como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Alessia Cara-Scars To Your Beautiful-Pronunciación Letra Traducción y Video

Alessia Cara-Scars To Your Beautiful-Como Aprender a Cantarla

ALESSIA CARA LYRICS
“Scars To Your Beautiful”

She just wants to be beautiful
She goes unnoticed, she knows no limits,
She craves attention, she praises an image,
She prays to be sculpted by the sculptor
Oh she don’t see the light that’s shining
Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain, and cut her woes away
‘Cause covergirls don’t cry after their face is made


But there’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

She has dreams to be an envy, so she’s starving
You know, “Covergirls eat nothing.”
She says, “Beauty is pain and there’s beauty in everything.”
“What’s a little bit of hunger?”
“I could go a little while longer,” she fades away
She don’t see her perfect, she don’t understand she’s worth it
Or that beauty goes deeper than the surface
Ah oh, ah ah oh,
So to all the girls that’s hurting
Let me be your mirror, help you see a little bit clearer
The light that shines within

There’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

No better you than the you that you are
(no better you than the you that you are)
No better life than the life we’re living
(no better life than the life we’re living)
No better time for your shine, you’re a star
(no better time for your shine, you’re a star)
Oh, you’re beautiful, oh, you’re beautiful

There’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<alessia> kerə liriks
skɑrz tə jər bjutəfəl

ši ǰəst wɑnts tə bi bjutəfəl
ši ɡouz ʌnnoutist, ši nouz nou liməts,
ši kreivz ətenšən, ši preizəz ən iməǰ,
ši preiz tə bi skʌlptəd bai ðə skʌlptər
ou ši dount si ðə lait ðæts šainiŋ
dipər ðən ði aiz kən faind it
meibi wi həv meid hər blaind
sou ši traiz tə kʌvər ʌp hər pein, ənd kət hər wouz əwei
kəz <covergirls> dount krai æftər ðer feis iz meid

bət ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

ši həz drimz tə bi ən envi, sou šiz stɑrviŋ
ju nou, <covergirls> it nʌθiŋ.
ši sez, bjuti z pein ənd ðerz bjuti in evriθiŋ.
hwʌts ə litəl bit əv hʌŋɡər?
ai kəd ɡou ə litəl wail lɔŋɡər, ši feidz əwei
ši dount si hər pərfekt, ši dount ʌndərstænd šiz wərθ it
ɔr ðət bjuti ɡouz dipər ðən ðə sərfəs
ɑ ou, ɑ ɑ ou,
sou tə ɔl ðə ɡərlz ðæts hərtiŋ
let mi bi jər mirər, help ju si ə litəl bit klirər
ðə lait ðət šainz wiðin

ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

nou betər ju ðən ðə ju ðət ju ɑr
nou betər ju ðən ðə ju ðət ju ɑr
nou betər laif ðən ðə laif wir liviŋ
nou betər laif ðən ðə laif wir liviŋ
nou betər taim fər jər šain, jər ə stɑr
nou betər taim fər jər šain, jər ə stɑr
ou, jər bjutəfəl, ou, jər bjutəfəl

ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<whoa-oh-oh-oh>, <whoa-oh-oh-oh>, <whoa-oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Bryan Adams – Please Forgive Me-Pronunciación Letra Traducción

Bryan Adams – Please Forgive Me-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Bryan Adams Lyrics
“Please Forgive Me”

Still feels like our first night together
Feels like the first kiss, it’s gettin’ better, baby
No one can better this…
Still holdin’ on, you’re still the one.
First time our eyes met, same feelin’ I get
Only feels much stronger, wanna love you longer
You still turn the fire on…


So if you’re feelin’ lonely—don’t
You’re the only one I ever want.
I only wanna make it good
So if I love you a little more than I should…

Please forgive me
I know not what I do.
Please forgive me
I can’t stop lovin’ you
Don’t deny me.
This pain I’m going through…
Please forgive me if I need you like I do.
Please believe me.
Every word I say is true…
Please forgive me
I can’t stop loving you

Still feels like our best times are together.
Feels like the first touch, still gettin’ closer, baby
Can’t get close enough.
Still holdin’ on, you’re still number one.
I remember the smell of your skin,
I remember everything,
I remember all your moves
I remember you, yeah!
I remember the nights, you know I still do.

So if you’re feelin’ lonely—don’t
You’re the only one I ever want.
I only wanna make it good
So if I love you a little more than I should…

Please forgive me
I know not what I do.
Please forgive me
I can’t stop lovin’ you
Don’t deny me
This pain I’m going through.
Please forgive me if I need you like I do
Oh, believe me.
Every word I say is true.
Please forgive me
I can’t stop loving you.

One thing I’m sure of is the way we make love.
And one thing I depend on is for us to stay strong.
With every word and every breath I’m prayin’
That’s why I’m sayin’…

Please forgive me
I know not what I do.
Please forgive me
I can’t stop lovin’ you.
Don’t deny me.
This pain I’m going through.
Please forgive me if I need you like I do.
Babe, believe me.
Every word I say is true.
Please forgive me if I can’t stop loving you.
Never leave me
I don’t know what I’d do.
Please forgive me
I can’t stop loving you,
Can’t stop loving you.

#Pronunciación de la Canción

braiən ædəmz liriks
pliz fərɡiv mi

stil filz laik auər fərst nait təɡeðər
filz laik ðə fərst kis, its <gettin> betər, beibi
nou wʌn kən betər ðis…
stil <holdin> ɑn, jər stil ðə wʌn.
fərst taim auər aiz met, seim <feelin> ai ɡet
ounli filz mʌč strɒŋər, wɑnə lʌv ju lɔŋɡər
ju stil tərn ðə faiər ɑn…

sou if jər <feelin> lounli dount
jər ði ounli wʌn ai evᵊr wɑnt.
ai ounli wɑnə meik it ɡud
sou if ai lʌv ju ə litəl mɔr ðən ai šud…

pliz fərɡiv mi
ai nou nɑt hwʌt ai du.
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lovin ju
dount dənai mi.
ðis pein aim ɡouiŋ θru…
pliz fərɡiv mi if ai nid ju laik ai du.
pliz bəliv mi.
evri wərd ai sei z tru…
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lʌviŋ ju

stil filz laik auər best taimz ər təɡeðər.
filz laik ðə fərst təč, stil <gettin> klousᵊr, beibi
kænt ɡet klous ənəf.
stil <holdin> ɑn, jər stil nʌmbᵊr wʌn.
ai rəmembər ðə smel əv jər skin,
ai rəmembər evriθiŋ,
ai rəmembər ɔl jər muvz
ai rəmembər ju, jæ!
ai rəmembər ðə naits, ju nou ai stil du.

sou if jər <feelin> lounli dount
jər ði ounli wʌn ai evᵊr wɑnt.
ai ounli wɑnə meik it ɡud
sou if ai lʌv ju ə litəl mɔr ðən ai šud…

pliz fərɡiv mi
ai nou nɑt hwʌt ai du.
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lovin ju
dount dənai mi
ðis pein aim ɡouiŋ θru.
pliz fərɡiv mi if ai nid ju laik ai du
ou, bəliv mi.
evri wərd ai sei z tru.
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lʌviŋ ju.

wʌn θiŋ aim šur əv z ðə wei wi meik lʌv.
ənd wʌn θiŋ ai dəpend ɑn z fər əz tə stei strɒŋ.
wiθ evri wərd ənd evri breθ aim <prayin>
ðæts wai aim <sayin>…

pliz fərɡiv mi
ai nou nɑt hwʌt ai du.
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lovin ju.
dount dənai mi.
ðis pein aim ɡouiŋ θru.
pliz fərɡiv mi if ai nid ju laik ai du.
beib, bəliv mi.
evri wərd ai sei z tru.
pliz fərɡiv mi if ai kænt stɑp lʌviŋ ju.
nevər liv mi
ai dount nou hwʌt aid du.
pliz fərɡiv mi
ai kænt stɑp lʌviŋ ju,
kænt stɑp lʌviŋ ju.

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Jennifer Lopez – Dinero-Pronunciación Letra Traducción

Jennifer Lopez – Dinero-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Jennifer Lopez Lyrics
“Dinero”
(feat. DJ Khaled & Cardi B)

[Jennifer Lopez (DJ Khaled):]
Me and Benjamín Franco stay at the banco
Getting checks like Nike, everywhere that I go
If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)
Stack it up like legos, quiero dinero (another one)

Me and my man, we stack it up to the ceiling (more money)
Cállate la boca, let me finish (more money)
Every day I’m alive I make a killing (let’s get it)
Yeah, I swear I’ma get it


Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos

Soy la Princesa, San Juan, Puerto Rico
They say money talk, but my talking bilingual
I should be cuffed ’cause I don’t do singles
In love with the money so don’t need to mingle (let’s ride)

Just back it up, hot talk yeah back it up
Holla at that if you actin’ up
You ain’t got that you can’t sit with us, yeah
Designer frames make you double take
Ben and Andy on a double date
Grant just hit me said he on the way

Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos (Cardi B)

[Cardi B:]
(Look)
They gon’ do what I say so, Cardi B and J. Lo
Talk behind my back, but never up in my face, though
I just want my money, chips, guac, and queso
Y’all can kiss my ass, dame un beso
Dominicana, drippin’ in designer
I got the juice, no Tropicana
I got the box that got the most flavor
Big fat cat like in the bodegas
Still making money moves (yeah)
Tell me what you think (yeah)
Merenge to the money (woo)
Bachata to the bank (oww)
I slice it up, I’m like sofrito
I need my money, yo necesito
I told y’all, I’m trap Selena
I’ll backhand a bitch like Serena
We need the guap, run up in your spot
Put it in your head like give me what you got
Two bad bitches that came from the Bronx
Cardi from the pole and Jenny from the block (block)

[Jennifer Lopez (DJ Khaled):]
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos
Yo quiero, yo quiero dinero, dinero, di- (dinero)
I just want the dinero, di- (dinero)
I just want the dinero, dinero
I just want the dinero, dinero
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

[Jennifer Lopez:]
Me and Benjamín Franco stay at the banco
Getting checks like Nike, everywhere that I go
If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo?
Stack it up like legos, quiero dinero

#Pronunciación de la Canción

ǰenəfər lopez liriks
<dinero>
fit. diǰei <khaled> ənd <cardi> bi
<[jennifer> lopez diǰei <khaled>: <]>
mi ənd <benjamín> fræŋkou stei ət ðə bæŋkou
ɡetiŋ čeks laik naiki, evriwer ðət ai ɡou
if ju eint ɡetiŋ nou peisouz, <¿qué> <estás> <haciendo>? <j-lo>
stæk it ʌp laik <legos>, <quiero> <dinero> ənʌðᵊr wʌn
mi ənd mai mæn, wi stæk it ʌp tə ðə siliŋ mɔr mʌni
<cállate> lɑ bokə, let mi finiš mɔr mʌni
evri dei aim əlaiv ai meik ə kiliŋ lets ɡet it
jæ, ai swer <ima> ɡet it
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
sɔi lɑ <princesa>, sæn wɑn, pwertou rikou
ðei sei mʌni tɔk, bət mai tɔkiŋ bailiŋɡwəl
ai šəd bi kəft kəz ai dount də siŋɡəlz
in lʌv wiθ ðə mʌni sou dount nid tə miŋɡəl lets raid
ǰəst bæk it ʌp, hɑt tɔk jæ bæk it ʌp
hɑlə ət ðət if ju æktən ʌp
ju eint ɡɑt ðət ju kænt sit wiθ əz, jæ
dəzainər freimz meik ju dʌbəl teik
ben ənd ændi ɑn ə dʌbəl deit
ɡrænt ǰəst hit mi sed hi ɑn ðə wei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos> <cardi> bi
<[cardi> bi: <]>
luk
ðei <gon> də hwʌt ai sei sou, <cardi> bi ənd ǰei. lou
tɔk bəhaind mai bæk, bət nevər ʌp in mai feis, ðou
ai ǰəst wɑnt mai mʌni, čips, <guac>, ənd <queso>
jɒl kən kis mai æs, deim ən <beso>
dominikɑnə, <drippin> in dəzainər
ai ɡɑt ðə ǰus, nou trɑpikænə
ai ɡɑt ðə bɑks ðət ɡɑt ðə moust fleivər
biɡ fæt kæt laik in ðə bodeiɡəs
stil meikiŋ mʌni muvz jæ
tel mi hwʌt ju θiŋk jæ
<merenge> tə ðə mʌni wu
<bachata> tə ðə bæŋk <oww>
ai slais it ʌp, aim laik <sofrito>
ai nid mai mʌni, jou <necesito>
ai tould jɒl, aim træp səlinə
ail bækhænd ə bič laik <serena>
wi nid ðə <guap>, rən ʌp in jər spɑt
put it in jər hed laik ɡiv mi hwʌt ju ɡɑt
tu bæd bičəz ðət keim frəm ðə brɑŋks
<cardi> frəm ðə poul ənd ǰeni frəm ðə blɑk blɑk
<[jennifer> lopez diǰei <khaled>: <]>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, <dinero>, di <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, di <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, <dinero>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa> <sí>, <cincuenta> <sí>, <doscientos>
<[jennifer> lopez: <]>
mi ənd <benjamín> fræŋkou stei ət ðə bæŋkou
ɡetiŋ čeks laik naiki, evriwer ðət ai ɡou
if ju eint ɡetiŋ nou peisouz, <¿qué> <estás> <haciendo>?
stæk it ʌp laik <legos>, <quiero> <dinero>