Ava Max – Sweet but Psycho-Pronunciación Letra Traducción

Ava Max – Sweet but Psycho-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ava Max Lyrics
“Sweet But Psycho”


Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

She’ll make you curse, but she a blessing
She’ll rip your shirt within a second
You’ll be coming back, back for seconds
With your plate, you just can’t help it

No, no, you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No, no”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

See, someone said, don’t drink her potions
She’ll kiss your neck with no emotions
When she’s mean, you know you love it
‘Cause she tastes so sweet, don’t sugar coat it

No, no, you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No (no, no, no, no), no (no, no)”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

You’re just like me, you’re out your mind
I know it’s strange, we’re both the crazy kind
You’re tellin’ me that I’m insane
Boy, don’t pretend that you don’t love the pain

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

#Pronunciación de la Canción

eivə mæks liriks
swit bət saikou

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

šil meik ju kərs, bət ši ə blesiŋ
šil rip jər šərt wiðin ə sekənd
jul bi kʌmiŋ bæk, bæk fər sekəndz
wiθ jər pleit, ju ǰəst kænt help it

nou, nou, jul plei əlɔŋ
let hər led ju ɑn, ɑn, ɑn
jul bi seiiŋ, nou, nou
ðen seiiŋ, jes, jes, jes
kəz ši <messin> wiθ jər hed

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

si, sʌmwən sed, dount driŋk hər poušənz
šil kis jər nek wiθ nou imoušənz
hwen šiz min, ju nou ju lʌv it
kəz ši teists sou swit, dount šuɡər kout it

nou, nou, jul plei əlɔŋ
let hər led ju ɑn, ɑn, ɑn
jul bi seiiŋ, nou nou, nou, nou, nou, nou nou, nou
ðen seiiŋ, jes, jes, jes
kəz ši <messin> wiθ jər hed

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

jər ǰəst laik mi, jər aut jər maind
ai nou its streinǰ, wir bouθ ðə kreizi kaind
jər <tellin> mi ðət aim insein
bɔi, dount pritend ðət ju dount lʌv ðə pein

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

Cardi B – Money-Pronunciación Letra Traducción

Cardi B – Money-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cardi B Lyrics
“Money”


Look, my bitches all bad, my niggas all real
I ride on his dick, in some big tall heels
Big fat checks, big large bills
Front, I’ll flip like ten cartwheels
Cold ass bitch, I give Ross chills
Ten different looks and my looks all kill
I kiss him in the mouth, I feel all grills
He eat in the car, that’s meals on wheels (Woo!)

I was born to flex (Yes)
Diamonds on my neck
I like boardin’ jets, I like mornin’ sex (Woo!)
But nothing in this world that I like more than checks (Money)
All I really wanna see is the (Money)
I don’t really need the D, I need the (Money)
All a bad bitch need is the (Money flow)
I got bands in the coupe (Coupe)
Bustin’ out the roof
I got bands in the coupe (Coupe)
Touch me, I’ll shoot (Bow)
Shake that little ass (Money)
Get a little bag and take it to the store (Store, money)
Get a little cash (Money)
Shake it real fast and get a little more (Money)
I got bands in the coupe (Coupe)
Bustin’ out the roof
I got bands in the coupe (Brrr)
Bustin’ out the roof (Cardi)

I gotta fly, I need a jet, shit
I need room for my legs
I got a baby, I need some money, yeah
I need cheese for my egg
All y’all bitches in trouble
Bring brass knuckles to the scuffle
I heard that Cardi went pop
Yeah, I did go pop (Pop)
That’s me bustin’ they bubble
I’m Dasani with the drip
Baby mommy with the clip
Walk out Follie’s with a bitch
Bring a thottie to the whip
If she fine or she thick, goddamn
Walkin’ past the mirror, ooh
Damn, I’m fine (Fine)
Let a bitch try me, boom (Boom)
Hammer time, uh

I was born to flex (Yes)
Diamonds on my neck
I like boardin’ jets, I like mornin’ sex (Woo!)
But nothing in this world that I like more than checks (Money)
All I really wanna see is the (Money)
I don’t really need the D, I need the (Money)
All a bad bitch need is the (Money flow)
I got bands in the coupe (Coupe)
Bustin’ out the roof
I got bands in the coupe (Coupe)
Touch me, I’ll shoot (Bow)
Shake that little ass (Money)
Get a little bag and take it to the store (Store, money)
Get a little cash (Money)
Shake it real fast and get a little more (Money)
I got bands in the coupe (Coupe)
Bustin’ out the roof
I got bands in the coupe (Brrr)
Touch me, I’ll shoot (Bow)

Bitch, I will pop on your pops (Your pops)
Bitch, I will pop on whoever (Brrr)
You know who popped the most shit? (Who?)
The people whose shit not together (Okay)
You’da bet Cardi a freak (Freak)
All my pajamas is leather (Uh)
Bitch, I will black on your ass (Yeah)
Wakanda forever
Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun
Rollie a one of one, come get your mommy some
Cardi at the tip-top, bitch
Kiss the ring and kick rocks, sis (Uh)
Jump it down, back it up (Ooh, ayy)
Make that nigga put down 2K
I like my niggas dark like D’USSÉ
You gonna eat this ass like soup (Ayy)

I was born to flex, diamonds on my neck
I like boardin’ jets, I like mornin’ sex
But nothing in this world that I like more than Kulture
All I really wanna see is the (Money)
I don’t really need the D, I need the (Money)
All a bad bitch need is the
K, K, C (Woo!)

(Money)
Money
(Money)
(Money)
(Money)
(Money)
(Money)
(Money)

#Pronunciación de la Canción

<cardi> bi liriks
mʌni

luk, mai bičəz ɔl bæd, mai <niggas> ɔl riəl
ai raid ɑn iz dik, in səm biɡ tɒl hilz
biɡ fæt čeks, biɡ lɑrǰ bilz
frənt, ail flip laik ten kɑrtwilz
kould æs bič, ai ɡiv rɑs čilz
ten difərənt luks ənd mai luks ɔl kil
ai kis im in ðə mauθ, ai fil ɔl ɡrilz
hi it in ðə kɑr, ðæts milz ɑn hwiəlz wu!

ai wəz bɔrn tə fleks jes
daiməndz ɑn mai nek
ai laik <boardin> ǰets, ai laik <mornin> seks wu!
bət nʌθiŋ in ðis wərld ðət ai laik mɔr ðən čeks mʌni
ɔl ai rili wɑnə si z ðə mʌni
ai dount rili nid ðə di, ai nid ðə mʌni
ɔl ə bæd bič nid z ðə mʌni flou
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
bəstin aut ðə ruf
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
təč mi, ail šut bau
šeik ðət litəl æs mʌni
ɡet ə litəl bæɡ ənd teik it tə ðə stɔr stɔr, mʌni
ɡet ə litəl kæš mʌni
šeik it riəl fæst ənd ɡet ə litəl mɔr mʌni
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
bəstin aut ðə ruf
ai ɡɑt bændz in ðə kup <brrr>
bəstin aut ðə ruf <cardi>

ai ɡɑtə flai, ai nid ə ǰet, šit
ai nid rum fər mai leɡz
ai ɡɑt ə beibi, ai nid səm mʌni, jæ
ai nid čiz fər mai eɡ
ɔl jɒl bičəz in trʌbəl
briŋ bræs nʌkəlz tə ðə skʌfəl
ai hərd ðət <cardi> went pɑp
jæ, ai did ɡou pɑp pɑp
ðæts mi bəstin ðei bʌbəl
aim <dasani> wiθ ðə drip
beibi mɑmi wiθ ðə klip
wɑk aut <follie>iz wiθ ə bič
briŋ ə <thottie> tə ðə wip
if ši fain ɔr ši θik, ɡɑddæm
wɑkən pæst ðə mirər, u
dæm, aim fain fain
let ə bič trai mi, bum bum
hæmər taim, ə

ai wəz bɔrn tə fleks jes
daiməndz ɑn mai nek
ai laik <boardin> ǰets, ai laik <mornin> seks wu!
bət nʌθiŋ in ðis wərld ðət ai laik mɔr ðən čeks mʌni
ɔl ai rili wɑnə si z ðə mʌni
ai dount rili nid ðə di, ai nid ðə mʌni
ɔl ə bæd bič nid z ðə mʌni flou
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
bəstin aut ðə ruf
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
təč mi, ail šut bau
šeik ðət litəl æs mʌni
ɡet ə litəl bæɡ ənd teik it tə ðə stɔr stɔr, mʌni
ɡet ə litəl kæš mʌni
šeik it riəl fæst ənd ɡet ə litəl mɔr mʌni
ai ɡɑt bændz in ðə kup kup
bəstin aut ðə ruf
ai ɡɑt bændz in ðə kup <brrr>
təč mi, ail šut bau

bič, ai wəl pɑp ɑn jər pɑps jər pɑps
bič, ai wəl pɑp ɑn huevər <brrr>
ju nou hu pɑpt ðə moust šit? hu?
ðə pipəl huz šit nɑt təɡeðər oukei
<youda> bet <cardi> ə frik frik
ɔl mai pəǰɑməz iz leðər ə
bič, ai wəl blæk ɑn jər æs jæ
<wakanda> fərevər
swit laik ə hʌni bən, spit laik ə tɑmi ɡən
roli ə wʌn əv wʌn, kəm ɡet jər mɑmi sʌm
<cardi> ət ðə tip tɑp, bič
kis ðə riŋ ənd kik rɑks, sis ə
ǰəmp it daun, bæk it ʌp u, <ayy>
meik ðət <nigga> put daun <2k>
ai laik mai <niggas> dɑrk laik <dussé>
ju ɡɑnə it ðis æs laik sup <ayy>

ai wəz bɔrn tə fleks, daiməndz ɑn mai nek
ai laik <boardin> ǰets, ai laik <mornin> seks
bət nʌθiŋ in ðis wərld ðət ai laik mɔr ðən <kulture>
ɔl ai rili wɑnə si z ðə mʌni
ai dount rili nid ðə di, ai nid ðə mʌni
ɔl ə bæd bič nid z ði:
kei, kei, si wu!

mʌni
mʌni
mʌni
mʌni
mʌni
mʌni
mʌni
mʌni

pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Gucci Mane – Bruno Mars – Kodak Black – Wake Up in The Sky-Pronunciación Letra Traducción

Gucci Mane – Bruno Mars – Kodak Black – Wake Up in The Sky-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black Lyrics
“Wake Up In The Sky”


[Bruno Mars & Gucci Mane:]
Fly, fly, fly
It’s Gucci (it’s Gucci)
Huh? Fly (woo)

I drink ’til I’m drunk (yeah), smoke til I’m high (yeah)
Castle on the hill (well damn), wake up in the sky
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)
The ladies love the luxury (yeah),
That’s why they all fuck with me (woo)
Out here with the moves (yeesh) like I invented smooth
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly

[Gucci Mane:]
Huh, huh, huh
I stay fresh as hell, take a pic, I might as well, hell
Drop the top and take a selfie, my car drives itself
I got white girls blushin’, homie, college girls rushin’ on me (woo)
All my diamonds custom so they clutchin’ and they touchin’ on me
Ooh, pick his vegetables
Ooh, that kid’s edible
Ooh, it’s incredible
Ooh, ooh, ooh
I smell like Bond Number 9, nine
Section full of foreign dimes
Bitch is starin’ at me sayin’, “Wow”
Unforgettable like Nat King Cole
Gucci berry wine, don’t sneak and tell your ho (well damn)
Her one night show, a human bank roll (whoa)
She lost in the sauce ’cause Gucci got the glow (huh)

[Bruno Mars & Gucci Mane:]
I drink ’til I’m drunk (brra), smoke ’til I’m high (it’s Guc’)
Castle on the hill (heh), wake up in the sky (you won’t)
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)
The ladies love the luxury, that’s why they all fuck with me
Out here with the moves like I invented smooth
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly)
I know I’m super fly (I know), I know I’m super fly (I know)

Now watch me fly, fly
Now watch me fly, fly
You can’t tell me I ain’t fly
You can’t tell me I ain’t fly
I know I’m super fly, I know I’m super fly

[Kodak Black:]
Kodak, Kodak
Mine so fly, don’t need no flight attendant
Big Cuban link, don’t need no pendant
I ain’t never had no pot to piss in, yeah
Now all my records trendin’
Oh my, I came from stealing bikes to flying on a G5
I don’t know why I been smokin’ this Cherry Pie so much
But this my life
I’m on adderall, I be smellin’ Hi-Tec when I piss
Like it’s basketball, I drop 50-pointer on my wrist
It’s Lil Kodak take a pic
I came home to drop the heat
All these diamonds got me sick, I’m actin’ spoiled
Cutlass sittin’ high, I feel like I can fly
So fresh to death it’s crazy, I feel like I can die
I done finally got my wings, they make me wanna sing (glee)

[Bruno Mars & Kodak Black:]
I drink ’til I’m drunk (’til I’m drunk),
Smoke ’til I’m high (’til I’m high)
Castle on the hill (ayy), wake up in the sky
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I ain’t fly, baby)
I know I’m super fly (I know it),
I know I’m super fly (I know it)
The ladies love in luxury, that’s why they all fuck with me (ayy)
Out here with the moves like I invented smooth (yo, yo)
You can’t tell me I ain’t fly (you can’t tell me I don’t fly, baby)
I know I’m super fly (I know it),
I know I’m super fly (I know it)

[Bruno Mars:]
Now, now watch me fly, fly
Now watch me fly, fly
You can’t tell me I ain’t fly
I know I’m super fly, I know I’m super fly…

#Pronunciación de la Canción

ɡuči mein, brunou mɑrz ənd kodæk blæk liriks
weik ʌp in ðə skai

<[bruno> mɑrz ənd ɡuči mein: <]>
flai, flai, flai
its ɡuči its ɡuči
hə? flai wu

ai driŋk til aim drəŋk jæ, smouk til aim hai jæ
kæsəl ɑn ðə hil wel dæm, weik ʌp in ðə skai
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou
ðə leidiz lʌv ðə lʌɡžəri jæ,
ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi wu
aut hiər wiθ ðə muvz <yeesh> laik ai inventəd smuð
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai

<[gucci> mein: <]>
hə, hə, hə
ai stei freš əz hel, teik ə pik, ai mait əz wel, hel
drɑp ðə tɑp ənd teik ə <selfie>, mai kɑr draivz ətself
ai ɡɑt wait ɡərlz <blushin>, homi, kɑliǰ ɡərlz rəšin ɑn mi wu
ɔl mai daiməndz kʌstəm sou ðei <clutchin> ənd ðei <touchin> ɑn mi
u, pik iz veǰtəbəlz
u, ðət kidz edəbəl
u, its inkredəbəl
u, u, u
ai smel laik bɑnd nʌmbᵊr nain, nain
sekšən ful əv fɔrən daimz
bič iz stærin ət mi <sayin>, wau
ʌnfərɡetəbəl laik næt kiŋ kol
ɡuči beri wain, dount snik ənd tel jər hou wel dæm
hər wʌn nait šou, ə hjumən bæŋk roul wou
ši lɒst in ðə sɒs kəz ɡuči ɡɑt ðə ɡlou hə

<[bruno> mɑrz ənd ɡuči mein: <]>
ai driŋk til aim drəŋk <brra>, smouk til aim hai its <guc>
kæsəl ɑn ðə hil he, weik ʌp in ðə skai ju wount
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou
ðə leidiz lʌv ðə lʌɡžəri, ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi
aut hiər wiθ ðə muvz laik ai inventəd smuð
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai ai nou, ai nou aim supər flai ai nou

nau wɑč mi flai, flai
nau wɑč mi flai, flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai, ai nou aim supər flai

<[kodak> blæk: <]>
kodæk, kodæk
main sou flai, dount nid nou flait ətendənt
biɡ kjubən liŋk, dount nid nou pendənt
ai eint nevər həd nou pɑt tə pis in, jæ
nau ɔl mai rəkɔrdz <trendin>
ou mai, ai keim frəm stiliŋ baiks tə flaiiŋ ɑn ə <g5>
ai dount nou wai ai bin <smokin> ðis čeri pai sou mʌč
bət ðis mai laif
aim ɑn <adderall>, ai bi <smellin> <hi-tec> hwen ai pis
laik its bæskətbɒl, ai drɑp <50-pointer> ɑn mai rist
its lil kodæk teik ə pik
ai keim houm tə drɑp ðə hit
ɔl ðiz daiməndz ɡɑt mi sik, aim æktən spɔild
kʌtləs <sittin> hai, ai fil laik ai kən flai
sou freš tə deθ its kreizi, ai fil laik ai kən dai
ai dən fainəli ɡɑt mai wiŋz, ðei meik mi wɑnə siŋ ɡli

<[bruno> mɑrz ənd kodæk blæk: <]>
ai driŋk til aim drəŋk til aim drəŋk,
smouk til aim hai til aim hai
kæsəl ɑn ðə hil <ayy>, weik ʌp in ðə skai
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai eint flai, beibi
ai nou aim supər flai ai nou it,
ai nou aim supər flai ai nou it
ðə leidiz lʌv in lʌɡžəri, ðæts wai ðei ɔl fək wiθ mi <ayy>
aut hiər wiθ ðə muvz laik ai inventəd smuð jou, jou
ju kænt tel mi ai eint flai ju kænt tel mi ai dount flai, beibi
ai nou aim supər flai ai nou it,
ai nou aim supər flai ai nou it

<[bruno> mɑrz: <]>
nau, nau wɑč mi flai, flai
nau wɑč mi flai, flai
ju kænt tel mi ai eint flai
ai nou aim supər flai, ai nou aim supər flai…