como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Sam Smith – Midnight Train – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Sam Smith – Midnight Train – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Sam Smith Lyrics
“Midnight Train”
(feat. The Dap-Kings Horns)


I choose me
And I know that’s selfish, love
You are a dream
And I can’t thank you enough
But I give another piece of me away
Every waking day that I’m with you

Am I a monster?
What will your family think of me?
They brought me in
They helped me out with everything
But I give a little piece of me away
Every single day

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

Love you so much
That I have to let you go
I’ll miss your touch
And the secrets we both know
But it would be wrong for me to stay
And I’ll just give you hope

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

I can’t stop crying
I hate that I’ve caused you pain
But I can’t deny it
I just don’t feel the same
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

sæm smiθ liriks
midnait trein
fit. ðə <dap-kings> hɔrnz

ai čuz mi
ənd ai nou ðæts selfiš, lʌv
ju ər ə drim
ənd ai kænt θæŋk ju ənəf
bət ai ɡiv ənʌðᵊr pis əv mi əwei
evri weikiŋ dei ðət aim wiθ ju

əm ai ə mɑnstər?
hwʌt wəl jər fæməli θiŋk əv mi?
ðei brɔt mi in
ðei helpt mi aut wiθ evriθiŋ
bət ai ɡiv ə litəl pis əv mi əwei
evri siŋɡəl dei

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

lʌv ju sou mʌč
ðət ai həv tə let ju ɡou
ail mis jər təč
ənd ðə sikrəts wi bouθ nou
bət it wud bi rɒŋ fər mi tə stei
ənd ail ǰəst ɡiv ju houp

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

ai kænt stɑp kraiiŋ
ai heit ðət aiv kɑzd ju pein
bət ai kænt dənai it
ai ǰəst dount fil ðə seim
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Foster The People – Imagination – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Foster The People – Imagination – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Foster The People Lyrics
“Imagination”


I wouldn’t try to throw myself away
If you asked me, I’d say
To be careful, my love
At death we’ll leave the same
If you want me to stay
Don’t keep me waiting for it

We can’t change the things we can’t control
It’s summer somewhere, so you shouldn’t be so cold
But you can’t even look me in the eye if you tried
We can try, we can try

I see us dancing by ourselves
We do it better with no one around, yeah
Just you in my imagination, yeah
In my imagination, oh oh

Yeah, there’s nothing left to cry about
I guess I’m living in a drought
It’s raining like it was before
Something that you never knew you needed more of

We can’t change the things we can’t control
It’s summer somewhere, so you shouldn’t be so cold
But you can’t even look me in the eye if you tried
We can try, we can try

I see us dancing by ourselves
We do it better with no one around, yeah
Just you in my imagination, yeah
In my imagination, oh oh

Just use your imagination, oh oh
Just use your imagination, oh oh

I see us dancing by ourselves
We do it better with no one around, yeah
Just you in my imagination, yeah
In my imagination, oh oh

And I can do so many things, so many things
So many things, you know
If you just use your imagination, oh oh
Just use your imagination, oh oh

(I really love you)

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

fɑstər ðə pipəl liriks
imæǰəneišən

ai wudənt trai tə θrou maiself əwei
if ju æskt mi, aid sei
tə bi kerfəl, mai lʌv
ət deθ wil liv ðə seim
if ju wɑnt mi tə stei
dount kip mi weitiŋ fər it

wi kænt čeinǰ ðə θiŋz wi kænt kəntroul
its sʌmər sʌmwer, sou ju šudənt bi sou kould
bət ju kænt ivən luk mi in ði ai if ju traid
wi kən trai, wi kən trai

ai si əz dænsiŋ bai auərselvz
wi də it betər wiθ nou wʌn əraund, jæ
ǰəst ju in mai imæǰəneišən, jæ
in mai imæǰəneišən, ou ou

jæ, ðerz nʌθiŋ left tə krai əbaut
ai ɡes aim liviŋ in ə draut
its reiniŋ laik it wəz bifɔr
sʌmθiŋ ðət ju nevər nu ju nidəd mɔr ʌv

wi kænt čeinǰ ðə θiŋz wi kænt kəntroul
its sʌmər sʌmwer, sou ju šudənt bi sou kould
bət ju kænt ivən luk mi in ði ai if ju traid
wi kən trai, wi kən trai

ai si əz dænsiŋ bai auərselvz
wi də it betər wiθ nou wʌn əraund, jæ
ǰəst ju in mai imæǰəneišən, jæ
in mai imæǰəneišən, ou ou

ǰəst jus jər imæǰəneišən, ou ou
ǰəst jus jər imæǰəneišən, ou ou

ai si əz dænsiŋ bai auərselvz
wi də it betər wiθ nou wʌn əraund, jæ
ǰəst ju in mai imæǰəneišən, jæ
in mai imæǰəneišən, ou ou

ənd ai kən də sou meni θiŋz, sou meni θiŋz
sou meni θiŋz, ju nou
if ju ǰəst jus jər imæǰəneišən, ou ou
ǰəst jus jər imæǰəneišən, ou ou

ai rili lʌv ju