi